Fagbeskrivelser og studie- og eksamensordninger

Lavet af
DØK Intro 92 - Keld S'89, Morten O'91 - 1992-06-11 Revideret af intro '93, Kristine '91, Keld-B. '89, H.C. '90, Borup '92 samt Christina '92

Formål
Formålet med fagbeskrivelserne og de forskellige studie- og eksamensordninger er, at give de nye studerende en generel information om studiets enkelte fag -med hovedvægt på studiets første år. Og at gøre den nye studerende opmærksom på de regler, der gælder for gennemførelse af DØK-studiet.

Materialer
Hvis de studerende ikke har fået udleveret en DØK-håndbog, skal vi anvende 4 stk. til fagbeskrivelserne, helst en 1993-udgave. Vejlederne medbringer de bøger der er anvendt i undervisningen de tidligere år, samt de rapporter der er udarbejdet undervejs. Hermed kan fragglerne danne sig et billede af hvad pensum omhandler. 4 sæt overheads med overordnet studiekalender.

Formidling/udførelse
Fragglerne opdeles i fire grupper. Vejlederne fordeles efter årgang, så der så vidt muligt findes en vejleder fra hver årgang. Fremlæggelsen må maksimalt tage en time, hvor hovedvægten som nævnt lægges på 1. års fag.

Bilag


STUDIEPLAN 93-94

Oktober
Uge 42, efterårsferie.

November
Uge 44-45, godkendelsesopgave i datalogi (DataEase).

December
Uge 49, eksamensopgave i Nationaløkonomi/Statistik.
Uge 51(˝)-53, læseferie (ingen juleferie!). Datoerne i 94 er ikke endeligt fastlagt.

Januar
Uge 1-2, mundlig eksamen i Nationaløkonomi
Uge 2-3, godkendelsesopgave i datalogi (Pascal).

April
Uge 13, godkendelseopgave i regnskab.
Uge 15-17, eksamensopgave i datalogi (Pascal).

Maj
Uge 19-20, eksamensopgave i ehvervsøkonomi.
Uge 21, læseferie.

Juni
Uge 22(˝), læseferie.
Uge 23, mundtlig eksamen i datalogi.
Uge 24, mundtlig eksamen i erhvervsøkonomi.


FAGBESKRIVELSER 1. ÅR

Nationaløkonomi

Formålet med undervisningen er at skabe forståelse for den samfundsøkonomiske ramme, som virksomhederne opererer i, og samtidig er en del af.

Undervisningsformen er forelæsninger på 2 hold af ca. 50 studerende. Der undervises i mikro- samt makroøkonomi, og det tilstræbes at de studerende indføres i samfundsvidenskabelig tankegang.

Hovedvægten ligger på makroøkonomien, som beskæftiger sig med samspillet mellem de private husholdninger, virksomhederne, det offentlige, pengeinstitutterne og udlandet.

Emner:

Eksamen begynder lige inden jul, hvor der på en uge udarbejdes en skriftlig rapport i grupper af 4-5 studerende. Efter jul er rapporten udgangspunkt for en individuel mundtlig eksamen af 20 min. varighed uden forberedelse. I den samlede karakter vægter rapporten 50%, det mundtlige forsvar 20%, og det uafhængige pensumspørgsmål vægter 30%.

Eksamen foregår med faglæreren samt en ekstern censor.

Statistik

I statistik undervises der i centrale statistiske begreber og tankegange, der er nødvendige for anvendelsen af statistiske metoder. Den grundlæggende idé med statistikken er at kunne forudsige det uforudsigelige, dvs. metoder til at finde sammenhænge mellem foreliggende data.

I de økonomiske fag opstilles modeller for forskellige fænomener, men før disse modeller kan benyttes må visse aspekter af dem fastlægges ved anvendelse af statistiske metoder på den tilgængelige information i virksomheden. Faget er således et redskabsfag, med tilknytning til studiets andre fagområder.

Undervisningen foregår på to hold med omkring 50 studerende.

Eksamen i statistik forekommer som en del af eksamensrapporten i nationaløkonomi. Den samlede karakter for nationaløkonomi og statistik vægter 1.

Erhvervsøkonomi

Formålet med undervisningen er at give den studerende et indblik i de driftsøkomiske problemstillinger, der vedrører den enkelte virksomhed. Undervisningen omhandler således:

Emner:

Undervisningen foregår som forelæsning for hele årgangen, suppleret med øvelsestimer på holdniveau, hvor erhvervsøkonomiske opgaver løses og fremlægges.

Eksamen foregår i slutningen af andet semester hvor der på en uge udarbejdes en rapport i grupper på 4(5) personer.

Eksamensopgaven er udarbejdet som en case, der indeholder erhvervsøkonomiske aspekter. Et par uger efter rapporten vil der blive foretaget en individuel mundtlig eksamination, som tager udgangspunkt i det skriftlige arbejde. I karakteren vægter rapporten 50%, det mundtlige forsvar 20% og det uafhængige pensumspørgsmål 30%.

Faglæreren fra enten erhvervsøkonomi eller regnskab vil stå for eksaminationen sammen med en ekstern censor.

Regnskab

Formålet med undervisningen er at kunne føre et mindre bogholderi, holde styr på den personlige tegnebog og gøre den studerende i stand til at gennemføre en regnskabsanalyse.

Emner:

Undervisningsformen er forelæsninger. Herudover løses der også regnskabsopgaver i erhvervsøkonomiøvelserne.

I foråret udarbejdes der en godkendelsesopgave i regnskab, som løses i grupper på 4(5) studerende. Der er tre forsøg til at få godkendt opgaven, der SKAL godkendes, da den i princippet fungerer som stop-prøve.

