Nyt fra studienævnet

Også denne gang har der været hele to studienævnsmøder siden sidste DØK-SMiler, nemlig den 8/4 og 21/4. Her har du et kort referat af de vigtigste punkter, som måske kan være af interesse for dig.

KVOTE II ANSØGNINGER
Som det eneste studie på HHK har DØK fået flere 1. prioritets ansøgere i 1994 (78) end i 1993 (59), men det totale antal ansøgere er dog (ligesom de øvrige studier) faldet fra 151 i 1993 til 139 i 1993. Der er altså færre DØK-interessede, men til gengæld er ansøgerne meget interessede i at blive DØK'ere, og det kan vi nok være godt tilfredse med.

BUDGET
Da vi 'store' årgange efterhånden er nået på overbygningen og er begyndt at bestå nogle fag, har vi også fået lidt flere penge. Økonomien og antallet af studerende på mellemuddannelsen er uændret.

NATIONALØKONOMI/STATISTIK EKSAMEN
Ved eksamen i januar viste der sig at være markant forskel i gennemsnitskarakteren hos de to forskellige hold bedømmere med henholdsvis 8,3 og 5,9 i gennemsnit. Dette ser naturligvis lidt mystisk ud og årgangen har indgivet en kollektiv klage, som ankenævnet dog ikke fandt tilstrækkelig til at tilbyde re-eksamen. Man risikerer altid forskelle i bedømmelsen når man bruger forskellige bedømmere, men for at mindske problemet vil der blive lagt mere vægt på at bedømmerne skal mødes for at finde frem til fælles ambitionsniveau og eksamineringsstil.

INTRO
DØK-Intro har været i fuld gang siden starten af februar hvor Krohn'92 og Tjørnov'90 er blevet valgt af Intro-gruppen og ansat af studienævnet som administratorer.

ANKENÆVNET
Da Jette'89 er ved at være færdig med overbygningen er der fundet nye studenterrepræsentanter til ankenævnet som behandler eksamensklager med mere. Den nye repræsentant er Kasper'90 og Britt'92 er suppleant.

EVALUERINGSSKEMAER
Der er nu blevet lavet en hårdt tiltrængt revision af vores undervisning-evalueringsskemaer. De er blevet omstrukturet og udvidet for at gøre dem mere brugbare for underviserne og de fagansvarlige til at forbedre undervisningen. Da evalueringsskemaerne også er et vigtigt værktøj for studienævnet er det blevet gjort obligatorisk at besvare dem. Hvis du har fag på overbygningen vil du derfor få tilsendt evalueringsskemaer, som du skal udfylde og aflevere i postkassen udenfor DØK-sekretariatet.

STUDIESTRUKTUR
Som du forhåbentligt har opdaget har der de sidste par måneder (igen) været en del studiereform-aktiviteter for at lave en ny studiestruktur på mellemuddannelsen, som forhåbentligt løser nogle af problemerne på studiet. En ny studiestruktur er nu vedtaget og kommer til at gælde for de nye DØK'ere som starter efter sommerferien.

Den ny studiestruktur er især et opgør med den institut-bestemte opsplitning af økonomiundervisningen i et antal små økonomifag. Fremover vil der kun være ét økonomifag med én eksamen per år. På første år vil økonomifaget fokusere på det grundlæggende og virksomhedens omverden. Faget omfatter de nuværende erhvervsøkonomi og afsætningsøkonomi fag, samt statistik. Ved at knytte statistik til erhvervsøkonomi og afsætningsøkonomi bliver statistik forhåbentligt i langt højere grad et anvendeligt værktøj. På andet år vil temaet for økonomifaget være virksomhedens interne styring, og faget vil omfatte de nuværende fag regnskab, økonomistyring og finansiering samt statistik. Her forventes det især at de studerende får et væsentligt bedre udbytte af regnskab og økonomistyring undervisningen. På tredie år (6. semester) vil økonomifagets fokus være samfundsperspektivering. Faget vil omfatte nationaløkonomi men vil eventuelt blive udvidet til et bredere, mere DØK-relateret samfundsfag, der omhandler virksomhedernes og informationsteknologiens indflydelse og rolle i samfundet.

Derudover vil det nuværende metode fag på andet år udgå og blive erstattet med et større og bredere metodefag på første semester, der omfatter emner som studieteknik, gruppearbejde, projektarbejde og rapportskrivning.

Endeligt vil organisation-undervisningen blive forskudt et semester således at den starter på andet semester og afslutter på femte semester (for at give en jævn arbejdsbelastning på alle semestre).

DATALOGI-UNDERVISNINGEN
Der er også lagt op til ændringer af strukturen og indholdet af datalogi-undervisningen. Resultatet af et kvalitetsudviklingsmøde med datalogi forelæsere og instruktorer er en opdeling af datalogi-undervisningen i fem moduler. Første år omfatter "Introduktion til datalogi", "Struktureret programmering" og "Information engineering". Andet år omfatter "Flerbrugersystemer" og "Software Engineering".

"Introduktion til datalogi" skal få sat alle de grundlæggende ting omkring maskinarkitektur, styresystemer og programmering på plads. Introduktionen til programmering skal give hurtige resultater ved at benytte et prototyping udviklingsmiljø/programmeringssprog som for eksempel Visual Basic. I "Struktureret programmering" skal fokus ændres således at det ikke længere er undervisning i et programmeringssprog. I stedet for fokuseres der på problemløsning og struktureringsteknikker, hvor algoritmer, datastrukturer og programmeringssprog (C/C++) kun inddrages i det omfang det er nødvendigt. "Information engineering" ændrer ligeledes fokus med informationsbehov/ressourcer og datamodellering som det primære, og SQL-programmering som eksempel på implementering af databaser.

"Flerbrugersystemer" ligner sig selv med maskinarkitektur, styresystemer, datakommunikation og distribuerede systemer, men der lægges dog mere vægt på moderne, distribuerede maskinarkitekturer og styresystemer. "Software Engineering" vil også ligne den nuværende undervisning, men der vil dog i højere grad også blive inddraget Usability Engineering, da brugergrænseflade-design er et vigtigt emne, der ellers ikke findes på mellemuddannelsen.

ARBEJDSTIDSFORØGELSE PÅ OVERBYGNINGEN
Tillyke til dig der skal læse på overbygningen efter sommerferien. Din arbejdsbelastning er netop steget med 12,5% (i hvert fald på papiret). Cand. merc. har besluttet at deres valgfag skal være på henholdsvis 225 og 450 arbejdstimer i stedet for de nuværende 200 og 400 arbejdstimer for halve og hele fag. Da vi i høj grad er afhængige af cand. merc. valgfag er vi nødt til at følge med for at få antallet af fag og timer til at passe.

NÆSTE MØDE
Tidspunktet for det næste studienævnsmøde er endnu ikke aftalt, men vil blive en gang i maj. Hvis du er interesseret i at deltage i studienævnsmødet og/eller formødet er du meget velkommen til at kontakte en af studienævnsrepræsentanterne, så vi kan fortælle dig hvornår møderne bliver. Du bør også holde øje med tidspunktet for det næste studiemøde, hvilket også bliver meget snart, da der er nogle ting vi skal have på plads i forbindelse med implementeringen af studiereformen. Vi skal blandt andet have snakket om beståelseskriterier, karaktervægte og gruppedannelsesregler. Så hold øjnene åbne og mød op da det er nogle vigtige beslutninger, der bør diskuteres i et bredt forum.

Vejrum'90