DØK SMiler

Af Morten Borup '85

DØK SMiler kom til verden tilbage i 1988 på initiativ af studiemødekoordinationsgruppen, der dengang bestod af Lotte Sørensen '86, Jan Rassing '87 og undertegnede. Den primære opgave for koordinationsgruppen var på det tidspunkt at sætte dagsordenen til studiemøderne, samt at få nogen til at tage referat og derefter at få referatet kopieret og sendt ud.

Det var imidlertid ikke særlig nemt at få andre end koordinationsgruppens medlemmer til at tage referat, og at få referatet trykt og delt ud var ikke den mest ophidsende opgave her på jorden. Vi havde flere gange i gruppen diskuteret, hvordan vi kunne blive bedre til at uddelegere opgaverne, så arbejdet i koordinationsgruppen kunne få mere fokus på det 'egentlige' - koordinering. Vi ville gerne have spredt det kedelige arbejde ud på flere - så vi kunne undgå at løbe sur i det...

Vi fik så den ide, at redaktionsarbejdet på et studieblad måske kunne få det mere kedelige arbejde med trykning og distribution til at glide ned hos nogen uden for koordinationsgruppens rækker. Næste problem var så at finde på et navn til vores 'barn'. Her gik vi lidt utraditionelt til værks idet vi - imod alle DØK traditioner - ikke udskrev en konkurrence, vi fandt derimod selv på et navn - DØK SMiler. Det store SM i SMiler stammede naturligvis fra StudieMøde-betegnelsen. Efter bladet var udkommet første gang, skortede det ikke på kommentarer om bladets tilknytning til de sadomasochistiske miljøer i Danmark, men vi argumenterede for, at det blot lagde op til en positiv og 'smilende' debat...

Det første nummer af SMiler var såmænd ikke andet end et foldet A4-ark, dvs. I alt 4 A5-sider, hvoraf en gik til forsiden og en til kalenderen på bagsiden. Indholdet, altså de resterende 2 sider, var et helt almindeligt studiemødereferat nedfotograferet til A5. Dette nummer er nu til dags er lidt af et klenodie (men ... nummeret findes imidlertid stadig - i mindst to eksemplarer - nemlig som en del af de to fuldstændige samlinger af DØK SMiler, som undertegnede har kendskab til, som indehaves af Morten Vendelø '84 og undertegnede - findes der i øvrigt flere?).

Næsten samtidig barslede DØK-foreningen med en ide om at udgive et blad, og det var derfor naturligt, at de to grupper slog sig sammen om ét blad frem for at introducere to konkurrerende blade. DØK-foreningens repræsentanter gjorde imidlertid hurtigt deres indflydelse gældende og udskrev straks en navnekonkurrence, som der står i DØK SMiler nr. 2: 'Bladets nuværende noget underfundige navn er faldet DØK-foreningens bestyrelse for brystet. Skal vi nu barsle med sadomasochistiske drømme (SMil?) Derfor er vi rede til at være redaktionen behjælpelige med at finde et (nyt) navn. Og hvad er mere naturligt for en pengestærk fond end at udskrive en konkurrence med store præmier.'.

Konkurrence mundede ifølge SMiler nr.3 ud i følgende forslag: DØK SMiler, DØK SMerter, DØK SMelter, DØK SMart, DØK SMigrer, DØK SMitter, DØK SMog, DØK SMudser, DØK SMuldrer, DØK SMuk, DØK SMædeskrift, DØK SMækker, DØK SMøler, DØK SMøre, DØK SMåting, DØK SMash Hit, A SMell of DØK, DØK SMiling, DØK SMoke out, DØK'erklokken - det ringer fra DØK, DØKfonten, DØK Dygong (Dygong er en søko!), DødsDØK'et, DØK skriget, DØK kassen, DØK Posten, DØK Tryk, Dyt fra NØK eller kort og godt DØK Bladet.

Ideer var der masser af, men allerede på det tidspunkt - efter to numre - var DØK SMiler en kendt institution på Handelshøjskolen. Vi valgte derfor i redaktionen at holde fast ved det oprindelige navn, og trække konkurrencen tilbage.

Allerede fra blad nr. 2, der blev udgivet af DØK-foreningen og koordinationsgruppen i samarbejde, var indholdet blevet noget mere bredspektret. Det var i dette nummer, at den faste rubrik Superlederen blev introduceret. Derudover indeholdt bladet en 'anmeldelse' af en rapportopgave, meddelelser fra DØK-foreningen, drøje hug til brugercentret på Howitzvej, forslag til bedre koordination af økonomifagene (fra studienævnsudvalg), kritik af undervisningsforløbet på 3. år, forslag til omstrukturering af datalogi- (og informationsbehandlings-) undervisningen, meddelelser fra studienævnet, rapport fra aktivitetsudvalget, samt indbydelse til årets skovtur i dyrehaven.

Indholdet skulle vise sig at være meget typisk for de næste DØK SMiler. Diskussion af studiepolitiske forhold, herunder sager i studienævnet, kritiske debatindlæg fra 'menige' DØK'ere. Derudover indeholdt SMiler rapporter fra DØK'ernes hverdag, rapportopgaver, aktiviteter og fester .