Faglæreren fra enten erhvervsøkonomi eller regnskab vil stå for eksaminationen sammen med en ekstern censor, og den samlede karakter vægter 1.

Datalogi

Faget udgør ca. 50% af den samlede undervisning på DØK-studiets første år. Undervisningen sker ved forelæsninger, understøttet af øvelsestimer.

Emner:

Der skal på DØK 1. år udarbejdes 2 godkendelsesopgaver, hvor henholdsvis DataEase, Turbo Pascal og Oracle vil blive brugt som redskaber. Opgaven i databaser udarbejdes i 2-mandsgrupper først på året. Pascal-opgaven er en individuel programmeringsopgave. Der er tre forsøg til at få godkendt hver opgave, der i parentes bemærket SKAL godkendes, da de i princippet fungerer som stop-prøver.

Eksamen foregår i slutningen af andet semester og vil være en individuel skriftlig opgave, med en efterfølgende individuel mundtlig eksamination (50, 20, 30%). Karakteren vægter 2.

FAGBESKRIVELSER 2.ÅR

Datalogi

Videreførelse af 1. år. Mere om datamaskinens centrale programmer, som bruges i næsten alle anvendelser af maskinen. Desuden undervises i udvikling af større EDB-anvendelser, samt test og beskrivelse af disse.

Emner:

Faget strækker sig over 3. og 4. semester, og fortsætter over i faget informationsbehandling på 3. år.

Undervisningen foregår ved forelæsninger for hele årgangen samlet, og der er også her øvelsestimer. Der afleveres en godkendelsesopgave på 3. semester af en uges varighed, samt en eksamensrapport over to uger i maj/juni. Disse løses i grupper på 4(5) personer.

I juni er der mundtlig eksamen, muligvis med 20 min. forberedelse. Opgaven tæller 50%, forsvar tæller 20% og pensum tæller 30% af den samlede karakter.

Faget vægtes med faktoren 2, når års gennemsnittet skal udregnes.

Finansiering

Et videregående erhvervsøkonomisk fag, der har til hensigt at give indblik i, og en forståelse af den finansielle teori og finansielle problemstillinger. Faget ligger på 3. semester.

Undervisningen foregår ved forelæsninger to hold sammen, og der er øvelsestimer med "ældre" studerende.

Der afleveres en eksamensopgave i december, og denne løses i grupper på 4(5) personer. Eksamen er individuel og mundtlig, og ligger i januar. Opgaven tæller 50%, forsvar af denne tæller 20% og pensum tæller 30% af den samlede karakter (der gives kun én samlet karakter, og karakteren for den skriftlige opgave oplyses ikke inden den mundtlige eksamen).

Faget vægtes med faktoren 1, når årsgennemsnittet skal udregnes.

Organisation

Faget skal give indsigt i nogle hovedretninger i organisationsteorien. På dette grundlag skal den studerende senere kunne identificere, analysere og kritisk vurdere problemer i organisationer.

Faget strækker sig over både 3. og 4. semester, og det fortsætter på 3. år. Undervisningen forgår som forelæsninger. Der afleveres en godkendelsesopgave i april/maj, og denne løses i grupper på 4(5) personer. Der er ingen eksamen i organisation på 3. eller 4. semester.

Afsætningsøkonomi

Faget skal sætte de studerende i stand til at udføre markedsførings- og produktudviklingsopgaver. Emner er bla. marketingsfunktiones opgaver, strategisk planlægning, markedsanalyse, udvikling af marketingstrategi og -plan, og produktudvikling. Faget ligger på 4. semester. Undervisningen foregår som forelæsninger.

Der afleveres en tværfaglig eksamensopgave, med datalogi, i maj/juni, og denne løses i grupper på 4(-5) personer. Eksamen er mundtlig, og ligger i juni. Opgaven tæller 50%, forsvar af denne tæller 20% og pensum tæller 30% af den samlede karakter (der gives kun én samlet karakter, og karakteren for opgaven oplyses ikke inden eksamen).

Faget vægtes med faktoren 1, når års gennemsnittet skal udregnes.

FAGBESKRIVELSER 3.ÅR

Strategisk planlægning af virksomhedens informationsressourcer

Der gives indsigt i, hvordan man v.h.a informationsteknologi kan sikre virksomhedens overordnede må. Man befinder sig ved denne analyse på ledelsesniveau.

Økonomistyring

Undervisningen koncentrerer sig her om de tre hovedområder indenfor økonomistyring: Likviditets-, kapacitets- og aktivitetsstyring. Desuden behandles problematikken omkring budgettering.

Der udarbejdes en grupperapport i økonomistyring/organisation omkring jul, som sammen med den mundtlige eksamen vægter karakteren 1.

Informationsbehandling

Emner som registerlovgivningen, edb og mennesket, systemudvikling og struktureret analyse m.h.p. udvikling af programmer er de mest generelle i dette fag. Der er under eksamensperioden kontakt med en virksomhed.

Der udarbejdes en grupperapport i data/informationsbehandling, denne forsvares ved en mundtlig eksamen, og desuden opponeres der mod en anden gruppes rapport. Den samlede karakter for alle tre dele vægter 2.

Det afsluttende projekt

En gruppe indeholdende 4-5 medlemmer udvikler selv en problemformulering i samarbejde med en vejleder. Opgaven skal have relation til en virksomhed og generelt følge studiets fordeling mellem økonomi, datalogi og organisation på 40%, 40% og 20%. Rapporten forsvares ved en mundtligt gruppeeksamen, og den samlede karakter vægter 3.