Nyt fra DØK-foreningens bestyrelse

Siden sidste DØK-SMiler (dvs. fra sommerferiens start og indtil nu) er der afholdt 4 møder i DØK-Foreningens bestyrelse. Normalt bringer vi et kort referat fra hvert møde - men da der på disse møder overvejende er diskuteret strategi og gallafest/generalforsamling og kun har været to ansøgninger, bringer vi her et samlet uddrag:

Tilskud til studie-teknisk kursus d. 2. nov.
Vores studievejleder Sanne'90 søgte kr. 3500,- til støtte af et studie-teknisk kursus for DØK'ere, der skal holdes onsdag d. 2. november 1994. Det sidst afholdte studie-tekniske kursus var en stor succes, selvom kun ca. 50 af de ca. 90 tilmeldte mødte op. Et deltagergebyr på kr. 40,- vil være med til at forhindre alle disse useriøse tilmeldinger. Ansøgningen blev imødekommet.

Tilskud til jubilæumsfest og 10-års-DØK'er
Jubilæumskoordinationsudvalget søgte kr. 5000,- som underskudsdæknings-garanti til jubilæumsfesten (afholdt lørdag d. 3.sep. 1994) og kr. 1000,- som tilskud til gave til 10-års-DØK'eren (som blev NBA). Begge blev imødekommet.

Målsætning
Med udgangspunkt i de 5 punkter under "Foreningens formål" i vedtægterne fremkom nedenstående kommentarer og beslutninger:

1. DØK-Foreningen støtter intro på DØK ved at lægge penge ud, ved at give økonomisk støtte til enkeltaktiviteter (f.eks. besøgsaftenen) og ved at støtte yderligere ved økonomiske problemer (f.eks. ved bortskæring af intromidler). Endelig må det også siges, at DØK-Foreningen efterhånden, grundet 10 års tradition, forventer at få intros overskud doneret, samt at få mulighed for at præsentere DØK-Foreningen under intro-forløbet.

2. DØK-Foreningen forsøger at fremme den enkeltes trivsel ved bl.a. at arrangere og afholde manuduktioner (hidtil for 1.år i NØ, EØ/RL og DAT og for 2.år i DAT og FIN) og forskellige seminarer. Fællesskabets trivsel fremmes bl.a. ved den årlige gallafest og tilskud til div. andre fester og sociale arrangementer.

3. Mht. DØK-Foreningens støtte af DØK's studenterpolitiske arbejde, så har denne nok ikke været så betydelig som vi kunne ønske os. Derfor vil vi fremover opfordre de aktuelle, bl.a. medlemmerne i DØK-Net, DØK'erne i SN, DØK SMiler m.fl., til at søge midler til f.eks. at holde et policy-møde med middag el.lign.

4. DØK-Foreningens bevilling sker fortsat primært udfra ansøgernes indsendte/afleverede ansøgningsskemaer - og bevillingen skal være endelig vedtaget af foreningens bestyrelse, inden ansøgeren markedsfører sin aktivitet og "lokker" med lavere deltagerpriser pga. DØK-Forenings-støtte.

5. DØK-Foreningens støtte til fortsat at holde dimmitenderne tilknyttet DØK sker gennem tilskuddene til dimmitend-underudvalget. Dette planlægger dog at være selvfinansierende i løbet af 1995 (medlemskabspris op til kr. 100,-/år). En sådan ændring kan dog kun tages af generalforsamlingen.

Bevillingspolitik og indtægtskilder
Ansøgninger Ved ansøgning og bevilling af støtte skal vi have regnskab for aktiviteten senest 14 dage efter aktivitetens afholdelse. Det der står på ansøgningsskemaet gælder stadig, nemlig at enhver aktivitet, hvor DØK-Foreningen er økonomisk indblandet, skal donere et evt. overskud til DØK-Foreningen. Vi arbejder fortsat med tre typer tilskud, nemlig 1) Underskudsgaranti, 2) Tilskud pr. person og 3) Enkeltaktivitet betales, f.eks. band til fest eller busleje. Endelig kan det også tænkes, at der søges om udlæg til depositum. I alle tilfælde forventer DØK-Foreningen at få doneret evt. overskud af aktiviteten, svarende til det beløb der stilles til rådighed - men selvfølgelig også gerne mere. Ansøgningsskemaer ligger fremme i DØK-Centeret, og kan afleveres til et bestyrelsesmedlem eller lægges i den røde DØK-postkasse inde i DØK-Centeret.

Manuduktioner
Loftet for indtjeningen pr. manuduktion på ialt kr. 1000,- fjernes. Deltagerprisen bliver fremover kr. 200,- pr. manuduktion. Til gengæld vil det tilstræbes, at der max. er 40 deltagere pr. manuduktion - hvilket kan komme til at betyde, at den samme manuduktion skal afholdes 2 gange, f.eks. både for- og eftermiddag i 3 dage. Vi vil i fremtiden fortsætte med at bruge en manuduktionsadministrator, ligeledes vil vi fortsætte evalueringerne af manuduktionerne.

Seminarer
DØK-Foreningen vil forsøge at arrangere minimum ét seminar pr. semester. Deltagelse for alle DØK'ere skal være gratis sålænge udgifterne pr. seminar er på ca. kr. 1000,-. Ellers vil der blive indført brugerbetaling. Idéer, initiativtagere og arrangører er meget velkomne. DØK-Foreningen vil i så fald meget gerne betale øl, vand, kage og vingaver (arrangøren får også vin) sålænge det hele koster ca. kr. 1000,-. I fremtiden behøver seminarerne ikke at være så udprægede DØK'ede som hidtil. Sidste semester blev der hold et OS/2-seminar, i dette semester planlægges et marketing-seminar, måske á la "Hvordan planlægges, udføres og måles en hel kampagne". Mere herom senere.

Gallafest
Gallafesten vil helt og aldeles sikkert blive holdt hvert år uden undtagelse! Det vil også fortsat blive tilstræbt at gøre gallafesten "checket", dvs. god mad, stilet underholdning, pæne omgivelser og deltagerne klædt i galla-dress. Vores indtægtsgrundlag er mindre i fremtiden, samtidig med at studiet vokser, så det blev vedtaget at sætte prisen til ca. kr. 150,- pr. pers. i år. Dette betyder dog ikke, at vi ikke stadig kommer til at yde et ret betydeligt galla-tilskud. Se invitation til generalforsamling og gallafest andetsteds i bladet.

Hensing'89