I blad nr. 2 var der også 'billeder og figurer' (selvom billederne stammede fra en reklame fra SAS Royal hotel, hvor en af redaktørerne skrev opgave, og Yourdons bog om strukturerede metoder, der tilfældigvis lå på DASY, hvor bladet igennem de første mange år blev produceret). Bladet blev trykt i 170 eksemplarer, hvoraf de 150 blev udsendt med posten.

I blad nummer 3 bragte vi den første jobannonce. I samme blad bragte vi en rapport fra indvielsen af det nye DØK/MØK center. Men det var ikke sket med nyskabelserne endnu.

I SMiler nr. 4 bragte vi således det første 'Ta' ud og gem' indlæg, der indeholdt diverse statistikker, samt skemaer for alle DØK'ere - der var kun tre forskellige skemaer dengang. I det nummer fortalte Ronnie '88 om, hvordan det var at starte på DØK.

I nr. 5 bragte vi det første rejsebrev - med AIESEC i Grækenland. Det blev også først i nr. 5, at referaterne (2 stk.) fra de mellemliggende studiemøder blev bragt. Bladets læserskare var nu så stor, så DØK-aktiviteter - ikke bare fællesarrangementer - blev offentliggjort her. Jens '88 og Claus '88 (to af DØK's operaelskere) indbød i nr. 5 til en tur i operaen... og Kenneth '88 - den første vinkyper på DØK - indbød til vinsmagning.

I nr. 6 begyndte vi at annoncere faglige arrangementer, i dette tilfælde et arrangement hos 'FDC' (i senere blade har vi også annonceret arrangementer i Dansk Selskab for Datalogi, bl.a. i nr. 8). Også DSR havde fået øje på bladet og begyndte i samme nummer at sende meddelelser ud til DØK'ere ad denne vej, frem for som tidligere ved at bruge Fabrikken. Det var også i nr. 6, at de første 'DØK Adresser' blev udsendt - november 1988 - dengang var der ingen problemer i at få udleveret adresserne fra matriklen. Også de DØK'ere, der var til kryds og tværs, kunne i dette nummer få deres lyst styret i Karin Lomborg '85's 'Økonomi-kryds'.

DØK SMiler nr. 7 blev det sidste nummer, der blev udsendt pr. post. I stedet måtte alle interesserede nu hente bladet i DØK Centret.

I nr. 8 fik alle DØK'ere chancen for at få testet deres intelligens - Karin Lomborg '85 og Niels Kaae '84s IQ-test... Redaktionen lå på det tidspunkt efterhånden inde med en ganske stor portion billeder, hvorfor en del af testen bestod i at gætte årgangen på 4 afbildede DØK'ere.

For igen at kunne sende DØK SMiler til alle DØK'ere begyndte vi i nr. 9 at have reklamer i bladet, her var det en reklame for PPU-software (der tilbød Borland produkter til DØK'ere). Siden da har det stort set kun været jobannoncer, der på denne måde har kunnet muliggøre udsendelse af bladet. Det er aldrig lykkedes os at finde en person, der gad skaffe de nødvendige reklamer.

Med blad nr. 10 fyldte DØK SMiler ét år. Allerede efter det første år havde vi fået opbygget en bred læserskare, samt fundet et indhold i bladet, der var bæredygtigt. De nævnte emner er da også stadig at finde blandt de emner, der optræder i DØK SMiler.

I blad nr. 11 begyndte vi at få en bredere dækning af de sociale sider på DØK, idet bladet her for første gang blev brug til 'personlig chikane' - det var her Bertel '87's mellemnavn, det gik ud over. Men spiren blev her lagt til det mere humor-fyldte (nogen ville måske sige pjattede) indhold bladet har i dag. Nr. 13 blev i samme ånd udgivet i to eksemplarer, med forsidebilledet som eneste forskel; det ene sobert, det andet mindre sobert... jeg tror sent Claus '89 vil glemme det forsidebillede. I nr. 17 blev de første 'DØK-vitser' slæbt ind i bladets spalter. Men først i nr. 27 fik vi indført 'Indus' brevkasse' (Inder Sapru '90) som fast spalte, elsket af mange, hadet af måske endnu flere? Sidst, men ikke mindst, blev 'Inspector Strangers krimi-quiz' (Henrik Holde '90) indført i nr. 33. Den personlige chikane blev effektivt stoppet, da tidligere 'ofre' fik sneget en 'hævnartikel' ind i bladet - uden at de berørte redaktører fik nys om det, altså før bladet var udkommet (bare spørg Thomas Hensing '89 og Birger Larsen '89).

Ud over de emner, jeg her har været inde på, har SMiler også altid genoptrykt de notitser/artikler i dagspressen, der har omhandlet DØK - så alle har en chance for at følge med.

Jeg håber bladet vil leve videre mange år endnu, og at de nuværende redaktører har lige så meget morskab ud af arbejdet, som vi havde da vi startede.