Evaluering af introforløb

Udarbejdet af
Intro '92, Josefine '91.
Redigeret af intro '93, Sidsel '92, Josefine '91, Kenneth '92, Tjørnov '90 og Hensing '89 1993-06-06.

Formål
At give vejlederne, både nuværende og kommende, et overblik over hvordan fragglerne opfatter hele introforløbet.

Ansvarlige intro '93:
Marianne '91 og Christina '92 (uddele og indsamle skemaer, begge to, samt inddrage og tilbagebetale de 20 kr.)

Materialer
2 spøgeskemaer (et til efter introdagene og et til efter rusturen, sidstnævnte i kuverter).

Udførsel
"Introdage-spørgeskemaerne": Uddeles efter de tre introdage (med besked om at de skal udfyldes derhjemme og afleveres dagen efter). "Rusturs-spørgeskemaerne": Sidste introdag på JTP gøres der opmærksom på, at der på første dag på rusturen vil blive opkrævet kr. 20,- fra hver fraggel, som depositum for en aktivitet!

Ved sidste kiosk-betaling på rusturen (dvs. sidste dag) uddeles spørgeskemaerne i kuverterne. De skal så have besked om, at de skal passe godt på dem til de kommer hjem, hvor de skal udfylde dem, når de er udhvilet og det hele har "bundfældet" sig lidt. Skemaerne vil blive indsamlet på JTP efter weekenden, hvor de så ved aflevering vil få deres 20'er igen!

(Argumentation for depositums-metoden: Rusturen er et så vigtigt værktøj til sammenrystning og informering af fragglerne, at det er af stor betydning, at alt kommenteres/evalueres seriøst af alle deltagere, således at vi kan forbedre og trimme alle aktiviteterne. Derfor denne form for "tvang". Introvejlederne har også (efter deres store planlægningsarbejde og tidsforbrug) krav på en ordentlig tilbagemelding ... og efterfølgende mulighed for at forbedre deres arbejde fremover).

Bilag
2 spørgeskemaer.


Evaluering af introforløb

Nedenfor bedes du bedømme de forskellige aktiviteter, du har deltaget i under introdagene. Visse steder beskrives formålet med aktiviteten og der skal du vurdere, i hvilken grad dette blev opfyldt. Andre steder skal du blot vurdere kvaliteten af selve aktiviteten/punktet. Alle de punkter, du afkrydser "negativt" (dvs. til højre for midten) må du meget gerne uddybe under ris/ros ... hvor du selvfølgelig også gerne må fremhæve evt. positive indtryk.

Køn:	Mand	 	Kvinde 		
Alder: Under 22 år 	22-25 år 	26 år el. derover 


1. INTRODAG

Mødet i parken?
Formålet med at mødes i mindre grupper i parkerne, var at undgå forvirringen 
og overvældelsen ved at mødes over 100 personer i et klasselokale fra start af. Det 
skulle være lidt hyggeligt og uformelt og give mulighed for at lære nogle stykker at 
kende, samt få besvaret evt. indledende tvivlsspørgsmål.

Synes du dette lykkedes: (sæt kryds)
Meget godt	 	Godt	 	Nogenlunde 	 	Mindre godt	 	Dårligt	 

- Morgenmadens kvalitet ?
 Meget god	 	God	 	Mindre god	 	Dårligt	 

- Var kortet overskueligt ?
 Ja	 	Nej	 	(hvis nej, så uddyb under ris/ros)

- Hvor mødte du ?

