Kommentar til Søren Vejrums kritik af budgettet for DØK Intro 93

Jeg har, sammen med Josefine, taget kritikken, positiv som negativ, til efterretning. Jeg har i denne forbindelse en række kommentarer til den, og vil endvidere påpege en række faktuelle fejl.

For det første tager både Josefine og Jeg kraftigt afstand fra alle idéer om at pynte på budgettet, udelade nogle poster, samt lave underhåndsaftaler med DØK-Foreningen. Der kan ikke herske tvivl om at budgettet og det senere afsluttende regnskab afspejler de faktiske indtægter og udgifter, som det er regnskabsetisk korrekt. Teoretisk set er det ligemeget om DØK-Foreningen har en udgift på 3000 kr. til trøjer, og Intro så giver tilsvarende 3000 Kr. mere i overskud, eller man går den modsatte vej, de 3000 kr. indgår i budgettet, og DØK-Foreningen så få 3000 mindre i overskud. På denne måde kunne vi på papiret teoretisk set præstere et kanonoverskud til DØK-Foreningen. Men så afspejler budgettet ikke de reelle forventede økonomiske forhold. Denne form for transaktioner betegnes også populært som "det rene Ebberød bank".

Og så til fejlene og de forkerte antagelser. Vejrum påstår at der er tale om et stort overforbrug, og at hver vejleder forbruger hele sin vejlederløn plus 30% Dette er selvfølgelig ikke rigtigt.

De samlede udgifter pr. vejleder løber således op i 670 kr., hvilket i forhold til den reelle vejlederløn på 800 kr., giver et budgetteret "underforbrug" på 16%! Dette skal ses i forhold til Vejrums påståede overforbrug på 30% De samlede udgifter til vejledere bliver 13400 kr., eller kun ca. 44% af beløbet som udbetales i vejlederlønninger. Altså pænt under Vejrums forslag om at der maksimalt må bruges 50% af vejlederlønningerne. Det samlede overskud til DØK-Foreningen udgør således 115% af skattebesparelsen, modsat Vejrums beregnede 54%

Ydermere kan jeg tilføje at en maksimal DSR-diæt ikke er på 40 kr. om dagen. Det er den hvis der er tale om et heldagsmøde. Ved weekendarrangementer gives der et tilskud på 100 kr. til hytten, og 150 kr. til transport og mad. Derudover må arrangørerne maksimalt opkræve 50 kr. yderligere fra hver deltager. Der er altså 250 kr. i tilskud, og en weekend må maks. koste 300 kr.

Som det ser ud for en DØK Intro weekend, er der 0 kr. i udgifter til hytte, 90 kr. til transport (denne udgift afholdes som bekendt af DSR) og 120 kr. til mad. Der forbruges på denne måde 210 kr. pr. vejleder pr. weekend. Hvis vi ser bort fra at DSRs tilskud i opsplittet tilstand (100/150) er dedikerede til bestemte udgifter, så er der stadig et gab fra Intros 210 kr. pr. vejleder op til DSRs maksimale tilskud, 250 kr., på 40 kr. pr. person. Dette var præcis det beløb som udgifterne pr. vejleder pr. weekend for DØK Intro blev skåret med på intromødet onsdag den 28. april (fra 160 kr. til 120 kr.).

Jeg håber at det ikke var for belastende at læse sig igennem endnu et monsterindlæg vedrørende budgettet for Intro '93. Hvis du skulle sidde inde med en kommentar, er du velkommen til at ringe til mig.

Med venlig hilsen

Søren Tjørnov