UBM

UBM vejledning til intro-vejleder

Under mødet er det din opgave at holde øje med hvem der deltager i diskussionen, for bagefter at kunne se sammenhængen mellem hvem der sagde noget, og hvem der fik sin holdning med i beslutningen. For at overskue denne opgave kan man bruge metoden skitseret her til højre. Ideen er at man først laver en skitse over bordplanen. Derefter bruger man de lange streger/pile til at skitsere hvem der taler til hvem, og de korte tværgående streger til at skitsere hvor meget de siger til modparten. Den endelige tegning bliver rimelig uoverskuelig men den kommer (forhåbentlig) til at tegne et meget godt billede af mødets forløb.

Allerførst skal papiret 'Baggrundsinformation vedrørende fotoplasmaskærm-sagen' deles ud til deltagerne. Når dette er læst deles rollerne ud. Dette gøres ved at deltagerne vælger en rolle ud fra titlerne. Det forudsættes at der er 7 deltagere i gruppen foruden vejlederen. I det tilfælde at der er 8 deltagere medtages rolle nr 8 (Økonomichef hos UBM).

Når alle deltagere har læst deres rolle præsenterer de sig kort, ved at sige hvilken rolle de besidder. Nu kan mødet begynde. Mødet varer ca. 60 min.

Du deltager ikke aktivt i diskussionen, men du har dog nogle fax-meddelelser, som kan bruges til at styre/forlænge mødet lidt. Det skulle dog kun blive aktuelt hvis en eller flere af deltagerne overser en del af sit oplæg. I sådan en situation kan du afbryde mødet kort med en fax-meddelelse der gør opmærksom på for eksempel økonomiske eller juridiske forhold.

Når tiden er gået hæves mødet. Nu deles papiret 'Oplæg til diskussion i gruppen efter casen' ud. Papiret gennemlæses af deltagerne, og diskussionen kan starte, med hjælp fra din tegning over diskussionen.

Titler på rollerne:

 1. Bestyrelsesformand
 2. Forsknings- og udviklingschef hos UBM
 3. Marketing- og reklamechef hos UBM
 4. Medarbejderrepræsentant 1
 5. Medarbejderrepræsentant 2
 6. Direktør
 7. Økonomichef hos UBM
 8. Næstformand for bestyrelsen


Baggrundsinformation vedrørende fotoplasmaskærm-sagen

UBM A/S er en virksomhed der primært producerer til EDB-branchen og har afdelinger og fabrikker over hele landet. Den beslutning der skal tages idag vedrører et enkelt produkt - "fotoplasmaskærmen", der produceres på en fabrik, der udelukkende producerer fotoplasmaskærme. Fabrikken ligger i Fotoplasmalille - en by med ca. 1.000 indbygere.

Vi befinder os i Ballerup Valley hvor UBM har sit hovedkontor, der huser administration, forskning og udvikling og eksportafdelingen. UBM har indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde for at diskutere, hvad der bør gøres ved de opståede problemer vedrørende fotoplasmaskærmene.

Fotoplasmaskærmen er en skærm til EDB-terminaler eller til PC'ere, hvor skærmbilledet til forveksling ligner et almindeligt stykke papir, dvs. sort skrift på hvid baggrund. Fotoplasmaskærmen har været på markedet i de sidste 5-6 år og har haft meget stor succes. Den indtjener nu 180 mio. kroner om året, hvilket er 32% af UBM's bruttoindtægter i Danmark (og en endnu større del af nettooverskuddet). Overskuddet fra udenlandske markeder, hvor fotoplasmaskærmen også sælges, er stort sammenligneligt med det man tjener i Danmark.

I løbet af de sidste par år har adskillige læger og videnskabsmænd gjort indvendinger mod salget af fotoplasmaskærmene. Argumenterne har gået på flg:

1) Der er ingen vidnesbyrd om, at disse fotoplasmaskærmen virker bedre end fjernsynslignende skærme.

2) At mulighederne for skadelige bivirkninger, såsom nedsat forplantningsevne, mulighed for fosterskader, er mere end firdoblet ved anvendelse af fotoplasmaskærmen, i forhold til almindelige fjenssynsskærme.

3) Der synes at være en sammenhæng mellem brugen af fotoplasmaskærmenog antallet af hudkræfttilfælde. Således har nogle videnskabsmænd skønnet, at fotoplasmaskærmene har forårsaget omkring 6-8 unødvendige dødsfald i de sidste par år - og dette tal må forventes at stige.

