Studieteknik

Lavet af
Intro '93 - Kenneth '92, Hensing '89, Sidsel '92, Josefine '91 og Tjørnov '90 1993-08-01.

Formål
At fragglerne får et indblik i forhold omkring læse/notatteknik, studiegrupper og manduktioner, således at de fra start af kan tage vigtige forbehold.

Materialer
5 (sammenhæftede) sider om studieteknik

Formidling/udførsel
I forbindelse med en anden seriøs aktivitet, hvor fragglerne er opdelt i mindre grupper (f.eks. gruppearbejdsproblematik, hvilket giver gruppestørrelser på 8-9 fraggler) causerer vejlederen kort over hovedområderne i materialet og krydrer evt. med egne erfaringer. Derefter udleveres materialet. Fragglerne opfordres til at læse det, når de får tid - og rette sig efter det! Men det behandles/diskuteres ikke i grupperne.

Altså skal vejlederen sørge for at have læst materialet grundigt forinden! Og være forberedt på evt. spørgsmål heri, hvis enkelte fraggler læser det på rusturen.

Bilag
Fem sider som skal udleveres til fragglerne


STUDIETEKNIK

Man kan studere på mange måder. Her kan du lære lidt om læse/notatteknik, studiegrupper og endelig manduktioner.

1. Læse-, notat og studieteknik.

På DØK-studiet kommer du til at læse meget - og meget forskelligt (både svære/tunge engelske lærebøger, artikler, forskellige kopier med blandet (halvrodet) indhold osv.). Ofte er man under voldsomt tidspres og har meget andet om ørene. Det kan derfor tit synes umuligt at både nå og koncentrere sig om det hele. Ved at læse og følge nedenstående punkter, kan du ruste dig mod ovennævnte problemer.

1.1 Tag på kursus!

HHK udbyder hvert år læsetræningskurser, som man kan deltage gratis i. Disse arrangeres af "Didaktikgruppen - Center for Uddannelsesforskning", der har til huse på HHK i Nansensgade, 3.sal (tlf. 3815 2780). Kurserne er på 7 gange 2 timer, og ligger ca. midt i forårssemesteret. Kursuskataloger udkommer i oktober - november.

På disse kurser lærer man primært at læse hurtigere, men også at få mere ud af det man læser. Man kommer også ind på forskellige notatteknikker, som kan anvendes under læsning. Undervejs i kurset testes/måles ens læsehastighed, således at man efter endt kursusforløb har en idé om hvordan det er gået.

1.2 Lån bøger om studieteknik!

Nedenstående er et tilfældigt udvalg af bøger om studieteknik, der kan lånes på forskellige biblioteker i København. I disse kan man f.eks. lære om forskellige læsemetoder (bl.a. punktlæsning, hurtiglæsning, fag/studielæsning mv.), notatteknikker (bl.a. mindmapping) og mange andre forhold, som forbedre ens studieteknik.

Bagerst i dette materiale finder du et lille uddrag fra sidstnævnte bog - bare for at give et par eksempler på, hvad du kan læse/lære om! Men lån nogle selv, for der er mange flere guldkorn at hente!

2. Dannelse af og arbejde i studiegrupper.

På DØK danner mange studiegrupper (eller som nogle kalder det: læsegrupper). Og dette sker ikke (kun) for at hygge sig sammen. En studiegruppe kan opstå af mange forskellige årsager. Måden hvorpå personer finder sammen og danner en studiegruppe, kan være meget forskellig. Og endelig er der også ret mange forskellige måder, man kan arbejde på i en studiegruppe. Læs mere herom i nedenstånde 3 punkter.

2.1 Hvorfor er det nødvendigt med studiegrupper?

Pensum i mange af fagene på DØK-studiet er absolut ikke af læse-let typen. Man kan og skal ikke altid regne med, at man under forelæsningerne får besvaret de spørgsmål og løst de problemer, der er opstået under læsningen derhjemme.

