Holte d. 28 marts 1993

Referat af introduktionsmødet onsdag d. 24. marts kl. 18.00, afholdt i DØK/møk-centeret.

Referent
Lars Krohn '92

Fremmødte:
Christian Borup '92, Flemming Larsen '92, Kenneth Filskov '92, Sidsel Andersen '92, Christina Boye '92, Josefine Nielsen '91, Helle S. Hansen '91, Marianne '91, Kristine Lindstrøm ´91, Søren Vejrum '90, Sofus Kristiansen '90, Martin Havemann '90, Thomas Bertelsen '90, Keld Bjarne Sørensen '89, Jakob Leander '91, Søren Tjørnov '90, Thomas Hensing '89, Lars Krohn '92.

Afbud:
Lene '91, H.C. '90, Jesper Lohse '90

Ekskluderet:
Eva von Braun '89

Dagsorden for mødet.

Ad 1) Søren T. blev valgt, uden nævneværdige protester fra de øvrige.

Ad 2) Det tillidsfulde hverv, som referent, tilfaldt MIG, Lars Krohn.

Ad 3) Referatet fra mødet af 8. marts, blev godkendt uden kommentarer.

Ad 4) Uddelt til alle fremmødte, Søren T. sender til resten.

Ad 5) do.

Ad 6) Uddelt til de tilstedeværende, de der mangler eller ikke var mødt op, får vejledermanualen tilsendt.

Ad 7) Søren T. stillede, et for dette punkt, meget essentielt spørgsmål: "Hvordan?" Helle kom med et forslag om at spørge 1.års. En slags rundspørge, såvidt referenten forstod, i stil med det evalueringsskema, som blev udfyldt netop af 1.års efter forige intro-forløb. Keld Bjarne, mente at man kunne tage udgangspunkt i 4.del af Intro håndbogen. Dette vakte jubel på tilskuerpladserne. Ja - der var sågar nogle der rejste sig op og klappede. Søren T. fremstillede derefter forslag om at dele os op i 4 grupper, som hver skulle behandle deres del af manualen, og til næste gang, være klar til at fremlægge "ændringsforslag" til den eksisterende manual. Keld Bjarne tog her til genmæle, og spurgte forsamlingen, hvorvidt alle vidste hvordan introforløbet m.m., forløb sidst år. Christina forklarede hvordan hun havde oplevet forløbet: "En masse forvirrede personer, der løb rundt imellem hinanden."

Søren T. tog herefter ordet og fortalte, hvordan sidst års forberedelser havde været.

Kristine foreslog at vi evt. bruger den gamle evalueringsrapport som støtte.

Forsamlingens orakel Søren Vejrum, mindede de forsamlede om at der skal udarbejdes en plan over introforløbet, som skal afleveres til - og godkendes af studienævnet. Dette skal gøres, da det er studienævnet der formelt set, har ansvaret for introforløbet.

Kristine mente at det nu var på tide at fortælle forsamlingen, at hun sidste år var ude at stå på vandski.

Efter vandski-emnet var uddebateret, blev det bekendtgjort at Niels Bjørn var blevet bedt om at undersøge om sidste års formåls-del var iorden.

Søren T. oplæste, hvad formålet med at introduceret de nye studerende til det faglige.

Dette blev Keld Bjarne for meget: "Der skal tages hensyn til de ældre!" Hvorefter jeg må konkludere at Keld Bjarne føler sig gammel. Samme mand citerede også en sætning i intromanualen fra sidst år, med henblik på at lægge mere vægt bag sine ord.

Herefter dannedes 4 grupper som hver især skulle stå for: at gennemlæse og vurdere hvorvidt de enkelte dele i vejledermanualen skulle redigeres, eller suppleres. Det man i grupperne kommer frem til skal fremlægges ved næste møde. Gruppeindelingen blev som følger: Faglige: Søren T., Kristine, Borup, Josefine, Lars Sociale: Sofus, Hensing, Helle, Jakob, Bertel Praktiske: Christina, Marianne, Sidsel, Kenneth, Keld Bjarne Stud.Politisk: H.C., Lohse, Søren V., Flemming, Havemann, Lene (Mange formodede at lene gerne ville i denne gruppe, og da hun ikke modsatte sig, var sagen afgjort.)