Til trods for disse anbefalinger om at fjerne fotoplasmaskærmen fra markedet, sælges disse i stadig i større og større antal. Mange brugere har lettere ved at vende sig til den hvide skærm med sort skrift, end nogle af de andre produkter på markedet, og mange forhandlere anbefaler fotoplasmaskærmen pga. den billige pris og den utrolige driftsikkerhed.

For nylig har en gruppe af upartiske videnskabsmænd, fra det lægevidenskabelige forskningsråd, Rigshospitalets forskningsafdeling, og DIA's etiske råd, udført grundige undersøgelser og enstemmigt anbefalet, at salget af fotoplasmaskærmen forbydes i Danmark. Professor dr. med. Knud Østerskov fra Århus Universitet, er blevet citeret af pressen, da han sagde: "Der er få fortilfælde, både indenfor medicin og naturvidenskab, hvor så mange eksperter har været enstemmigt enige og har været fuldstændigt uforbeholdne." (..om at forbyde fotoplasmaskærmene..). Dette synspunkt var typisk for de kommentarer, som andre medlemmer af gruppen havde fremsat.

Det ekstraordinære bestyrelsesmøde er kommet i stand pga. en nødssituation. Indenrigsministeriet har meddelt UBM, at man har planer om at forbyde salget af fotoplasmaskærmen i Danmark, og man ønsker at give UBM tid til at fremsætte en endelig appel til dem.

Såfremt forbudet bliver effektivt, vil UBM blive nødt til at standse al salg af fotoplasmaskærmen og forsøge at fjerne lagre fra markedet.

Da UBM introducerede fotoplasmaskærmen på markedet, gik salget så godt, at man besluttede sig for kun at satse på fotoplasmaskærmene og standse produktionen af normale skærme. Da udviklingen indenfor produktion af normale skærme er gået meget hurtigt siden da, vil det tage UBM adskillige års forskningsarbejde før man igen ville kunne være konkurrencedygtig på markedet for normale skærme.

De må som bestyrelsesmedlem hjælpe med til, på baggrund af det af bestyrelsesformand Niels Hansen fremlagte materiale, at nå frem til en beslutning på mødet idag.


1. Bestyrelsesformand

Som formand for bestyrelsen er det Deres job, at få bestyrelsen til at nå en samlet beslutning indenfor den givne tid. Desværre har De kun 60 min. til at nå en beslutning i, eftersom nogle af bestyrelsesmedlemmerne ikke kan afsætte mere tid.

Deres generelle filosofi vedrørende møder er, at prøve at få alle sider af problemet diskuteret, før man når frem til en afgørelse.

Deres største frygt er at et møde resulterer i en strejke fra arbejderne. Dette er dog aldrig sket i deres tid som bestyrelsesformand i UBM. De er meget respekteret blandt medarbejderne for Deres engagement i arbejdernes problemer. Dette engagement grunder tildels i Deres opmærksomhed på den magt medarbejderrepræsentanterne har bag sig.

Der har i UBM altid været en tradition for at tage enstemmige beslutninger og De sætter en stor ære i, at følge denne tradition.

Denne praksis og Deres evne til at få de stridende parter til at mødes på midten, har skabt Deres nuværende position i et firma med interne stridigheder blandt forskellige interessegrupper. Det er således bydende nødvendigt, at De for at fastholde Deres position netop i en sag af denne karakter, demonstrerer Deres suverænitet på forhandlingsområdet.

Det er dog muligt, at anvende en formel afstemning ved mødets slutning, hvis dette er nødvendigt, idet det juridisk set er nødvendigt at have majoritet for at nå frem til en beslutning.

Efter de seneste års finansskandaler i Danmark har der været en del kritik af bestyrelsesmedlemmers kvalifikationer og engagement, hvilket har fået Dem til at blive noget mere forsigtig. Efter en lang, glorværdig, pletfri karriere er en skandale det sidste De ønsker Dem som afslutning på Deres karriere i toppen af dansk erhvervsliv. De må derfor være forsigtig med ikke at træffe en beslutning der resulterer i hverken økonomiske, juridiske eller etiske skandalehistorier i medierne.