 _____________________________________________________________

- Hvordan var mødestedet ?
 Meget godt	 	Godt	 	Mindre godt	 	Dårligt	 

Hvad syntes du om Hans Engstrøm's (=Dekanens) velkomsttale ?
Meget god	 	God	 	Mindre god	 	Dårlig	 

Hvad syntes du om Niels Bjørn-Andersen's (=Studienævnsformanden's) velkomsttale?
Meget god	 	God	 	Mindre god	 	Dårlig	 

Formålet med lysbilledshowet var at give et omfangsrigt indblik i DØK-studiet, 
på en letfordøjelig, lidt skæg og hurtig måde. Synes du dette lykkedes:
Meget godt	 	Godt	 	Nogenlunde 	 	Mindre godt	 	Dårligt	 

Hvordan var lysbillederne ?
Meget gode	 	Gode	 	Mindre gode	 	Dårlige	 


Helhedsindtryk af dagen ?
Meget god	 	God	 	Mindre god	 	Dårlig	 

Ris/ros:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________


2. INTRODAG

Hvordan fungerede inddelingen i grupper til rusturen ?
Meget godt	 	Godt	 	Mindre godt	 	Dårligt	 

-	Var denne overskuelig ?
 	Ja	 	Nej	 ,- hvis nej, så uddyb venligst:

________________________________________________________________________________

-	Syntes du hellere at du selv skulle have valgt alle de grupper  du skulle deltage i 
på RUS-turen ?
 Ja	 	Nej	 ,- hvis ja, uddyb venligst:

________________________________________________________________________________

Hvad syntes du om de forskellige organisationers præsentationer? 

MS
Meget god	 	God	 	Mindre god	 	Dårlig	 

AIESEC
Meget god	 	God	 	Mindre god	 	Dårlig	 

DSR
Meget god	 	God	 	Mindre god	 	Dårlig	 

FDC (yngre civiløkonomer)
Meget god	 	God	 	Mindre god	 	Dårlig	 

Var der nogen af dem du fik lyst til at høre/vide mere om ?
Ja 	 Nej , hvis ja,- hvilke/n ?__________________________

Formålet med at vise dig DØK-filmen var at give dig et indblik i DØK-
studiet, hvordan syntes du det lykkedes ? 
Meget godt	 	Godt	 	Mindre godt	 	Dårligt	  


Hvordan gik fagbeskrivelserne (fik du en idé om fagenes indhold og indbyrdes sammenhæng) ?
Meget godt	 	Godt	 	Mindre godt	 	Dårligt	 

Helhedsindtryk af hele dagen ?
Meget godt	 	Godt	 	Mindre godt	 	Dårligt	 

Ris/ros: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________


3. INTRODAG

Hvad syntes du om foredraget "DØK'ere i arbejde" ? 
Meget godt	 	Godt	 	Mindre godt	 	Dårligt	 

Formålet med skattejagten var, at du skulle få et overblik over, hvor HHK's 
forskellige bygninger og "instanser" befinder sig ? Synes du dette lykkedes:
Meget godt	 	Godt	 	Nogenlunde 	 	Mindre godt	 	Dårligt	 

- Skattejagtens længde ?
 For kort	 	Tilpas	 	For lang	 

- Hvad synes du idéen om at grupperne skulle lave sange ?
 Meget god	 	God	 	Mindre god	 	Dårlig	 

Helhedsindtryk af dagen ?
Meget god	 	God	 	Mindre god	 	Dårlig	 

Ris/ros:

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________


ALLE INTRODAGE

Hvordan var navnelegene ?
Meget gode	 	Gode	 	Mindre gode	 	Dårlige	 

- Hvilke/n kunne du bedst lide ?
 ________________________________________________________________________________


- Var der for mange
 Ja	 	Nej	 

- Er du tilfreds med det antal navne du fik lært ?
 Ja	 	Nej	 

- Hvor mange vil du (sådan ca.) gætte på, at du lærte?
 Antal lærte navne:_____

-	I hvilken grad synes du, at navnelegene bidrog til at gøre det lettere at komme i 
kontakt med de andre fraggler senere?
 Meget godt	 	Godt	 	Nogenlunde 	 	Mindre godt	 	    Dårligt	 

Evt. forslag til andre typer af navnelege:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________

Hvad synes du om vejlederindsatsen generelt på de tre første introdage?
Meget god	 	God	 	Mindre god	 	Dårlig	 

