DØK-foreningens bestyrelsesmøde den 27. januar 1997

Hos: Iben.

Tilstede: Erik, Erik, Iben, Veronica og Bo. (Samt observatør udefra).

Afbud: Resten.

Dagsorden:

 1. Valg af referent
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
 3. Meddelelser til/fra kassereren
 4. Ansøgninger
 5. Løbende aktiviteter
 6. Udestående
 7. Gallafest
 8. Revision af vedtægter
 9. Seminarer
 10. Manuduktioner
 11. Næste møde
 12. Eventuelt

AD 1.
Bo følte muren mod ryggen.

AD 2.
Alle accepterede og kvitterede.

AD 3.
Har afholdt alm. løbende udgifter. Har - som forventet - registreret en del indbetalinger fra dimmiterede. Erik foreslog at kassereren anskaffede et checkhæfte til vor konto, at betalinger kunne foretages via check. Kassereren undersøger mulighederne for dette hos vor bankforbindelse.

AD 4.
Ingen.

AD 5.
a. To-do liste udarbejdes (Bo). Listen er ikke vedlagt som separat bilag til dette referat, men "indbygget".

Datoen fastlagt til d. 15. november (alternativt d. 8.). Denne dato skal snarest bekræftes og distribueres - home-page (Sonne), DØK-smiler samt e-post (Sonne?). Kassereren kontakter Serapion med henblik på leje af deres lokaler. Endvidere opfordres alle til at udtænke forslag til underholdning (f.eks. stand-up-comedians). Den eksterne observatør foreslog at et evt. band skulle være af dansk-top typen, for at tilgodese et bredest muligt publikum.

De vedtagne reviderede vedtægter renskrives (Bo) og lægges på home-page (Sonne).

AD 6.
Sonne og Iben forbereder seminar om præsentation til afholdelse medio marts. Andre seminar-emner bedes overvejet af alle. Evt. gentagelser Java-II - Internet II.

AD 7.
Erik E. udarbejder forslag til "hvervekampagne" og mailer dette til Sonne med henblik på videre distribution. Erik E. skaffer endvidere manuduktionsmappe fra Tania.

AD 8.
27. februar kl. 18.00 hos Bo.

AD 9.
Resten af To-do liste: Erik ophænger trofæ-skab i DØK-MØK. Sonne tilvejebringer trofæ og billeder (til skabet). Iben udvælger og konstruerer collage til DØK/MØK samt fremstiller en forstørrelse af årets DØK'er '96-'97.

Således opfattet og nedskrevet

(Opdateret adresseliste følger snarest).

Bo Hansen