2. Forsknings- og udviklingschef hos UBM

Som forskningschef hos UBM er de naturligvis stærkt involveret i sagen om fotoplasmaskærmene. De har naturligvis kendt til den dårlige reklame skærmene har fået, men De mener ikke det er dokumenteret, at alle andre skærmtyper ikke har de samme bivirkninger. På den anden side ville forskningsafdelingen gå ind i et udviklingsprojekt, for at eliminere bivirkninger ved fotoplasmaskærmene. - Problemet med skærmene er den flydende plasma, som når den påvirkes af den naturlige baggrundsstråling udsender svage røntgenstråler. Medarbejderne i forskningsafdelingen er blevet enige om, at den eneste mulige løsning på problemet er, at udskifte plasma-stoffet med et ufarligt substitut. - Men det ville kræve at forskningsafdelingens bevillinger, i de 4-5 år projektet nok ville vare, blev forøget med 10 mio. årligt.

Hvis udviklingsafdelingen ikke får til opgave at gøre fotoplasmaskærmen sikker vil afdelingen mangle arbejdsopgaver og derfor formodentlig blive frataget bevillinger og personale.

Et alternativ til en forbedring af fotoplasmaskærmen vil være at færdigudvikle et nyt produkt, som foreligger som en tidlig prototype. Det vil kræve en betydelig indsats fra Deres afdeling at færdiggøre skærmbrillen, som det nye produkt hedder.

Skærmbrillen er en brillelignende genstand. Foran hvert øje er istedet for brilleglas placeret en rektangulær miniskærm. Den nederste del af "brilleglasset" er gennemsigtigt, så der gives frit udsyn til tastaturet. Denne del af glasset betegnes tastaturfeltet. For at sikre brugerens frie bevægelighed findes der ingen ledning mellem computeren og brillen. Data overføres vha. infrarød stråle, der er ganske harmløs. Samme princip anvendes idag til fjernbetjening af TV og radioapparater. Brillen foreslås fremstillet i flere moderigtige farver og faconer. (Se det vedlagte bilag for illustrationer af forskellige prototyper af skærmbriller.)

Prototypen har været til brugertest hos statsskattedirektoratet hvis personalechef udtaler, at hvis brillens børnesygdomme rettes vil en indførelse af brillen medføre større produktivitet og bedre arbejdsmiljø.

En lancering af brillen vil kræve en omfattende reklamekampagne med efterfølgende marketingaktiviteter. Det vil betyde at De muligvis kan få opbakning fra marketingchefen, da dette betyder en styrkelse af hans forretningsområde og dermed hans position.

Samtidig vil en færdigudvikling af brillen og investeringer i nyt produktionsanlæg betyde betragtelige omkostningsstigninger for virksomheder, der hvis fotoplasmaskærmen trækkes tilbage, har et indtjeningsproblem.


3. Marketing- og reklamechef hos UBM

De tilhører den familie, der stiftede UBM og ejer en betydelig aktiepost. Deres eget reklame & konsulentfirma har størsteparten af sit arbejde fra UBM, men beskæftiger sig ligeledes med markedsanalyser og konsekvensberegninger ved større investeringstiltag eller produktionsomlægninger.

Deres interesse ligger i så meget aktivitet i Deres eget firma som muligt, samtidig med et pænt udbytte fra Deres UBM aktier. Dvs. at De primært vil argumentere for en beslutning, der enten vil betyde opdyrkning af nye markeder eller introduktion af nye produkter.

På baggrund af erfaringer fra lignende tilfælde i bl.a. medicinalindustrien har Deres folk opstillet nedenstående alternativer og de for virksomheden estimerede omkostninger:

A) Alle fotoplasmaskærme tilbagekøbes fra forhandlere og produktionen nedlægges.

B) Produktionen fortsætter fulgt af en omfattende marketing- og salgsindsats for at komme den negative omtale til livs.

C) Der satses på eksportmarkeder, hvor der ikke i samme grad fokuseres på de omtalte bivirkninger.

Økonomiske konsekvenser (i mio kr.):

AlternativDirekte omkostningerSkønnede tab over 2 år
19A120380
19B15?
19C3590


4. Medarbejderrepræsentant 1

De er blevet valgt ind i bestyrelsen af medarbejderne i 1979 og medarbejderne forventer at De sammen med den anden medarbejderrepræsentant repræsenterer de ansattes interesser. Ved siden af er De engageret i den lokale SiD-afdeling, hvor de har været aktiv gennem en årrække og anses uofficielt for at være en del af dens ledelse.

SiD har på Deres foranledning udarbejdet en rapport over konsekvenserne for Fotoplasmalille af en evt. lukning af fotoplasmaskærmfabrikken.

