Hvorfor hedder DØK's TMK StudieMøde?

Af Morten Borup '85

Nogen har måske spurgt sig selv, hvorfor DØK ikke har nogen talsmandskollegier (TMK'er), svarende til den måde DSR's repræsentanter organiserer sig på HA. På HA vælger hvert hold en eller flere repræsentanter til det fælles talsmandskollegium.

Svaret kan deles op i flere dele: Hvorfor hedder DØK's TMK studiemøde? Hvorfor har holdene på DØK ikke talsmænd ligesom HA? Hvorfor holder DØK sig hovedsagelig til DSR (De Studerendes Råd)? Hvorfor ikke MS (Moderate Studenter) med videre?

Svaret på det sidste spørgsmål, hvorfor DØK primært holder sig til DSR, kan findes i et gammelt nummer af DØK SMiler (nr. 5). Så jeg vil her bare gengive, hvad DØK SMiler-redaktionen dengang havde at sige til sagen:

På DØK har vi for længst indset, at kampen mellem DSR og Moderate Studenter er latterlig og ødelæggende for de berørte studier. Vi kører vores eget løb, fordi vi er få nok til at kunne diskutere studiets problemer i et forum, hvor alle kan deltage.

Det er dog ikke alle problemer, vi kan løse alene. Lige så snart der er tale om et problem på fakultetsplan, har vi brug for hjælp. Derfor har vi valgt at tilslutte os en større organisation. Valget faldt på DSR, fordi DSR har det største administrative apparat, og fordi DSR er mest repræsenteret i de styrende organer.

På rusturen fortæller introvejlederne hvert år om DØK og studenterorganisationer. Men det ville være rart, hvis der forelå noget skriftligt, så man senere kunne orientere sig om vore politiske forhold. Hermed giver redaktionen bolden videre...

Tilknytningen har, som det fremgår, aldrig været speciel stærk. Samarbejdet bar i starten mest præg af et valgteknisk samarbejde, hvor DØK-repræsentanter stillede op på DSR's lister, men hvor interessen for DSR og DSR's organer ellers ikke var særlig stor. Senere er vores repræsentation i DSR blevet styrket en del, og samarbejdet er ikke længere kun af valgteknisk karakter.

Hvorfor valget faldt på DSR og ikke Moderate Studenter ... tja, den rationelle begrundelse er fint gengivet i DØK SMiler artiklen. Mere 'kulørte' begrundelser har også huseret, f.eks. at MS på et tidspunkt skulle have lovet virksomheder at bl.a. DØK'erne gerne ville i praktik uden løn. Hvorvidt der er hold i sådanne mere saftige rygter ... det må guderne vide!

Realiteten er i alle tilfælde, at DØK siden '85 har stillet en fælles DSR-liste til bl.a. DØK Studienævnet. Hovedårsagen hertil var simpelthen, at vi ikke ønskede at et så væsentligt organ som studienævnet skulle ligge under for den grad af tilfældighed, der altid vil være ved et kampvalg. Ved at stille en fælles liste (og derved undgå kampvalg) kunne vi diskutere os frem til den bedste løsning i ro og mag. Medlemskab af DSR har aldrig været noget must, og der er f.eks. intet til hinder for, at en MS'er kan blive stillet op på den fælles liste.

Navnet studiemøde stammer fra en tid, hvor valget mellem DSR og MS blev diskuteret en del. Det er da også primært valgt for at signalere, at disse møder er fri for nogen som helst tilknytning til studenterorganisationerne. Det skulle med andre ord være frit for enhver DØK'er at deltage. Derudover understreger navnet DØK den heldige situation, nemlig at studiet er så lille, at alle kan deltage i møderne. Der var igen grund til at vælge repræsentanter. Den eneste form for repræsentanter, der blev valgt, var koordinationsudvalget, hvis opgave det var at sikre god kontakt mellem studienævnet og studiemøderne.

Jeg vil slutte denne artikel med at gengive et forslag til vedtægter for studiemøderne (trykt i DØK SMiler nr. 22). Udover målet med studiemøderne giver vedtægterne også en lidt indblik i hvilke problemer, der var og måske stadig er med at få gjort studiemødets beslutninger til gældende beslutninger, der ikke bliver omstødt gang på gang. Jeg kan ikke huske, om forslaget nogen sinde blev vedtaget.

§1. Hvad er et studiemøde?
Studiemødet er et møde, hvor alle studerende (5 årgange) på DØK kan deltage med stemmeret.

§2. Formålet med studiemødet
At opnå en tilfredsstillende form for demokrati, hvor alle der møder op, har mulighed for at præge debatten og øve indflydelse på de beslutninger, der skal træffes.

§3. Hvad kan/skal behandles på et studiemøde?
Som hovedregel skal alle sager, der behandles i studienævnet, forelægges til drøftelse på et studiemøde. I praksis sætter koordinationsgruppen punkter på dagsordenen, men er ikke direkte ansvarlig for at ethvert punkt bringes op. Det står dog alle frit at fremsætte punkter til dagsordenen (studienævnspapirer ligger til gennemsyn i DØK/MØK- centeret), enten ved at aflevere en seddel med forslaget til et medlem af koordinationsgruppen, eller ved at skrive forslaget på en (af koordinationsgruppen) ophængt liste i DØK/MØK-centeret.

§4. Hvordan nedsættes koordinationsgruppen?
Denne gruppe nedsættes frivilligt på det det første studiemøde i hvert semester. Hvis ingen melder sig, tages dette som udtryk for, at ingen er interesseret i at formidle kontakten mellem studienævnet og de studerende. Hvis dette er tilfældet, er studienævnsrepræsentanterne kun moralsk forpligtede til at høre de studerendes mening.

§5. Koordinationsgruppens opgaver

  • At indkalde til studiemøde mindst 5 hverdage før mødets afholdelse. (Indkaldelsen skal hænge i DØK/MØK-centeret).
  • At sørge for, at der er en dagsorden.
  • At sørge for, at der tages referat af mødet.
  • At der indkaldes til studiemøde efter behov (ca. 1. gang hver måned).

§6. Opløsning af koordinationsgruppen
Opløsning af koordinationsgruppen kan til enhver tid tages op som punkt på dagsordenen til et lovligt indvarslet studiemøde (se pkt. 5).

§7. Forudsætning for en beslutnings gyldighed
For at en beslutning er gyldig, kræves der simpelt flertal blandt de fremmødte samt, at punktet har været på dagsordenen.

§8. Omstødning af en gyldig truffen beslutning
Der kræves at mindst 50 DØK-studerende skriver under på, at de kræver en fornyet diskussion for at bringe en beslutning op til fornyet afstemning, samt at den fornyede afstemning foregår på studiemødet umiddelbart efter det studiemøde, hvor den første afstemning fandt sted.