Bilag J: Vedligeholdelsesvejledning

Det færdige system "Det virtuelle Bibliotek", er ikke vedlagt denne opgave. Hertil fylder det for meget (255 MB) og er for specielt til at man kan installere det på en computer uden videre. Alligevel har vi lavet denne vedligeholdelsesvejledning, for t

Kørselsomgivelser
For at Det virtuelle Bibliotek kan køre, skal følgende betingelser være opfyldt:

Det virtuelle Bibliotek er på nuværende tidspunkt sat op til at køre på E-drevet. Ønskes dette ændret, skal alle forekomster af 'e:' i kildeteksten ændres til det ønskede drev, og Det virtuelle Bibliotek skal rekompileres.

Katalogstruktur:

INFOROOM
+---CONVERT
+---TEXTURES
  +---POERFIE
  +---TEMP
  +---TITLES
    +---LONG
    +---SHORT

Kataloget 'Inforoom' skal være placeret i rodkataloget for at programmet kan køre.

Katalogernes indhold

Inforoom:
Dette katalog indeholder programfiler, databasefiler, MAK-fil og kildetekst.

Index0		Indexfil for variablen ID
Index1		Indexfil for variablen Author
Index2		Indexfil for variablen Title
Index3		Indexfil for variablen Subtitle
Index4		Indexfil for variablen Published_in
Index5		Indexfil for variablen Publisher
Index6		Indexfil for variablen Year
Index7		Indexfil for variablen Size
Index8		Indexfil for variablen Type
Index9		Indexfil for variablen Base
Index10a	Første Indexfil for variablen Keywords
Index10b	Anden Indexfil for variablen Keywords
Index10c	Tredie Indexfil for variablen Keywords
Index10d	Fjerde Indexfil for variablen Keywords
Index10e	Femte Indexfil for variablen Keywords
Infohelp.txt	Hjælpetekst til Det virtuelle Bibliotek
Inforoom.c	Kildeteksten til Det virtuelle Bibliotek
Inforoom.exe	Den eksekverbare fil i Det virtuelle Bibliotek
Inforoom.mak	MAK-fil til brug ved compilering af Det virtuelle Bibliotek
Library		Selve databasen; indeholder alle bibliografiske data
Search1-3	Temporære søgefiler genereret af Det virtuelle Bibliotek
Tagfile		Temporær søgefil genereret af Det virtuelle Bibliotek

Convert
Dette katalog indeholder et program, der konverterer en tekstfil til en databasefil og opretter sorterede indeksfiler.

Convert3.cpp	Kildteksten til konverteringsprogrammet
Convert2.mak	MAK-fil til brug ved kompilering af konverteringsprgrammet
Convert2.exe	Den eksekverbare fil i konverteringsprogrammet
Test100.txt	Testfil til konverteringsprogrammet
Test4815	Den egentlige database som teksfil

Textures
Indeholder alle permanente texturefiler, som bruges i Det virtuelle Bibliotek, med undtagelse af fontfiler.

Arrow2.tga	Blå aksepil til brug ved skærmdumps
Arrow3.tga	Hvid aksepil til normal brug
Artikel3.tga	Forside og bagside til artikel
Black1.tga	Sort texture; bruges til transparente objekter
Bookback.tga	Bagside til bog
Bookbot.tga	Bund til bog
Bookfron.tga	Forside til bog
Bookside.tga	Kant til bog
Booktop.tga	Top til bog
Brown.tga	Ryg til bog
Cd-new3.tga	Forside og bagside til cd
Frame5.tga	Ramme til probe og dennes skygger

Poerfie
Indeholder den font, der bruges i Det virtuelle Bibliotek. Hvert bogstav og tegn er gemt som en separat TARGA-fil.

32.tga - 157.tga Texturefil for det pågældende ascii-tegn

Temp
Indeholder temporære targa-filer ved generering af pointmode, colormode og tekststrenge. De temporære filer nummereres fortløbende i løbet af kørslen af Det virtuelle Bibliotek. Temp1.tga - tempxxxx.tgas Temporær targa-fil

Titles
Overkatalog for katalogerne Long og Short.

Long
Indeholder forsider til bøger og artikler med alle oplysningerne (undtagen ID) fra databasen. Er en forside først genereret, bliver den genbrugt ved næste kørsel for at spare tid. Ønskes forsiden gentegnet, er det nødvendigt at slette den først.

1.tga - xxxx.tga:
Forside for pågældende bog/artikel; nummeret svarer til objektets position i databasen

Short
Indeholder korte titler til bøger, artikler og cd'er. De korte titler medtager kun forfatter og titel. Som de lange titler bliver de genbrugt ved senere kørsler.

1.tga - xxxx.tga
Kort titelforside for pågældende bog/artikel/cd; nummeret svarer til objektets position i databasen

Kompilering af Det virtuelle Bibliotek med MSVC 2.0.