Hovedlinierne i rapporten er følgende:

Fotoplasmalille har en arbejdsstyrke på 650 m/k, hvoraf 90 idag er arbejdsløse. En lukning af fabrikken vil øjeblikkelig resultere i en arbejdsløshed på 240 m/k, der hurtigt vil udvikle sig til ca. 300 ud af en arbejdsstyrke på ca. 600.

SiD har baseret sine beregninger på statistisk materiale fra Danmarks Statistik, der spår en følgearbejdsløshed pga. faldende købekraft i lokalsamfundet. Derudover må der påregnes en fraflytning til områder med lavere arbejdsløshed og dermed et yderligere fald i købekraften.

Grafisk ser det sådan ud:


5. Medarbejderrepræsentant 2

De er valgt af medarbejderne, som forventer, at De skal repræsentere deres interesser. Samtidig er De medlem af en forbrugergruppe i Deres fritid. Da De har hørt at fotoplasmaskærmene mistænkes for at udsende røntgenstråler, har De sat forbrugergruppen igang med at undersøge sagen. I har fået fat i en rapport fra arbejdstilsynet, som beskriver hvordan personale skal beskyttes mod bestråling med røntgenstråler på f.eks. hospitaler.

På dette område gælder der meget strenge regler, hvor personalet, såvidt det overhovedet er muligt, slet ikke må befinde sig i det lokale hvor bestrålingen finder sted.

Denne rapport beskriver også hvilke skader røntgenstrålingen kan give. Bestrålingen giver normalt nedsat eller manglende frugtbarhed. Længere tids vedvarende bestråling (3 til 10 år) med røntgenstråling giver med meget høj sandsynlighed hudkræft. Denne form for kræft kan i 97% af tilfældene kureres med kemoterapibehandling, dog med stor sandsynlighed for tilbagefald. Den lille restgruppe som ikke kan reddes, har fået opdaget hudkræften på et for sent tidspunkt. Hvis gravide udsættes for røntgenstråling er der stor risiko for, at barnet bliver misdannet eller dødfødt. De værste skader opstår ved bestråling i den første del af graviditeten.

Deres samlever er ansat som sygeplejerske på en barselsafdeling. Hun har fortalt om hvordan der i de sidste år er kommet flere misdannede fostre, som f.eks. mangler en arm eller et ben, er mongolbarn, eller har andre defekter.

Der er konstateret dårlige arbejdsforhold i produktionshallen. Desuden er der stigende bekymring blandt medarbejderne, da flere har konstateret knopper på arme og ben, samt udtalt kløe efter længere arbejdsperioder. Derfor er De som medarbejderrepræsentant interesseret i øgede sikkerhedsforanstaltninger omkring produktionen. De har etableret en kontakt til arbejdstilsynet vedrørende disse problemer, og den sagsbehandler, De har talt med har lovet at ville behandle problemet med den allerstørste seriøsitet.

Samtidig sidder De i det dilemma, at en forøgelse af sikkerhedsforholdene, med De omkostninger dette indebærer, med næsten 100% sikkerhed vil resultere i fyringer, bl.a. grundet en automatisering af produktionen.


6. Direktør

De har været direktør i ca. 2 år. Efter at De er begyndt i denne stilling har virksomhedens indtjening været kraftigt stagnerende. De føler derfor, at de sidder på en usikker position i firmaet. Fotoplasmasagen synes at være opstået på et særdeles ubehageligt tidspunkt. Det er derfor yderst vigtigt, at de kommer godt ud af denne sag.

De har fået udarbejdet følgende materiale som belyser de økonomiske følger af forskellige handlingsmuligheder:

A) Alle fotoplasmaskærme tilbagekaldes.

B) Produktionen af fotoplasmaskærmene standses omgående, men den allerede producerede mængde afsættes.

C) Al reklame og salgsfremme for fotoplasmaskærmene standses, men der sælges til de forhandlere, der beder om det.

D) Man fortsætter med på den mest effektive måde, at markedsføre fotoplasmaskærmen, indtil salget rent faktisk forbydes.

E) Man fortsætter med på den mest effektive måde, at fremme salget af fotoplasmaskærmene og tager de nødvendige juridiske og politiske skridt for at forhindre myndighederne i at forbyde fotoplasmaskærmen.

