Studievejlederen

Med dette sidste oplæg for både 1994 og mit eget vedkommende har jeg følgende at gøre opmærksom på:

HA(dat.) - Eksaminer
Ved mundtlige eksaminer gælder, at den eksaminerende lærer før eksamen skal have udarbejdet mindst:
- et spørgsmål i rapporten til hver studerende, der har deltaget i udarbejdelsen af rapporten.
- 10 spørgsmål indenfor hele pensum.

Alle spørgsmålene skal være godkendt af censor inden eksaminationens påbegyndelse.

HA(dat.) - Eksamenssprog
Hvis rapporter/projekter ønskes besvaret på engelsk, skal ønsket forelægges studiesekretariatet i god tid inden den pågældende opgave udleveres. Engelske besvarelser tillades normalt kun ved enkeltmandsopgaver.

Besvarelser på norsk og svensk accepteres på lige fod med danske besvarelser og kræver ikke forudgående godkendelse.

Cand.merc.(dat.) - SU - Forsinkelsesklip
Det er muligt at få forsinkelsesklip (fjumreklip) uden at deltage i en eksamen. Det er altså ikke længere nødvendigt, at møde op til en eksamen for at får forlænget SU.

Det er dog en betingelse, at den studerende henvender sig til Sanne Haugaard, SU-kontoret, Nansensgade 1. sal inden eksamen, hvor der skal udfyldes en tro- og love erklæring. I denne skal der skrives under på, at man har været aktiv i studieåret indtil eksamenstidspunktet.

TAK!
Tilslut vil jeg gerne ønske jer alle en rigtig god jul og et godt nytår. Samtidig takker jeg for det gode samarbejde, jeg har haft med både studienævnet og studiesekretariatet og ikke at forglemme den velvilje, jeg har mødt blandt de studerende både når det drejede sig om informationer generelt, men også når jeg med kort varsel uddelegerede arbejdsopgaver.

Tak - det har været en fornøjelse at være studievejleder på DØK.

Med venlig hilsen
Sanne'90