Hvor går de hen, når de går ud?

Af Morten Thanning Vendelø '84

For enhver uddannelse er det interessant at vide, hvad der bliver af dimittenderne, når de forlader den uddannelsesinstitution, hvor de igennem mellem 3 og 10 år af deres liv har været udsat for god portion faglig og social indoktrinering fra undervisere og medstuderende.

For DØK gælder det i øvrigt, at der i studiets formative år (1985-86), før der endnu eksisterede dimittender, blev promoveret 3 mulige erhvervsprofiler for den såkaldt 'færdige' DØK'er. De 3 erhvervsprofiler som blev promoveret var:

 1. Systemkonsulenten/it-projektlederen
 2. Softwareudvikleren
 3. Økonomen med den store regnestok

Med de 3 erhvervsprofiler in mente kan der nu foretages en sammenligning med DØK'eres realiserede erhvervsprofiler, og derved kan vi finde ud af, hvem der egentlig have foden på pulsen dengang midt i firserne.

Før vi når hertil, skal vi dog lige en omvej for at finde ud af, hvor DØK'ere egentlig går hen, når de går ud. Til besvarelse af dette spørgsmål er der nogen hjælp at hente i DØK-foreningens medlemsdatabase, da denne i en vis udstrækning indeholder oplysninger herom. Efter at have konsulteret denne database, samt udført et mindre stykke detektivarbejde, er det lykkedes at opspore oplysninger om, hvor ca. 100 DØK'ere arbejder. Kategoriseret på forskellige 'brancher' giver disse oplysninger følgende billede, hvoraf det fremgår at mere end 2/3 har fundet beskæftigelse i enten den finansielle sektor, i it-konsulentfirmaer, eller i edb-firmaer.

 • Finansiel sektor: (31) 32,3 %
 • Konsulentfirmaer: (18) 18,7 %
 • Edb-firmaer: (16) 16,7 %
 • Industri: (9) 9,4 %
 • Service: (9) 9,4 %
 • Forskning og undervisning: (6) 6,2 %
 • Offentlig Sektor: (4) 4,2 %
 • Andet: (3) 3,1 %

I alt: (96) 100,0 %

Ser vi herefter på hvilke typer af job DØK'ere bestrider, så viser det sig, at en overvældende andel udfylder job som matcher den erhvervsprofil, der i 1985-86 blev markedsført under betegnelsen; systemkonsulenten/it-projektlederen. For eksempel finder man i edb-firmaerne samt indenfor industri, service og den finansielle sektor især DØK'ere ansat i funktioner som interne edb-konsulenter, systemanalytikere eller projektledere. Ligeledes falder jobbene i konsulentbranchen typisk indenfor ovennævnte erhvervsprofil, idet de i udbredt grad handler om at specialdesigne forskellige typer af it-løsninger, samt derefter at implementere disse hos kunderne eller klienterne, som det vist hedder i branchesproget.

Hvis vi derimod leder efter DØK'ere i job, som matcher de 2 andre erhvervsprofiler bliver det straks lidt sværere. Økonomen med den store regnestok forefindes for eksempel sjældent i rendyrket form, men derimod i en række varianter som porteføljemanager, økonomisk og strategisk planlægger, økonomichef, marketingchef etc. Ej heller softwareudvikleren forekommer hyppigt i rendyrket form, selvom nogle er ansat som systemkonstruktør, programmør, eller systemprogrammør. Desuden synes de kvalifikationer, som typisk blev knyttet til denne profil, i nogen grad at indgå i den basisviden, som systemkonsulenterne, projektlederne, it-konsulenterne etc. trækker på i forbindelse med deres arbejde. Endelig findes der, som det formodentlig vil være tilfælde for alle uddannelser, et lille antal dimittender, der har brugt deres uddannelse som afsæt for beskæftigelse i brancher og job, som ikke er direkte relateret til de 3 promoverede erhvervsprofiler. For eksempel i reklamefirmaer og forskningsprojekter i livskvalitet.

Kan vi, vil nogen måske spørge, overhovedet bruge denne viden om DØK-dimittenderne til noget? Altså udover at den tilfredsstiller vores øjeblikkelige og naturlige tørst efter kuriositeter i forbindelse med et jubilæum som det vi i øjeblikket fejrer? Svaret hertil må være et 'ja'. For eksempel kunne man på Handelshøjskolen diskutere om man på baggrund af denne viden burde prioritere anderledes ved valg af emneområder for forskningen i informatik. Man kunne også overveje, om der er en sammenhæng mellem den problematiske økonomiundervisning på studiet og det lille antal af 'økonomer med store regnestokke'. Endelig kan vi alle sammen glæde os over, at der åbenbart for ca. 10 år siden var nogen, som havde foden på pulsen og sørgede for, at det faglige indhold af DØK matchede behovene hos nogle af de potentielle aftagerne af DØK-dimittender.