Ris/ros:

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________

Evaluering af RUSTUREN

Nedenfor bedes du bedømme de forskellige aktiviteter, du har deltaget i på 
rusturen. Visse steder beskrives formålet med aktiviteten og der skal du vurdere, i 
hvilken grad dette blev opfyldt. Andre steder skal du blot vurdere kvaliteten af selve 
aktiviteten/punktet. Alle de punkter, du afkrydser "negativt" (dvs. til højre for midten) 
må du meget gerne uddybe under ris/ros ... hvor du selvfølgelig også gerne 
må fremhæve evt. positive indtryk.

Køn:	Mand   Kvinde 		
Alder: Under 22 år   22-25 år   26 år el. derover 


1. DAG

Brød du dig om indkvarteringen ?
Ja   Nej 

Formålet med "vindmølle"-kommunikationsøvelsen var at to forskellige grupper 
med to forskellige "referencerammer" (papirstørrelser) skulle samarbejde og ende med et 
fælles og helst rigtigt resultat. Hvordan fungerede dette ?
Meget godt   Godt   Mindre godt   Dårligt 

Formålet med gruppeprojektet "Elev versus studerende" var at bibringe dig en 
forståelse af forskellen på at være elev og studerende på en 
videregående uddannelse. Hvordan syntes du at det lykkedes ?
Meget godt   Godt   Mindre godt   Dårligt 

Helhedsindtryk af dagen ?
Meget god   God   Mindre god   Dårlig 

Ris/ros til 1. dag:

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________


2.DAG

Formålet med øvelsen "UBM'en" var at simulere en (næsten) virkelig 
situation/problemstilling og løsningsprocessen herfor, dvs. beslutningerne fra 
virksomhedens bestyrelsesmøde. Det skulle gerne været kommet frem, at personer 
fungerer og dominerer på meget forskellige måder, under sådanne situationer! 
Hvordan lykkedes dette og hvad synes du i det hele taget om UBM-casen ?
Meget god   God   Mindre god   Dårlig 
 
- Hvilken rolle spillede du:

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Formålet med "gruppearbejds-problematik" diskussionerne og oplægget var at give en 
idé om problemerne og forholdene omkring DØK's gruppearbejde og gruppedannelse - samt 
hvordan disse kan forsøgt løst eller undgået. Hvordan fungerede det ?
Meget godt   Godt   Mindre godt   Dårligt 

Formålet med "studieteknik"-indlægget var at give dig et indblik i forhold, der 
omhandler læse/notatteknik, studiegrupper og manuduktioner. Hvordan lykkedes dette ? 
Meget godt   Godt   Mindre godt   Dårligt 

Hvordan var indslaget "Hvad kan jeg blive" ?
Meget godt   Godt   Mindre godt   Dårligt 

Hvordan var følgende poster i natløbet ?

- Spørgsmål
 Meget godt 	  Godt   Mindre godt   Dårligt	 

- "Personstabling"
 Meget godt   Godt   Mindre godt   Dårligt 

- Puslespil mv.
 Meget godt   Godt   Mindre godt   Dårligt 

- Spand med vand og mønter
 Meget godt   Godt   Mindre godt   Dårligt 

- Sliksmagning
 Meget godt   Godt   Mindre godt   Dårligt 

- Ansigtsmaling
 Meget godt   Godt   Mindre godt   Dårligt 

- Ølstafet
 Meget godt   Godt   Mindre godt   Dårligt 

- Var natløbet for langt ?
 Ja   Nej 

- Var der for få poster ?
 Ja   Nej   (hvis ja, har du forslag til andre poster:)

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________


Helhedsindtryk af dagen ?
Meget god   God   Mindre god   Dårlig 

Ris/ros til 2. dag:

