Nyt fra studienævnet

Så er starten gået på endnu et år på DØK, og vi er allesammen så småt ved at komme igang med studierne (og har måske endda allerede anskaffet en eller flere pensumbøger) og de andre aktiviteter. Studienævnet er dog allerede/stadig i fuld gang, og har holdt årets 8. og 9. studienævnsmøder. Udover en masse meddelelser og mindre beslutningspunkter, har de følgende emner, som kan have direkte interesse for dig været behandlet:

Rejsefond
DØK's 10 års jubilæum forløb ikke bare godt indholdsmæssigt men også økonomisk, idet der blev et pænt overskud. Disse penge går, meget passende, til en ny DØK studierejsefond, da den gamle (Ole Kudsk's) netop er blevet tømt.

Enkeltfagsstuderende
I forbindelse med en af 10 års jubilæets tænketanke blev der snakket om, at færdiguddannede DØK'ere i et vist omfang skulle kunne få lov til at deltage som enkeltfagsstuderende på DØK-overbygningsfag. På den måde kunne man fastholde deres tilknytning til studiet, give dem efteruddannelse, bringe "rigtige, arbejdende mennesker fra den rigtige verden" tættere på de "fuldtidsstuderende" og give lidt penge til studiets slunkne kasse. Handelshøjskolens erhvervsøkonomiske fakultetsråd, som DØK jo hører ind under, har desværre truffet en principbeslutning om, at der ikke må være enkeltfagsstuderende på dagstudierne. I første omgang er det således ikke noget vi kan begynde på, men det er i hvert fald et emne, som allerede er sat på dasgordenen til diskussion i De Studerendes Råd (DSR), og vi kan så arbejde og håbe på at det bliver muligt.

Fag- og lærerevaluering
Evalueringerne for forårsundervisningen er kommet ind og blevet behandlet af henholdsvis studienævnet (fag-evalueringerne) og studielederen/næstformanden (lærer-evalueringerne). Der hvor evalueringerne ikke har været tilfredsstillende er lærerne blevet kontaktet.

Gæsteforelæsningspladser
DØK er blevet kontaktet af Dansk Flygtningehjælp om mulighederne for gæsteforelæsningspladser til flygtninge, hvilket studienævnet stillede sig positivt overfor. Der er dog stor forskel på, hvad man vil kunne få ud af undervisningen i de forskellige fag på grund af for eksempel sprog og lokaler. Den endelig beslutning overlades derfor til den enkelte lærer i de konkrete sager.

Ansøgertal og adgangskvotienter
Der er et generelt faldende ansøgningstal til de erhvervsøkonomiske udddanelser, og dette har desværre også ramt DØK.

Ansøgere 1994 1993 1992
Kvote I 68 146 162
Kvote II 147 162 168
Mænd 183 258 261
Kvinder 32 50 69
1. prioritet 114 137 137
1. prioritet 101 171 193
Ialt 215 308 330

Adgangskvotienter 1994 1993 1992 1991
Kvote I 7.7 8.4 8.2 8.8
Kvote II (point) 2.0 2.5 2.5
"Stand by" alle 8.1 7.9 8.5

Studiet er naturligvis interesseret i, at få de mest interessede og bedst kvalificerede ansøgere (gode karakterer samt livserfaring/engement) og en nogenlunde lige kønsfordeling (ikke blot på grund af festerne, men i høj grad også af hensyn til det faglige studiemiljø). Som det fremgår af tallene, er der derfor grund til begyndende bekymring på en del punkter.

Optagelsestal og adgangsbetingelser
I forbindelse med de faldende ansøgertal er studienævnet blevet bedt om at tage stilling til om man vil nedsætte optagelsestallet, indføre minimumsbetingelser (karakterer/point) for optagelse, eller ændre på fordelingen af pladser mellem kvote I og II.

Studienævnet har ikke ønsket at foretage væsentlige ændringer i optagelsestallet og adgangsbetingelserne. De nuværende 110 studerende pr. årgang er meget passende af hensyn til såvel det faglige som det sociale studiemiljø. Det vil, økonomisk og kapacitetsmæssigt, være meget uhensigtsmæssigt med store forskelle i antallet af studerende pr. årgang, og desuden er det meningsløst, at skelne mellem for eksempel 7,5 og 7,4 på grund af karaktersystemets tilfældigheder/uretfærdigheder.

I stedet for har studienævnet valgt at ændre kvote-størrelserne fra en 70-30 til en 60-40 fordeling på henholdsvis kvote I og II. Derved skulle adgangskravene (karaktergennemsnit) til kvote I indirekte blive strammet lidt op, samtidig med, at der kommer flere studerende gennem kvote II, hvilket er folk som har været ude i det "rigtige liv" i en periode. Når de alligevel vælger at vende tilbage til hårdt arbejde og lav løn som studerende, må det være fordi, at de er meget motiverede for at studere.