Afklaring af disse problemer, samt indlæring af alt det øvrige svære stof, kan foregå i studiegrupper - og ofte med bedre resultater. Bl.a. fordi man er færre personer i gruppen, har bedre tid og har forberedt sig grundigere (da man skal stå til regnskab overfor de øvrige gruppemedlemmer).

Et af de vægtigste argumenter for at danne og arbejde i studiegrupper, er, at de er med til at "tvinge" og motivere én til at få læst og arbejdet med pensum. Dette er der mange, der ofte ellers ikke ville kunne "nå", "gide" eller "magte" - selvom man har de bedste intentioner!

Endelig er studiegrupper også en god og "gratis" måde at prøve at samarbejde og diskutere med sine medstuderende - altså en slags træning i og erfaringsindsamling til de mange følgende rapportperioder, som man alligevel skal igennem sammen. Ofte kan man også finde sine fremtidige gruppemedlemmer gennem studiegrupper.

2.2 Hvordan og af hvor mange dannes studiegrupper?

Man bør allerede fra DØK-studiets start af danne studiegrupper. Gerne én for hvert fag. Den enkelte elev bør selv tage initiativ og spørge et par af sine "nærmeste" medstuderende (eller evt. nogle, man ikke kender så godt), om de ikke er interesseret i at danne en studiegruppe, for derved at ruste sig bedre og lære faget/pensum grundigere end ellers.

Typisk er der 3-4 personer i en studiegruppe, men 2 kan også gøre det. Husk dog, at der er større mulighed for at få løst svære problemer, hvis man er lidt flere hjerner (á la "mange bække små, gør en stor å" for nu at citere Marx).

2.3 Hvordan kan man arbejde i en studiegruppe?

Når man har aftalt at danne en studiegruppe med nogle af sine med-DØK'ere, kan man gribe det an på mange forskellige måder. Nedenfor gives et par eksempler på, hvordan studiegrupper kan fungere:

A. En nationaløkonomi-studiegruppe på 4 personer mødes efter at 4 kapitler i pensum er blevet forelæst. De har alle læst disse kapitler og så fordelt ét kapitel til hver. Hver af de fire i gruppen skriver så et kort referat/resume (på fx. 2 sider) af "sit" kapitel og udskriver det i 4 eksemplarer. Når gruppen mødes, giver hver enkelt overfor de andre så en præsentation af kapitlet udfra det omdelte referat - hvorunder diskussioner ofte vil opstå. Efter et par timer kan man gå veltilfreds hjem, med 4 velgennemarbejdede kapitler i hjernen og som korte, præcise referater i tasken.

B. En datalogi-studiegruppe på 3 personer mødes før forelæsningerne og har hver især læst det aktuelle pensum. I fællesskab diskuterer de så det læste og finder de væsentligste uklarheder - som formuleres til præcise spørgsmål (der så kan stilles under forelæsningen). Gruppen løser også sammen opgaver til de aktuelle kapitler (ofte udleveret i faget eller at finde bagerst i hver enkelt kapitel).

For at sørge for, at alle medlemmerne i studiegruppen forbereder sig ordentligt, aftales der tit bødekasser ... både mht. for sent fremmøde og "dårligt"/glemt hjemmearbejde!

3. Manuduktion

En manuduktion er et tilbud fra DØK-foreningen til de studerende, inden de skal til eksamen. Det er et kursus, der strækker sig over et par aftener. Det er som regel ældre studerende, der holder manuduktionen. De gennemgår stoffet overordnet ved tavlen og udleverer et bundt noter, der i korte træk skitserer pensum og som er en god støtte til eksamenslæsningen derhjemme - eller som fortæller en, hvad man lige bør læse en gang til.

Manuduktionen har sin store fordel i, at man skaffer sig overblik over stoffet, samt ofte får lyst til at læse videre derhjemme. Endvidere er der mulighed for at danne sig et indtryk af de spørgsmål, der vil blive stillet til eksamen.

Manuduktøren kan have talt med andre studerende, som kan fortælle om deres erfaringer ved den pågældende eksamen de tidligere år, således at hun/han kan give råd herom. manuduktioner kostede i studieåret 1992-93 kr. 200,-.