Referat af DØK-foreningsmøde søndag d. 28. januar 1996

Dagsorden:

Godkendelse af referat fra sidste møde
Ingen væsentlige kommentarer til referatet fra bestyrelsens konstituerende møde.

Meddelelser til/fra kasseren
Der er stadig nogle skumle typer der ikke har betalt deres bidrag til manuduktionerne der afholdtes sidste sommer. Der gøres et sidste forsøg på at afpresse skyldnerne, ellers afskrives tilgodehavendet. Gallafestregnskabet er nu næsten færdigt - der mangler kun enkelte betalinger som afventes med spænding.

Ansøgninger
Julens aktiviteter på DØK udmøntede sig i et glimrende arrangement, hvortil der ydedes et mindre tilskud. DØK kvinderne skal holde Quindefest, og har søgt om tilskud til en glad aften i byen. Efter løfte om et grundigt og velgennemarbejdet fest-referat, blev det aftalt at yde et tilskud på kr. 25 pr. person, hvorved brugerbetalingerne kommer ned på kr. 100,-

Udeståender
Der kom løbende flere underpunkter til dette emne. Det må tyde på enten at vi er aktive, eller det modsatte. Der diskuteredes og blev besluttet en række tiltag omkring bl.a. markedsføring af DØK foreningen, og der nedsattes hertil et underudvalg bestående af Kjell '92, Sonne '95, Britt '92 og Erik '95 som arbejder videre på sagen.

Seminarer
Efter et nyligt aflyst Marketingsemniar p.g.a. lavt deltagerantal var humøret lavt men det besluttedes at forsøge sig med en ny dato (se annonce i DØK centeret samt andetsteds i bladet). Desuden kan vi i 1996 se frem til et seminar om "Projektarbejde i Teori og Praksis" samt "Organisation". Nærmere besked om disse følger senere.

Manuduktioner
Efter ny placernig af eksamener er der fra de yngre årgange ytret ønske om at der til sommer afholdes følgende manuduktioner

1. år Erhvervsøkonomi
1. år Datalogi
2. år finansiering
2. år datalogi
2. år økonomistyring

Interesserede instruktører bedes henvende sig til bestyrelsen.

Næste møder
Som ønsket på generalforsamlingen vil der i begrænset omfang være mulighed for udenforstående at deltage i bestyrelsens møder. Dette skal i givet fald meldes til personen der afholder mødet senest 3 dage før mødet afholdes. Der er pt. fastlagt følgende møder

20. februar 1996 kl. 1800, Jette '93
25. marts 1996 kl. 1800, Sonne '95

Eventuelt
Foreningens vedtægter var til diskussion, bl.a utidssvarende paragraffer (§'er). Dette vil der blive arbejdet videre med, så ændringer eventuelt kan forelægges generelforsamlingen.

DØK foreningen har sin egen WWW side på HHK, og Sonne '95 og Britt '92 står for denne. Der arbejdes også på at etablere en email-konto for foreningen. (red. DØK-Foreningens homepage findes under 'http://www.econ.cbs.dk/organizations/DF/' fra mandag d. 26.02.96.)

På vegne af DØK foreningens bestyrelse Erik '90