Derudover må vi blot satse på, at vi kan få solgt DØK-studiet bedre overfor de adgangsgivende uddannelser således, at flere søger DØK og dermed automatisk hæver kravene til at blive optaget. Vores studievejleder, Sanne'90, er blevet udpeget til at være dynamo for præsentationen af DØK-studiet, og har et andet sted i dette nummer af DØK-SMiler indkaldt til et møde omkring dette.

Budget for 1995
I den evige kamp for at få DØK-studiet til at hænge sammen økonomisk, og i et (naivt?) håb om at en del studerende består nogle eksamener og studienævnet derved får nogle penge (studierne får jo ikke penge for at undervise de studerende men for at give studerende deres eksamensbeviser!), er der blevet opstillet et budget for 1995. Det vil være alt for omfattende at gengive de enkelte tal her, men hovedtallene er kr. 2.500.000 for undervisning og eksamen på mellemuddannelsen, kr. 800.000 for undervisning og eksamen på overbygningen, samt kr. 400.000 til administration, intro og diverse.

Nyt medlem af studienævnet
Da Kenn'91 har travlt med at passe job og studie, har han trukket sig ud af studienævnet. Vi andre takker Kenn for den tid han har brugt på studienævnet for en ellers ikke så studenterpolitisk aktiv årgang. Helle'91, som er suppleant for årgangen, har ligeledes travlt for tiden, og foretrækker derfor at fortsætte som suppleant, overlader pladsen i studienævnet til Kasper'90, som tidligere har siddet i studienævnet og alligevel deltager aktivt i formøder og studienævnsmøder.

VTM
Eksamen i videnskabsteori og metode på overbygningen består i to skriftlige eksa-mensopgaver og en godkendelsesopgave, hvilket er temmeligt dyrt i henhold til de gældende normer for betaling for bedømmelse af opgaver. Fremover vil de to skriftlige eksamensopgaver derfor blive samlet i én opgave, og godkendelsesopgaven ændres (på papiret) til en rapport-hjemmeopgave.

Derudover har man hidtil kun haft mulighed for at gå til eksamen i VTM ved udgangen af forårssemesteret samt eventuel reeksamen til efteråret. Da der er tale om et obligatorisk fag, er det dog ikke særligt hensigtsmæssigt, at nogle studerende bliver nødt til at vente i op til et år på at få afsluttet deres VTM eksamen. Desuden er der altid lærerressoucercer til at rette VTM eksamensopgaver, og derfor vil der fremover blive mulighed for at tilmelde sig VTM eksamen ved udgangen af hvert semester.

Gennem sammenlægningen af de to eksamensopgaver, ombenævningen af godkendelsesopgaven og sparede eksamener som spekulation i ikke-beståede VTM-afleveringer, spares der penge svarende til en hel studiekreds på overbygningen.

LTV
"Ledelse og innovation i teknologi- og videnintensive virksomheder", som er blevet udbudt som en studiekreds, har fået massiv tilslutning med 50 tilmeldte studerende, og er derfor blevet opgraderet til et fag, hvilket betyder 50% flere forelæsningstimer (og penge til underviserne).

CIM
"Computer Integrated Manufacturing", som udbydes af DØK sammen med cand.merc.-mot linien, har alvorlige problemer med tilslutningen, og er på vej til at blive nedlagt eller ændret til et studieprogram.

VR
Studieprogrammet "Virtual Reality" har fået flere deltagere, og den fagansvarlige lærer, Jan Pries-Heje, har derfor ønsket at få opgraderet det til en studiekreds, men dette har studienævnet dog måttet afslå. Det drejer sig om et væsentligt antal timer/kroner, og desuden har VR ikke været udbudt med åben tilmelding for alle studerende. Studienævnet ønsker, at tage samlet stilling til udbuddet af studiekredse og fag årligt af hensyn til studiets økonomi, fagenes indhold og bredden i fagudbuddet.

MM
Faget "Multimedier" er udbudt som et helt fag i foråret 1995, men på grund af barselsorlov, etablering af et nyt multimedie-laboratorium samt tilknytning af nye forskere/undervisere, ønsker de fagansvarlige at strække faget over hele 1995, hvilket studienævnet godkendte. Der bliver dog mulighed for at vælge, om man kun vil følge første halvdel af faget, som indeholder den teoretiske del, og gå til eksamen i denne til sommer, eller fortsætte med andel del, som indeholder den praktiske del af faget, og gå til eksamen i hele faget ved udgangen af 1995.

Næste møde
Næste møde i studienævnet er aftalt til en gang i starten af november, men jeg har ikke den nøjagtige dato og tidspunkt i skrivende stund (adskillige timer efter deadline på DØK-SMiler). Hvis du er interesseret i at deltage studienævnsmødet eller formødet, må du checke opslagstavlen i DØK/møk eller kontakte en af os, som sidder i studienævnet.

PS: Undskyld formulering, stavning og tegnsætning på staveplade-niveau, men det var en hård DØK-semesterstartsfest.

Vejrum'90