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________


3. DAG

Indslaget "Piger på DØK" skulle gøre jer opmærksom på, at 
pigerne på DØK er i en speciel situation og bør være visse forhold 
bevidst pga. deres ringe antal. (Besvares selvfølgelig kun af piger !) Hvordan synes du 
dette lykkedes?
Meget godt   Godt   Mindre godt   Dårligt 

Hvordan var dit udbytte af følgende punkter: ?
- Handelshøjskolens opbygning ?
 Meget godt   Godt   Mindre godt   Dårlig 

- Studenterpolitik?
 Meget godt   Godt   Mindre godt   Dårlig 

- DØK-foreningen ?
 Meget godt   Godt   Mindre godt   Dårlig 

- DØK-grupperne (DØK-Smiler, Fest-/Aktivitetgruppe)
 Meget godt   Godt   Mindre godt   Dårlig 

Hvordan gik besøgsaftenen ?
Meget godt   Godt   Mindre godt   Dårligt 

- Fik du snakket med og lært nogle ældre studerende lidt at kende ?
 Ja   Nej   (hvis nej,- hvorfor ikke ?:)

________________________________________________________________________________________________
________________________________________

Helhedsindtryk af dagen ?
Meget god   God   Mindre god   Dårlig 

Ris/ros til 3. dag:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________


4. DAG

Formålet med "Krokodilleflod"-kommunikationsøvelsen, var at lære af og 
prøve at deltage i en diskussion og personpriotering, hvor der tydeligvis er mange 
forskellige og ingen endelig/rigtig løsning ? Hvordan syntes du, at det gik ?:
Meget godt   Godt   Mindre godt   Dårligt 

Formålet med "Puslespil"-kommunikationsøvelsen, var at vise, at man ved at 
koncentrere sig og ved at være "åben" overfor andres situation og behov, i 
fællesskab kan løse et problem? Hvordan syntes du, at det gik ?:
Meget godt   Godt   Mindre godt   Dårligt  

Hvordan var "Olympiaden" ?
Meget god   God   Mindre god   Dårlig 

- Hvordan fungerende følgende:
- - "Appelsinvandringen" ?
  Meget godt   Godt   Mindre godt   Dårligt 

- - Handicaprundbold ?
  Meget godt   Godt   Mindre godt   Dårligt 

- - "Balje-flyvning/Vandkastning" ?
  Meget godt   Godt   Mindre godt   Dårligt 

- - "Æggekast" ?
  Meget godt   Godt   Mindre godt   Dårligt 

- - Kartoffelløb ?
  Meget godt   Godt   Mindre godt   Dårligt 

- Var der for mange discipliner ?
 Ja   Passende   For få 

- Skal fragglerne selv arrangere olympiaden ?
 Ja   Nej 

Hvordan var festmiddagen ?
Meget god   God   Mindre god   Dårlig 

Hvad syntes du om H.C.'s tale ?
Meget god   God   Mindre god   Dårlig 
Hvordan var gruppeprojektet "Karakteristik af årgangen" ?
Meget godt   Godt   Mindre godt   Dårligt 

Hvordan var fraggleunderholdningen ?
Meget god   God   Mindre god   Dårlig 

Hvordan var Lappe-DØK'er-Showet ?
Meget godt   Godt   Mindre godt   Dårligt 

- Var der for få priser ?
 Ja   Nej   (hvis ja, har du forslag til andre priser ?:)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________

Helhedsindtryk af dagen ?
Meget god   God   Mindre god   Dårlig 

Ris/ros til 4. dag:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________


5. DAG

Hvordan syntes du auktionen forløb ?
Meget godt   Godt   Mindre godt   Dårligt 

Ris/ros til 5.dag:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________


HELE RUSTUREN

Hvad syntes du om hytten ?
Meget god   God   Mindre god   Dårlig 

Hvad syntes du om rusturen som helhed?
Meget god   God   Mindre god   Dårlig 

Hvad syntes du om vejlederindsatsen generelt på hele rusturen?
Meget god   God   Mindre god   Dårlig 

Yderligere kommentarer:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________