Nyt fra studievejledningen

Nu er tiden kommet, hvor det er muligt at oplyse mere konkret om det væld af nye regler, der er kommet i sommerferien. Vi har fået en ny lov om SU, en ny bekendtgørelse om HA, en ny bekendtgørelse om eksamen, samt ændrede regler om orlov. Da mængden af nye regler er så omfattende, at det ikke er muligt at skildre alle nuancer her, og da nogle regler er ændret siden håndbøgerne gik i trykken, vil jeg kraftigt anbefale at alle DØK-quinder og -mænd, at studere studieordningen nærmere, når den kommer. Her vil jeg holde mig til hovedtrækkene i de nye regler.

Statens uddannelsesstøtte.
SU-styrelsen har i år ændret på udformningen af det oplysningsmateriale, de udgiver, således det ikke længere har form af en samlet brochure, der ikke er til at finde rundt i, men nu er udformet som én generel brochure, samt et antal foldere, der informerer indenfor et afgrænset område af SU-teorien. Folderne behandler følgende områder (som pædagogisk nok også er titlerne på folderne):

Den generelle brochure hedder "SU...når du skal videre", og de kan alle fås på studievejledningen, studiesekretariatet og i studieinformationen indenfor nærmeste fremtid. Den nye lov bringer gode nyheder på flere områder, men årsfribeløbet, som der var tale om at hæve betydeligt, forbliver i samme størrelsesorden som tidligere.

Loven betyder, at alle studerende, der har påbegyndt deres videregående uddannelse efter 1. august 89 får tildelt en ramme på 70 klip (måneder). I praksis får den studerende det antal klip uddannelsen er normeret til + 12 klip. Disse ekstra tolv klip kan bruges på forsinkelse af divergerende art. Begrebet "forsinkelsesklip" er hermed afskaffet. Det er dog stadig muligt at få dispensationsklip for rådsarbejde eller sygdom.

Klippekortet:
Du har 70 klip (rammen). Du må selv bestemme om disse skal bruges på flere korte eller en lang uddannelse. Når disse klip er brugt, er det ikke muligt at få flere. Hvis du har fået SU indenfor klippekortet i en tidligere afsluttet eller afbrudt uddannelse trækkes de brugte klip fra rammen.

1. Årig HH'ere
kommer derfor ikke umiddelbart i klemme, idet de kan få SU til hele mellemuddannelsen, selvom de har modtaget SU på hele den 1. årig HH. Desuden kan de også få til hele overbygningen, såfremt de ikke bliver forsinket i denne.

Barsel
Imodsætning til tidligere er det nu blevet muligt at gå derhjemme og passe dit barn ved fødsel/adoption samtidigt med at du får SU, idet studieaktivitetskravet er blevet lempet. Moderen kan stadig få 12 barselsklip og faderen 6 barselsklip, hvis hun/han i forvejen er berettiget til SU. Der er både mulighed for at få udbetalt klippene som enkelt- eller dobbeltklip. Læs mere i brochuren "SU...når du skal have barn".

Satser pr. måned for 1996
Stipendium for hjemmeboende kr. 1.792
Stipendium for udeboende kr. 3.551
Studielån kr. 1.846
Slutlån kr. 4.759
Stipendium til hjælp til dækning af undervisningsafgifter max. pr. måned 1.407 pr. år 16.884
Fribeløb pr. måned for 1996
Det laveste fribeløb kr. 3.587
Det mellemste fribeløb kr. 11.459
Det højeste fribeløb kr. 20.456
Forøgelse af årsfribeløbet på kr. 16.571 pr. barn under 18 år.

Studieaktivitet
For at få mærkaten "studieaktiv" i panden, må man ikke være mere end 12 måneder forsinket.

Egenindkomst
Fra og med støtteåret 1994 må du trække arbejdsmarkedsbidraget fra bruttoindkomsten, når du beregner, om du har tjent for meget i forhold til SU.

Tilbagebetaling af SU
For støtteåret 1996 gælder det, at har du tjent mere end dit årsfribeløb, skal du tilbagebetale 50% af de første 7.872 kr. du har tjent for meget og 100% tilbage for resten.

Dette var de vigtigste ændringer i forhold til SU. Jeg synes, at de nye informationsbrochurer giver et fantastisk godt overblik over SU-junglen, så tøv ikke med at rekvirere dem, hvis du vil vide mere.

Bekendtgørelse om eksamen
Den nye bekendtgørelse medfører centrale ændringer på flere områder.

Eksamenssprog
Tidligere har det været muligt på visse cand.merc. fag at vælge, hvorvidt man ønsker at aflægge prøve på dansk eller engelsk i fag, hvor undervisningen foregår på engelsk. I tilknytning til dette har studerende med dansk som modersmål haft mulighed for at få længere tid til prøven, hvis denne besvares på engelsk. Denne mulighed findes ikke mere og vælger den studerende et fag der udbydes på engelsk, er det nu ensbetydende med at have accepteret at aflægge eksamen på engelsk.

Handelshøjskolen har dog fået dispensation fra denne regel frem til d. 31/1-1996, fordi en ihærdig cand.merc. studerende fandt det urimeligt at indføre i kraftsætte reglen efter de studerende havde valgt fag, på et ikke kendt grundlag.

Syge- og omprøve
Højskolen har kun pligt til at afholde syge- og omprøve ved prøver, der afholdes ordinært en gang om året. Hvis prøven afholdes ordinært to gange om året, må den studerende vente med at gå til syge- omprøve til prøverne efter det efterfølgende semester. prøverne efter 1. år på HA(dat.)

Det er et krav, at den studerende indstiller sig til prøvene efter 1. år. Hvis disse prøver ikke bestås, har den studerende ret til selv at vælge hvorvidt vedkommende vil fortsætte på 2. år eller forberede sig til prøverne efter 1. år endnu et år. Det er et krav, at prøverne efter 1. år er bestået senest ved udgangen af det 2. studieår. Det der er vigtigst at hæfte sig ved i forbindelse med denne prøve er, at man automatisk bliver indstillet til prøverne, såfremt alle godkendelsesopgaver er afleveret og godkendt. Derfor har det alvorlige konsekvenser, hvis du dropper en godkendelsesopgave!

Studenterobservatører
Studenterobservatører har ikke længere ret til at være til stede ved lærer og censors votering i forbindelse med eksamen.

Projekter/afhandlinger
I skriftelige opgaver, der involverer parter udenfor højskolen, skal der tidligt i forløbet træffes aftale om, hvem der har ejendomsretten til opnåede resultater, og om offentliggørelse af forhold, der vedrører trediepart er tilladt.

Regler for klager over eksamen
I sidste nummer af SMiler skrev jeg, at man godt kan risikere at få en lavere karakter i forbindelse med en eklsamensklage. Denne regel er allerede lavet om, således at det er ikke længere muligt at få en lavere karakter som følge af en eksamensklage. Den kan kun hæves eller forblive uændret - dette gælder også ved tilbud om omprøve.

Orlov
De nye regler fastsætter, at det ikke længere er muligt at få orlov på 1. år af både mellemuddannelsen og overbygningen. Studielederen kan dog dispenserer fra dette regelsæt med begrundelse i særlige forhold. For at være omfattet af disse særlige forhold er det tilstrækkeligt at dokumentere, at den studerende seriøst fortsat ønsker at læse på overbygningen, hvorved studienævnet vil være positivt stemt overfor en dispensation.