Nyt fra studienævnet

Fredag den 27. maj afholdt DØK-studienævnet årets 6. studienævnsmøde, hvor der blandt andet blev behandlet de følgende punkter, som måske er af interesse for dig.

Didaktik og evalueringsudvalg
Det er vedtaget, at der nu skal foretages systematiske evalueringer på alle Handelshøjskolens studier som et led i bestræbelserne på at forbedre kvaliteten. Til at hjælpe med dette, er der nedsat et Didaktik og Evalueringsudvalg, som skal bidrage med vejledning og retningslinier. Planerne indtil videre får dog ikke umiddelbart ændringer på DØK-studiet, da vi efterhånden i mange år har gennemført tilstrækkelige, systematiske evalueringer af undervisningen.

Strategisk handlingsplan
Hos dekan Gert Bechlund og i det økonomiske fakultetsråd snakker man meget om at udarbejde en strategisk handlingsplan og har i den forbindelse indkaldt oplæg fra studielederne/studierne. Til dette har Niels Bjørn-Andersen udarbejdet DØK-studiets svar, som omhandler: mangel på ressourcer, effektivisering af centraladministrationen, interne læreres stress, press på eksterne lærere, problemer med at for mange forskellige institutter er indblandet i undervisningen på DØK-mellemuddannelsen, de faste læreres pædagogiske kvalifikationer, edb-faciliteter, overbelastning af studieledere/studienævn for hele tiden at skulle levere oplæg til for eksempel denne strategiske handlingsplan J, Ph.D. program indenfor 'Styring og design af informationssystemer', forskerassistentstillinger for studerende, styrkelse af internationaliseringen for eksempel i form af Erasmus netværket, parallel undervisning på engelsk på DØK-studiet, studie-produktfornyelse i form af vores studiereform, opgradering af datamtikere, spredt geografisk placering af studier og institutter.

Adgangskrav til kandidatuddannelserne
Der er ikke på nuværende tidspunkt truffet beslutning om adgangsbegrænsning til overbygningsstudierne, men det økonomiske fakultet ønsker at holde muligheden åben fra september 1997. De nye studerende som optages i år skal derfor gøres opmærksomme på denne risiko. Dette punkt vil senere blive taget op på et studiemøde, hvor vi vil diskutere det og finde frem til vores holdning.

Studiereform
Ja, studiereformen var på dagsordenen endnu en gang, og der blev nu truffet endelig beslutning om at den skal indføres gældende for de nye DØK'ere som starter efter sommerferien. Derudover blev der fastlagt godkendelsesopgaver og eksamener:

1. år
Integreret godkendelsesopgave i fagene datalogi og økonomi omkring efterårsferien; seminar-eksamensopgave i fagene organisation og metode, og godkendelsesopgave i datalogi i begyndelsen af 2. semester; eksamensopgaver og mundtlig eksamen i økonomi og datalogi inden sommerferien.

2. år
Godkendelsesopgave i datalogi omkring efterårsferien; godkendelsesopgave i økonomi omkring jul, godkendelsesopgave i datalogi i foråret; eksamensopgaver og mundtlig eksamen i økonomi, organisation og datalogi inden sommerferien.

3. år
Eksamensprojekt og mundlig eksamen i informationsbehandling med afslutning omkring jul; godkendelseseksamensopgave i organisation i begyndelsen af 6. semester med tilknytning til informationbehandlingsprojektet; eksamensopgave og mundtlig eksamen i økonomi i marts/april; samt afsluttende projekt i resten af 6. semester med afslutning og mundtlig eksamen inden sommerferien.

Organisationsundervisningen I forbindelse med studiereformen er der lavet følgende foreløbige plan for undervisningen i organisation og metode:

1. semester
Grupper, normer og roller [Handy] og struktur [Mintzberg] med Olaf Rieper og Morten Vendelø som undervisere.

2. semester:
Metode [Launsø og Rieper] med Olaf Rieper og en nyansat underviser.

3. semester:
Beslutningsprocesser [Enderud], forhandling [Fisher & Ury] og kultur [Borum m.fl.] med Niels Beck og Hans Laurits Thørning som undervisere.

4. semester:
Organisationsforandring [Borum] med Niels Beck og en nyansat underviser.

5. semester:
Projektledelse og teknologiledelse [Melander m.fl., Christensen & Kreiner, Goodmann & Sproll] med Morten Vendelø som underviser.

6. semester:
Organisationsforandring [Borum] med John Christiansen og en nyansat underviser.