To stier skal tilføjes i Tools/Options/Directories:

\WTKWIN\INCLUDE\
\WTKWIN\DEMO\

For at kompilere Det virtuelle Bibliotek skal følgende filer være til stede:

MAK-fil
\INFOROOM\INFOROOM.MAK

Source-fil
\INFOROOM\INFOROOM.C

Include-filer
\WTKWIN\INCLUDE\WT.H
\WTKWIN\INCLUDE\STD.H
\WTKWIN\INCLUDE\VR.H
\WTKWIN\INCLUDE\MATHLIB.H
\WTKWIN\INCLUDE\POLYTEXT.H
\WTKWIN\INCLUDE\SENSOR.H
\WTKWIN\INCLUDE\SERIAL.H
\WTKWIN\INCLUDE\SYSDEF.H
\WTKWIN\INCLUDE\UNIVERSE.H
\WTKWIN\INCLUDE\OTHER.H
\WTKWIN\INCLUDE\MOUSE.H
\WTKWIN\INCLUDE\KEYBD.H
\WTKWIN\INCLUDE\GEOBALL.H
\WTKWIN\INCLUDE\SBALL.H
\WTKWIN\INCLUDE\LOGITECH.H
\WTKWIN\INCLUDE\BOOM.H
\WTKWIN\INCLUDE\GRAVIS.H
\WTKWIN\INCLUDE\SCONTROL.H
\WTKWIN\INCLUDE\JOYSTICK.H
\WTKWIN\INCLUDE\PGLOVE.H
\WTKWIN\INCLUDE\WT.P
\WTKWIN\INCLUDE\MSWIN.H
\WTKWIN\INCLUDE\8250.H
\WTKWIN\INCLUDE\ANIMATE.P
\WTKWIN\INCLUDE\BUILDOBJ.P
\WTKWIN\INCLUDE\FONT3D.P
\WTKWIN\INCLUDE\LIGHT.P
\WTKWIN\INCLUDE\MATHLIB.P
\WTKWIN\INCLUDE\OBJECT.P
\WTKWIN\INCLUDE\PATH.P
\WTKWIN\INCLUDE\POLYGON.P
\WTKWIN\INCLUDE\POLYTEXT.P
\WTKWIN\INCLUDE\SCREEN.P
\WTKWIN\INCLUDE\SENSOR.P
\WTKWIN\INCLUDE\SERIAL.P
\WTKWIN\INCLUDE\TERRAIN.P
\WTKWIN\INCLUDE\TTRACK.P
\WTKWIN\INCLUDE\UNIVERSE.P
\WTKWIN\INCLUDE\VPOINT.P
\WTKWIN\INCLUDE\WINDOW.P
\WTKWIN\INCLUDE\OTHER.P
\WTKWIN\INCLUDE\MOUSE.P
\WTKWIN\INCLUDE\SENSORS.P
\WTKWIN\INCLUDE\JOYSTICK.P
\WTKWIN\INCLUDE\INIT.P
\WTKWIN\INCLUDE\MSWIN.P
\WTKWIN\INCLUDE\INI.H
\MSVC20\INCLUDE\io.h
\MSVC20\INCLUDE\conio.h
\MSVC20\INCLUDE\stdio.h
\MSVC20\INCLUDE\stdlib.h
\MSVC20\INCLUDE\fcntl.h
\MSVC20\INCLUDE\SYS\types.h
\MSVC20\INCLUDE\SYS\stat.h

Lib-filer
\MSVC20\LIB\olecli32.lib
\MSVC20\LIB\olesvr32.lib
\MSVC20\LIB\winmm.lib
\MSVC20\LIB\kernel32.lib
\MSVC20\LIB\user32.lib
\MSVC20\LIB\gdi32.lib
\MSVC20\LIB\winspool.lib
\MSVC20\LIB\comdlg32.lib
\MSVC20\LIB\advapi32.lib
\MSVC20\LIB\shell32.lib
\MSVC20\LIB\ole32.lib
\MSVC20\LIB\oleaut32.lib
\MSVC20\LIB\uuid.lib
\MSVC20\LIB\odbc32.lib
\MSVC20\LIB\odbccp32.lib
\WTKWIN\LIB\WTKWIN20.LIB
((($(INTDIR)/WTK.res (\inforoom\WinDebug\))))

Kompilering af konverteringsprogram
For at kompilere konverteringsprogrammet skal følgende filer være til stede:

MAK-fil
\INFOROOM\CONVERT\CONVERT2.MAK

Source-fil
\INFOROOM\CONVERT\CONVERT3.CPP

Include-filer
\MSVC20\INCLUDE\stdio.h
\MSVC20\INCLUDE\stdlib.h
\MSVC20\INCLUDE\iostream.h
\MSVC20\INCLUDE\windows.h

Lib-filer
\MSVC20\LIB\netapi32.lib
\MSVC20\LIB\kernel32.lib
\MSVC20\LIB\user32.lib
\MSVC20\LIB\gdi32.lib
\MSVC20\LIB\winspool.lib
\MSVC20\LIB\comdlg32.lib
\MSVC20\LIB\advapi32.lib
\MSVC20\LIB\shell32.lib
\MSVC20\LIB\ole32.lib
\MSVC20\LIB\oleaut32.lib
\MSVC20\LIB\uuid.lib