Nyt fra studienævnet

Mens foråret er ved at snige sig ind på DØK, har Studienævnet nu holdt sit 3.møde i 1996. Det er primært disponeringen af de ekstra midler, som bliver gennemarbejdet grundigt, og som optager sindene, men også fagintegrationen på 1. og 2. år af mellemuddannelsens økonomimoduler kræver en del opmærksomhed.

Meddelelser
Det var med tilfredshed DØK kunne notere sig nogle rigtigt gode kvote 2 ansøgertal, selvom kønsfordelingen ikke synes at have ændret sig voldsomt i forhold til de seneste år. Da det generelt er gået tilbage for ansøgerne til det erhvervsøkonomiske fakultet, måske som følge af de nye uddannelser HA-IB og HA-fil, er det således positivt at DØK til stadighed vurderes at være en både god og tidsvarende uddannelse, der sagtens kan klare sig i konkurrencen blandt de mange andre studier ved HHK. Det måtte endvidere noteres, at EDB-centret har skiftet navn til "IT Service Center", og at vejlederne nu er IT-vejledere. Tjaa - man kan da sige, at det Erhvervsøkonomiske fakultet følger med tiden.

Budget 96/97
Budgettet er ved være på plads, efter at rammerne blev udvidet som omtalt i sidste SMiler. Pengene er disponeret således, at underskudet fra sidste år er blevet dækket. Hertil kommer, at alle fag og opgaver, som har ønsket en yderligere opdeling af de studerende for at forbedre undervisningen, har fået dette ønske opfyldt. Det er blevet besluttet at køre DIVE videre og at sikre sekretariatet den ekstra fuldtids-assistent, som vi på det seneste har været vant til. De studerende har endvidere accepteret, at der i samarbejde med IIØ bliver oprettet en fuldtidsstilling på instituttet, hvor DØK's respektive halvdel skal bruges på at sikre, at datalogi-delen af studiet forbliver tidssvarende. Sluttelig blev bevillingen til intro opgraderet efter mange år på det samme niveau. Dette sker med henvisning til, at udgifterne i forbindelse med specielt hytteleje og bustransport helt naturligt er steget gennem tiden.

IT budget 1996
Sammen med bevillingen til studiets normale drift er også den ekstrabevilling, som skal bruges til udvikling af et specielt IT-laboratorie. Rammerne for bevillingerne blev indgående diskuteret, og et mindre udvalg med blandt andre TT '93 og Flemming '92 er blevet nedsat for at lave en detaljeret plan. Der er specielt blevet lagt fokus på at give de studerende på mellemuddannelsen bedre muligheder i forbindelse med operativsystem- og netværkværksmodulerne på 2.år. Det er dog også sikret, at overbygningens multimedielaboratorie kan fortsætte i samme stand som nu.

Juridisk sikkerhed
De fleste har oplevet en del usikkerhed i forbindelse med fastsættelse af opgavelængder under rapportskrivning. Der er derfor nu gjort tiltag for at sikre en entydig bestemmelse af dette. Det er blevet vedtaget, at en normalside svarer til 2275 tegn, hvor en illustration fylder 700 tegn. Det skulle således være muligt at give et objektivt kriterie for en opgaves længde, og lærer/censor kan således ikke nægte at læse et vist antal sider, hvis opgaven holder sig inden for det lovlige antal tegn. Sammentællingen af tegn skal angives på rapportens forside og er baseret på tekstbehandlingsprogrammernes ordtælling. Læreren angiver i opgaveformuleringen, hvor lang en opgave må være, og hvor mange sider bilag, der som stikprøve vil blive læst.

Næste møde
Som det fremgår af det ovenstående, har dette været et indholdsrigt møde, og det fremlagte er kun det vigtigste. Næste møde i studienævnet er endnu ikke fastlagt, men dette vil blive gjort på et snarligt, ekstraordinært møde. (Fagintegrationen på 1./2. år skal diskuteres) Formøde bliver holdt i dagene før mødet, så hold kontakt til din repræsentant. Alle er naturligvis velkomne på både formøder og som gæster ved studienævnet.

Jonas '94