Bilag, DØK intro '93

Indhold af DØK Intro '93

Følgende er en beskrivelse af indholdet for DØK Intro '93. De medtagne aktiviteter er de aktiviteter som dækker den af Studienævnet/NBA forfattede og tilsendte formålsbeskrivelse. Alle aktiviteterne afvikles i løbet af de tre introdage og fem rustursdage.

Dette er således ikke en beskrivelse af slagets gang time for time, men en beskrivelse af hvorledes de omtalte faglige/sociale forhold dækkes af introforløbet. Alle planlagte og tidligere brugete aktiviteter er for nuværende under revision, men der er udarbejdet en beskrivelse af hvordan de skal ændres eller tilføres noget nyt.

De øvrige aktiviteter som ikke er beskrvet her, kan hovedsagelig klassificeres som praktisk/socialt relaterede. Det drejer sig f.eks om madlavning, natløb, rengøring og festaftener.

Internt opererer Intro med en lidt anderledes formålsopdeling, som hedder det faglige/det organisatoriske og studenterpolitiske/det sociale/det praktiske. Af disse fire punkter synes vil selv at de tre dækkes godt ind. Det fjerde, det studenterpolitiske, er lidt svagt dækket, og det er især det punkt der bliver arbejdet på i år.

Hvis Studienævnet har behov for at se en komplet oversigt over hvornår aktiviteterne afvikles, så kan denne tidligst leveres i slutningen af juni, når alle aktiviteterne er blevet revideret.

Og nu til beskrivelsen af indholdet:

Fagbeskrivelser
Her beskrives der for de nye studerende hvad DØK studiet indeholder, med hensyn til fag, opgave og eksamensformer. Hovedvægten er lagt på 1. år, hvor det mere dybdegående gennemgås hvad de enkelte fag går ud. For 2. og 3. års vedkommende gennemgås noget kortere fagudbudet og dets indhold. Ligeledes gennemås kort strukturen i overbygningen. Der orienteres om opgaver og om eksamensformer. Endvidere visualiseres det hvordan arbejdsbelastningen ligger fordelt i løbet af det første år, med undervisning, opgaver og eksamen. På denne måde finder de nye studerende allerede på en af deres første dage på studiet ud af at de f.eks ingen juleferie får det år!

Elev vs. studerende
Denne aktivitet har til formål at øjensynliggøre de forskelle der er imellem at være elev og studerende. Aktiviteten består i gennemgang af en række tekster der bla. behandler problemer som elevers useriøse studieadfærd, samt det modsatte, underviseres manglende kompetence og interesse. Der afsluttes med diskussion i grupper.

Skattejagt
Har til formål at føre de nye studerende rundt på HHKs mange adresser, samt at vise dem alle relevante instanser og kontorer som det kan tænkes de kommer i kontakt med i løbet af den første tid på deres studie.

UBM
Er en case-øvelse, til at synliggøre de problemsituationer og kommunikationsvanskeligheder der kan opstå i gruppearbejde.

Besøgsaften & Præsentation af DØK-grupper
Her møder de nye og gamle årgange hinanden under uformelle forhold, og det tilstræbes at man kommer til at lære flest mulig fra de nye/gamle årgange at kende. Endvidere gives der et indblik i det efterhånden indviklede net af subgrupper der eksisteres på studiet, og der "hverves" nye medlemmer til disse.

Gruppearbejdsproblematik
Endnu en aktivitet som behandler arbejde i grupper. Her er det især kriterier og problemer omkring gruppedannelse som behandles.

Handelshøjskolens opbygning
Her gennemgås HHKs opbygning, ledelsesform og instanser. Også diverse elevinstanser og interessegrupper gennemgås, for at påpege forskelle og ligheder mellem disse, og for at informere om hvilke muligheder der er for at engagere sig socialt/politisk på HHK. Til dette forsøges der i år med en form for case-spil for at illustrere dette.

Hvad kan jeg blive
Anden del i de nye poders indførsel i hvad det hele i det hele taget går ud på. De har allerede lært hvad det er de kommer til at lære, nu mangler kun hvad de kan bruge det til. Både for mellemuddannelsen og overbygningen gennemgås relevante og typiske job som man kan søge/opnå med denne baggrund, og hvad forskellene er mellem 3 og 5 år på DØK. Vi vil forsøge at få en færdig Cand.merc.-dat'er til at komme og fortælle om sit arbejde.

Lysbilleder/DØK-film
For at vise hvordan det daglige liv på DØK spænder af, viser vi en stak uformelle lysbilleder. Situationerne vil være undervisning, eksamen, opgaver, fester og udenomsaktiviteter. Endvidere overvejer vi om vi skal vise DØK-filmen i en eller sammenhæng.

Kommunikationsøvelser
Ialt er der fire forskellige kommunikationsøvelser, som alle har til formål at påpege kommunikations-problemer og -fælder, og give nogle løsninger herpå. På trods af den korte beskrivelse er dette nok den mest tidstunge aktivitet.

DØK'ere i erhvervslivet
Her vil ældre studerende fortælle lidt om deres fritidsjobs. Her er der både personer som har studierelevant arbejde og ikke, nogle som har meget og nogle som har lidt arbejde, og nogle som har valgt SU fra og andre som ikke har.

Piger på DØK
Der er få piger på DØK, og der skal passes på dem der er der. Derfor har denne aktivitet til formål at holde lidt sammen på pigerne, så de lissom kan stive hinanden lidt af.

Studieteknik
Her er det problemer omkring læse/studie-teknik der tages op. Hvordan skal man læse så man får mest muligt ud af det? Hvordan danner man læsegrupper? Hvordan får man læsegrupper til at holde? Osv.

Evalueringsskemaer
Afslutter introforløbet, og giver stof til eftertanke og arbejde med næste års intro.

Hvis der efter denne gennemgang skulle være nogen som er i tvivl om hvad det er vi påtænker at foretage os i introgruppen i år, så skal de være meget velkomne til at stille relevante spørgsmål. Men, det ville måske være en god idé at kigge lidt i DØK Intro mappen fra '92, som der står et eksemplar af i DØK/møk-centeret og på Studievejlederkontoret. Der er de fleste af de beskrevne aktiviteter beskrevet fyldestgørende. Man kan endvidere konsultere evalueringsrapporten (udleveret til Studienævnet), hvor der beskrives hvad der var godt/dårligt/lige midt imellem ved forløbet, samt hvad der skal gøres anderledes næste år (i år). Det er hovedsagelig denne plan der arbejdes efter i år.

Med venlig hilsen

Søren Tjørnov & Josefine Nielsen
Introadministratorer