EDI i den nye Internet-verden - kandidatafhandling
Thomas Hensings og min kandidatafhandling, som vi blev kandidater på fra DØK-overbygningen i juni 1999. Som titlen antyder handler den om hvorledes EDI (Electronic Data Interchange) er eller kan blive påvirket af Internet. Ud over at den på et teoretisk plan analyserer gode og dårlige aspekter ved forskellige nye EDI-teknologier, indeholder den også en omfattende beskrivelse og analyse af den traditionelle EDI-verden. Sandsynligvis det mest omfattende og dybdegående der nogenside er skrevet om EDI på dansk. Kvaliteten bør være i orden, idet vi fik 13 for den. Den findes kun på PDF-format (207 sider, 1.066 KB).

Resume
Opgaven indledes med beskrivelse af problemområde og en problemstilling - hvad er potentialet ved at anvende Internet til EDI, og hvilken betydning kan Internet få for brug og udbredelse af EDI? - formuleres. Til sidst foretages en afgrænsning af problemstillingen.

Teorien - magt/afhængighedsteori, transaktionsomkostningsteori og innovasions-diffusionsteori - udvælges. Det lyder tørt, men de er i virkeligheden meget relevante og jordnære teorier i relation til EDI. Også metoden for opgaven beskrives.

Herefter beskrives en række praktiske og historiske forhold ved den traditionelle EDI-verden. På denne måde bliver det senere lettere at klarlægge, hvad der er relevant, og hvad der er støj i relation til fremtidens indførsel, anvendelse og udbredelse af EDI. Senere i opgaven bliver det derved muligt at påpege nøjagtigt hvilke forhold de nye teknologier vil ændre, og hvilke problemer eller uheldige forhold der vil blive lette eller løst.

De tre teorier refereres ikke direkte i opgaven. I stedet bliver de teoretiske forhold sat i relation til tilsvarende praktiske forhold indenfor EDI’ens verden, eller rettere: EDI-verdenen bliver beskrevet ud fra et teoretisk perspektiv. Til sidst opstilles 11 udsagn om EDI, der anvendes til den afsluttende analyse.

Så følger tre kapitler hvor de nye teknologier beskrives.

Først Web-EDI, hvormed fx en større virksomheds mindre samhandelspartnere kan indtaste data på et websted. Data konverteres til EDI-meddelelser og tilsendes den større virksomhed på traditionel vis - via et lukket netværk. Primært en teknologi til fordel for de store virksomheder.

Dernæst Internet-EDI, hvor EDI transporteres via Internet i stedet for lukkede netværk. Internet-EDI beskrives teknisk og sikkerhedsmæssigt, og det diskuteres hvilke ændringer teknologien kan medføre for operatører af lukkede netværk til EDI og den generelle udbredelsen af EDI

Til sidst ses indledningsvis først på hvad der kendetegner nutidens elektroniske handel, og hvorledes EDI og Webs kapacitet som teknologier harmonerer med fremtidens krav. Derefter diskuteres XML/EDI; det ser umiddelbart ud som om, at XML/EDI kommer med løsninger på overvældende mange af de almindelige EDI-indførsels- og samhandelsproblemer. Derfor følger afslutningsvist en beskrivelse af hvilken betydning XML/EDI kan få for virksomheders praktiske brug af EDI, samt hvilken rolle EDI vil få i tilknytning til denne fremtidsteknologi.

Nu bindes hele opgaven sammen i en analyse. Kernen er de 11 udsagn om EDI. Hver af de tre nye teknologier gennemgås, ved at teknologierne holdes op imod de 11 udsagn (udsagn for udsagn). Herved analyseres udsigterne for hver enkelt ny EDI-teknologi i forhold til udsagnet, og om det enkelte udsagn bliver påvirket af teknologien. Derved relateres virkningen tilbage til både forhold ved den nuværende EDI-verden, samt det teoretiske grundlag i form af den praktisk/teoretiske kobling.

Til sidst en konklusion, samt besvarelse af problemformuleringens delproblemer gennem en mere detaljeret konklusion herfor. Indeholder også en perspektivering og evaluering, samt forslag til videre forskning.

Konklusionen er kort, at Web-EDI er en lappeløsning som ikke vil få betydning for udbredelsen af EDI. Den vil primært være til fordel for nogle få store virksomheder. Tilsvarende er potentialet ved at anvende Internet-EDI moderat. EDI-transmissionen bliver billigere, men teknologien gør intet ved EDI’s mere dybereliggende problemer. I stedet bør der tages fat på nogle af de meget store og helt grundlæggende problemer ved nutidens EDI. Der er store problemer med at integrere EDI til interne systemer, med at tage EDI i brug overfor samhandelspartnere, og med at udvide brugen af EDI. Samtidig er der et behov for at integrere EDI med Web. Disse behov kan kun XML/EDI møde og stille brugbare og realistiske løsninger i udsigt. Herved udgør XML/EDI et stort potentiale for at være befordrende for udbredelsen af EDI.