Ad 8) Søren V. havde tjek på datoerne, og bekendtgjorde følgende: I perioden 16-18 august er der introdage. 19-20 august vil være afsat til pc-kursus. Rusturen vil blive afholdt i tidsrummet 23-27 august, på samme adresse som sidste år. ( Jomsborg )

Ad 9) Sofus tilbyder sin krop. Forsamlingen går amok og kræver at han fremstår som model. Herefter rejser Sofus sig, med ynde og tydeligvis en del rutine drejer han sig rundt, således at alle kan se sidst års model af intro-trøjerne. (Flere af de omkringsiddende dåner under denne seance.) Efter forsamlingen er faldet til ro, fortsætter debatten. Man når frem til at H.C. skal undersøge hvilke muligheder han har for at "skaffe" trøjer og Flemming skal også se hvilke muligheder han har. Der er blandt de fremmødte bred enighed, om at trøjerne skal være langærmet, med tryk for og bag. Evt. med DØK's nye logo, som ikke er lavet endnu, på forsiden.

Hensing mener på dette tidspunkt , (da han snart skal gå) at han må deltag aktivt. Han foreslår derfor at man laver en Intro-fregnjakke. Ikke alle er lige interesseret heri og forslaget bliver forkastet.

Ad 10) Flemming fortalte at Sanne havde spurgt Lohse, om han vil skrive DØK-delen til DSR's bog. Selv ville Flemming, som han udtrykte det, med hjælp fra Sidsel's øvede hænder, skrive det personlige. Dette førte til at Hensing forlod mødet kl. 1917

Man bliver herefter enige om at det er i vor interesse at DØK står både i MS og DSR's bog og Søren T. vil til næste møde undersøge om MS er interesseret.

Ad 11) Søren T. mener at alle kender reglerne. (red.: "Det bør de også!") Der bliver herefter debateret en del om hvorvidt 21 vejledere er for mange eller ej, dvs. om møde- / frasorterings- reglerne er skrappe nok. Der vil blive optaget 105-106 på studiet. Hvis tilmeldingen til rus-turen er lige så stor som sidste år, vil vi med 21 vejledere løbe ind i pladsproblemer på Jomsborg. Man bliver enige om at se tiden an, mht. til dette "problem".

Ad 12) Vil blive udarbejdet af referenten, og være på gaden samtidig med dette referat. Hvis der er rettelser til listen, kan man henvende sig til Lars, hvorefter der vil blive taget hånd om problemerne.

Ad 13) Man bliver enige om at den første weekend skal afholdes d. 3-4 juli og den anden weekend bliver den 7-8 august. Havemann's hus bliver benyttet til den første weekend. Der henstilles til alle om at undersøge om de har mulighed for at låne et sommerhus den 7-8 august. Flemming vil undersøge, om der er hold rygterne om at DSR måske har en hytte og om den er til at låne.

På dette tidspunkt tager Kristine diskutionen omkring gople-sex, op med Josefine. Jeg kan efter kort research fortælle at de fleste gopler lever i havet og har generationsskifte mellem en planktonisk klokkeformet meduse og en fastsiddende polyp, som ofte lever i kolonier. Disse ukønnede kolonidannende polypper frembringer ved afsnøring kønnede fritsvømmende meduser. (Meduse = vandmand)

Ad 14) Flemming fortæller at DSR gerne vil have at vide hvad der skal foregå i introforløbet. Søren T. og Josefine påtager sig dette, og vil have brevet til DSR færdigt til uge 14. Endvidere fortæller Flemming at HA'erne, (dem uden motorcykler), har søgt både DSR og MS om tilskud. Keld Bjarne spørger, i denne forbindelse, hvem de konservative er. Da han jo som bekendt føler sig gammel og ingen af unødig grund vil såre ham, bliver dette ikke taget til videre behandling.

Ad 15) Næste møde er fastsat til d. 28. april, kl. 1800 i DØK/møk-centeret.

Ad 16) Lars vil være koordinater til næste møde, derfor skal afbud meldes til mig. Søren V. husker de forsamlede på, at MS har lavet et fodbold-arrangement, til kampen onsdag d. 31/3. Billeter købes i MS og Søren håber på bred tilslutning. Keld Bjarne erklære at han ønsker en navneleg. Men som før nævnt føler han sig gammel og ingen ønsker at påpege, at man bliver en smule senil med tiden, så mødet hæves kl. 20.00.

P.S. Der var ikke bred opbakning omkring "eftermødet", kun 5 deltog. Dette håber vi ikke gentager sig. (Ældre er også velkomne!)

Med venlig hilsen

Lars Krohn.