Det er fortsat Institut for Organisation og Arbejdssociologi som står for organisations-undervisningen, men som det ses af ovenstående navne kommer underviserne i høj grad fra IIØ (Hans Laurits Thørning, Morten Vendelø og John Christiansen). Det er rart at se to forskellige institutter på eget initiativ kan finde ud af at arbejde sammen om undervisningen. Det er også godt at se endnu en gammel DØK'er (Morten Vendelø årgang '84) som underviser på organisation. Der er nu gamle DØK'ere som undervisere i både datalogi, informationsbehandling, økonomi og organisation, og de plejer jo at få gode evalueringer fra de studerende.

Økonomiundervisningen
Børge Lind præsenterede kort ideerne for det integrerede økonomi undervisningsforløb på 1. år: Økonomiundervisningen på 1. år vil komme til at bestå af tre moduler, hvor man først beskæftiger sig med den grundlæggende erhvervsøkonomi og prispolitik. Derefter skiftes der til afsætningsøkonomi, hvor der kigges på andre afsætningsparametre end prisen. Endeligt afsluttes der med at betragte marketingomkostninger som investeringer, hvor der inddrages en tidshorisont i dynamiske modeller fremfor de simple grundlæggende statiske modeller man startede med. Det lyder til at blive et godt, sammenhængende forløb.

Institut for Teoretisk Statistik fremlagde en plan for statistik undervisningen i form af en oversigt over kapitlerne i den velkendte 'Statistik for civiløkonomer' bog. Denne plan kunne studienævnet ikke godkende, men bad i stedet for om at få en anvendelsesorienteret undervisningplan, som er integreret med resten af økonomiundervisningen.

Undervisningsplanen for finansiering i det kommende semester blev fremlagt uden væsentlige ændringer i forhold til sidste år, hvor det jo forløb meget tilfredsstillende. Dog vil der i år overfor de studerende blive understreget, at der stilles store krav til eksamensopgaven og at fundamentale fejl i løsningen kan medføre meget lave karakterer. Planen blev godkendt af studienævnet.

Intro
Intro-gruppen fremlagde sit budget for årets Intro-forløb, og det blev godkendt af studienævnet. Overskuddet til DØK-foreningen forventes i år desværre at blive væsentligt mindre end det plejer, da tilskuddet fra Handelshøjskolen er blevet cirka kr. 10000 mindre, og man ikke har ønsket at begrænse Intro-aktiviteterne.

Studieprogrammer
To grupper af studerende på overbygningen har søgt om at få oprettet studieprogrammer i henholdsvis Virtual Reality og MMI. Virtual Reality studieprogrammet med Jan Pries-Heje som fagansvarlig blev godkendt, da det er et nyt område, som måske kan være interessant som et kommende fag på DØK-studiet. Oprettelsen af MMI studiegruppen blev også godkendt selvom MMI udbydes som fag/studiekreds i foråret 95, da de studerende alle ønsker at bruge faget i forbindelse med deres hovedopgaver.

Studieprogrammer er relativt billige at oprette for studienævnet, da faglærerne principielt kun er en slags vejledere og derfor kun får meget få timers løn. Som studerende skal man dog være opmærksom på at et studieprogram SKAL afsluttes med en afløsningsopgave.

SU og studenterpolitik
At være studenterpolitisk aktiv vil ofte være tidskrævende med risiko for at man bliver forsinket i sit studium. For at mindske ulemperne ved dette kan man i sådanne tilfælde få tildelt ekstra SU-klip. Fakultet har foreslået at antallet af SU-klip bliver sat ned fra 12 til 6 som følge af ændringerne med Universitetsloven. DØK-studienævnet afviste dette forslag, da DØK-studienævnet fortsat er præget af stor aktivitet, som i høj grad er baseret på studerendes arbejdsindsats. Hvis det skulle gå galt for en studerende på DØK-mellemuddannelsen som følge af studenterpolitisk arbejde, er man nødt til at gå et helt år om og kan derfor ikke rigtigt bruge 6 SU-klip til noget. Den endelige beslutning om forslaget træffes dog i det erhvervsøkonomiske fakultetsråd.

Næste møde
Apropos stor aktivitet i DØK-studienævnet, så bliver der holdt møder som aldrig før i min tid på studiet. DØK-studienævnet afholder årets 7. møde allerede den 24. juni kl. 10.00-13.00 i "Klubben" på JTP, hvor alle som sædvanlig er velkomne til at kigge ind. Vi studerende afholder eventuelt også et formøde, og hvis du er interesseret i at deltage i dette kan du kontakte en af os for at få nærmere besked.

Held og lykke med eksamenerne og god sommer
Vejrum'90