De økonomiske konsekvenser i mio kr. af ovenstående indgreb ser ud som følger:

AlternativAktionærerAnsatte
A22020
B13018
C12012
D11010
E402

Det må konstateres at UBM for tiden ikke har noget erstatningsprodukt og en nedlæggelse af produktionen med deraf følgende indtægtstab vil være meget uheldig for Deres position, da denne formodentlig afhænger af de nærmeste års økonomiske resultater. Det må konstateres at UBM ikke har noget erstatningsprodukt, som vil kunne erstatte den manglende indtjening fra fotoplasmaskærmene.

Hemmeligheden bag fotoplasmaskærmene er det flydende plasma-stof, som UBM har opnået 20 års patent på. Desværre udsender stoffet stråling. Det ville derfor være interessant at erstatte stoffet med et andet og ufarligt stof. Andre producenter er meget interesserede i at fremstille deres egen fotoplasmaskærm.

For en måned siden købte De nogle oplysninger fra en pålidelig kilde om Phulups forskning i fotoplasmaskærme. Han kunne fortælle at Phulups igennem de sidste 3 år har brugt mellem 200 og 300 mio kr. på at finde et andet stof som kunne anvendes i stedet for UBM's plasma. Man har prøvet med ca. 50 forskellige stoffer, især plasma og flydende krystal, men ingen af stofferne havde de nødvendige egenskaber.


7. Økonomichef hos UBM

De har for nylig købt halvdelen af anparterne i et lille elektronikfirma, Orange Inc., som har udviklet et konkurrende produkt til UBM's fotoplasmaskærme.

Orange Inc. ejes af en Deres gode venner igennem mange år og hans interesse ligger i at få sit konkurrerende produkt solgt til UBM, hvis fotoplasmaskærmen forbydes.

Han har desuden, lidt diskret, tilbudt Dem en klækkelig bonus, hvis De kan medvirke til, at trække fotoplasmaskærmen tilbage fra markedet.

De er principielt selv for, at trække skærmene tilbage fra markedet, da De mener, at det på lang sigt, rent økonomisk, bedst kan betale sig. Dette på trods af, at det på kort sigt, er den dyreste løsning.

De er dog opmærksom på, at De må gå lidt varsomt frem, m.h.t. at nævne Orange Inc. og deres konkurrerende produkt, men De mener, at det kan være en god løsning på UBM's problemer.


8. Næstformand for bestyrelsen

De var direktør i UBM, da fotoplasmaskærmen blev markedsført første gang.

De har altid betragtet fotoplasmaskærmen som "Deres" produkt. Hvis De ikke havde følt det på den måde, ville De aldrig have markedsført fotoplasmaskærmen i det hele taget. Det var desuden Dem der stod for den oprindelige idé og udviklingsprojektet af fotoplasmaskærmen, og derfor har De fået en royalty-aftale, der giver Dem procenter af omsætningen på fotoplamaskærme. Disse royalties udgør efterhånden en stor del af Deres personlige indtægter, og uden Dem vil De uden tvivl blive nødt til at moderere Deres extravagante luksusforbrug. Ærgerligt; meget ærgerligt; den nye BayCruiser er ellers utroligt lækker.

De har undersøgt forskellige måder, hvorpå man kunne klare problemet. Et forslag er blevet tilsendt Dem af en af UBM's sagførere. Han havde set problemet med fotoplasmaskærmene udvikle sig i løbet af de sidste par år. Han mener, at det skulle være muligt at forsinke indgreb fra myndighedernes side et stykke tid. Han foreslår, at dommer Poul Sand - som De kender personligt - nok vil være villig til at nedlægge forbud overfor myndighederne. Forbudet ville da forhindre myndighederne i at forbyde fotoplasmaskærmene indtil et sådan tidspunkt, hvor en formel undersøgelse kan finde sted. Resultatet af denne undersøgelse kunne, såfremt det var ugunstigt, appelleres. Faktisk kunne sagen holdes fast ved domstolene i årevis. Såfremt disse retssager faldt heldigt ud, ville det hjælpe med forhindre myndighederne i at gå mod andre EDB-produkter i fremtiden.

Et andet forslag er tilsendt Dem af Mogens Erhardsen, der er MF'er. Han foreslår, at det evt. ville kunne være muligt at udøve politisk pression gennem folketingets industriudvalg og at forsøge at få Jan Frimand - chef for sundhedsstyrelsen - til at lægge en dæmper på sundhedsstyrelsens aktiviteter.


Ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag d. 24-8-93

DAGSORDEN

 1. Oplæg (v/bestyrelsesformand XX) (5 min.)
 2. Fremlæggelse af synspunkter (10 min.)
 3. Diskussion af fremtidsperspektiver (30 min.)
 4. Beslutning (15 min.)

Deltagere: bestyrelsesformand XX, næstformand XX, direktør XX, forsknings- og udviklingschef XX, marketing- og reklamechef XX, medarbejderrepræsentant XX, medarbejderrepræsentant XX, økonomichef XX


UBM A/S - FACSIMILE COVER PAGE
To: bestyrelsen	From: regnskabsafdelingen	
12-5-93 12:53	Pages (including cover): 1	

Jeg har netop været til møde i Ubehage bank, som har meddelt mig at de 
ønsker at trække sig ud af Deres engagement med os. De har derfor opsagt vores 
lån med 3 måneders varsel.

Disse lån er som bekendt meget betydelige og vi kan ikke uden videre indfri dem. Vi 
må derfor opnå yderligere kreditter hos nogle af vore andre bankforbindelser eller 
indfri nogle aktiver.

regnskabsafdelingen


UBM A/S - FACSIMILE COVER PAGE
To: bestyrelsen	From: UBM Aalborg	
12-5-93 12:53	Pages (including cover): 1	

En forskningsgruppe fra Aalborg Universitetscenter og Amtshospitalet har netop offentliggjort en 
lokal undersøgelse der viser en kraftig øget kræftrisiko ved arbejde med 
maskiner meget lignende vores produktionsanlæg.

Medarbejderne er meget foruroligede over denne undersøgelse og har indkaldt alle til 
fagligt møde her til middag. Lad os håbe de nøjes med det og at vi 
undgår en strejke.

SHN
UBM Aalborg


UBM A/S - FACSIMILE COVER PAGE
To: bestyrelsen	From: UBM New York	
12-5-93 12:53	Pages (including cover): 1	

Der er netop faldet dom i skærmstrålings/kræft sagen mod Banana Computers Inc. 
og til vores store overraskelse blev det ikke frifindelse eller en ubetydelig, symbolsk 
erstatning. Banana Computers Inc. blev idømt en meget stor bøde til de efterladte 
af den kræftramte programmør.

Dommeren antydede endog at Banana Computers Inc. skulle være glade for ikke at blive 
dømt for manddrab for skruppelløs brug af uskærmede, 
højstrålingsskærme i deres computere.

JIM
UBM New York


Oplæg til diskussion i gruppen efter casen

Nu hvor I har gennemført casen, må vi lige understrege, at al lighed med virkelige situationer er tilfældigt, og ikke tilsigtet af forfatterne. Der er ingen hold i de tekniske oplysninger om skærmene. Nye undersøgelser fra Århus Universitet viser rent faktisk, at der ikke er nogen sammenhæng mellem skærmarbejde og sandsynligheden for fosterskader.

Personorienteret diskussion

Det er meningen, at I skal gennemgå de enkelte roller. Det går ud på at I skal finde ud af, hvad de andre personers roller gik ud på, og hvilke beslutninger de ønskede, at få gennemført. Rent praktisk har vi tænkt os, at de skal foregå ved at hver person tages op til diskussion i ca. 5 min., mens personen selv forholder passivt. Det er bl.a. interessant, at få klarlagt hvorfor personen argumenterer som han/hun gør, og hvordan det påvirker diskussionen.

Er de enkeltes argumentationer forventet, eller deres indlæg i diskussionen uventet af de øvrige deltagere, og derfor med til, at underminere andre deltageres argumentation.

Generel diskussion

Kan det betale sig, at prøve at gennemskue de andres roller, for at være bedre i stand til at få gennemført sine egne interesser.

Gik diskussionen i baglås? Hvorfor?

Hvilke personer var styrende for diskussionen og dermed for beslutning. Prøv at diskutere hvorfor de var styrende og hvordan det hænger sammen med deres formelle indplacering i virksomhedsstrukturen, eller hvor grundigt de havde sat sig ind i sagen (hvor meget materiale havde de i deres oplæg).


Bilag:

1) Bilag til forsknings- og udviklingschefen:
Diverse fotokopier af skærmbrille prototyper

2) Tilføjelse til hver enkelt rollebeskrivelse:
Bestyrelsesformand:
Næstformand:
Direktør:
Forsknings- og udviklingschef:
Marketing- og reklamechef:
Medarbejderrepræsentant 1:
Medarbejderrepræsentant 2:
Økonomichef: