Nyt fra studienævnet

Siden sidste nummer af DØK-SMiler har der været hele to studienævnsmøder henholdsvis 16. februar og 14. marts med blandt andet de følgende punkter på dagsordenen.

LEDELSESPULJE-ANSØGNINGER 1994
Igen i år har HHK et større beløb afsat til projekter, der kan bidrage til kvalitets-udvikling af Handelshøjskolen. Sidste år fik DØK-studienævnet penge til fagintegrationsdagen, og også i år forsøger vi at få penge til et par projekter. Det drejer sig dels om penge til lærerdeltalgelse og projektkoordinator i forbindelse med studiereform-arbejdet, hvortil Niels Bjørn-Andersen på studienævnets vegne har søgt et mindre beløb. Derudover har vi også lavet en 'bred', fælles ansøgning fra Niels Bjørn-Andersen (DØK-studieleder), Jan Pries-Heje (datalogi-underviser), Søren Vejrum (DØK-studerende) og Carsten Koch (edb-chef) om et større beløb til etablering af et IT-laboratorium til forbedring af datalogi-undervisningen i operativ-systemer og computer-netværk; erfaringer til løbende udvikling af HHK's edb-politik og indretning af HHK's nye bygning; samt basis-laboratorium med 'gratis' udbygning af software og hardware fra interesserede IT-leverandører.

DØK 10 ÅRS JUBILÆUM
Den 1. september er det 10 år siden, at de første studerende blev optaget på DØK-studiet, og det skal naturligvis fejres. Det sker med et fagligt seminar den 26. august omkring "The Role of IT in Creating the 21st Century Organization" med et stort antal internationale foredragsholdere. Niels Bjørn-Andersen har inviteret Lynda Appelgate (Harvard Business School), Rolf Høyer (Norwegian School of Management), Mats Lundeberg (Swedish School of Management), Lynne Markus (Claremont Graduate School of Management), Enid Mumford (Manchester Business School), Jack Rockart (Sloan School of Management, MIT), Burt Swanson (Anderson School of Management, UCLA) og Jon Turner (New York Graduate School of Management) som næsten alle har givet tilsagn om at komme. Fag-seminaret vil blive afholdt til kommerciel pris (ca. kr. 1500-2000) for deltagere fra erhvervslivet (herunder DØK-dimittender) og kostpris (ca. kr. 250) for DØK-studerende. I forlængelse af fag-seminaret vil der desuden være fødselsdag-reception for alle interesserede, og den 2. september bliver der arrangeret en stor jubilæumsfest.

VTM EKSAMEN
Ole Thyssen/DASY var sammen med de studerende nået frem til at man gerne ville have mulighed for at kunne lave eksamensopgaver i grupper på op til 3 studerende. Dette har studienævnet dog været nødt til at afvise, da gruppeopgaver uden individuel eksamination kun må bedømmes med bestået/ikke bestået. (Der er iøvrigt en beklagelig trykfejl i studienævnsreferatet i forrige nummer af DØK-SMiler: Under VTM-eksamen står der "at de nuværende VTM studerende ... kunne dog alligevel slippe for karaktererne". Der skulle naturligvis stå "... alligevel IKKE slippe ...").

STUDIEREFORM
Studiereform-gruppen fremlagde et oplæg til studiereform med opridsning af problemstillinger i forbindelse med økonomi, organisation og metode fagene på DØK-mellemuddannelsen, samt skitsering af tre løsningsmodeller. Studienævnet godkendte oplægget, som diskussionsgrundlag for studiereform-seminaret den 23. marts.

Studiereform-oplægget vil ikke blive beskrevet nærmere her, da det på en måde allerede er forældet (studiereform-seminaret er netop overstået). De identificerede problemer er manglende udbytte af statistik; dårlig koordinering/strukturering af økonomi-undervisningen; lav prioritering af organisation; samt utilstrækkelig metode-undervisning. De tre løsningsskitser er 1) mindre omflytninger af de eksisterende økonomi-fag; 2) omflytning og sammenlægning af de eksisterende økonomi-fag til tema-baserede, integrerede/koordinerede undervisningsforløb (noget lignende datalogi-undervisningen); 3) case-baseret undervisning med total integration/opløsning af de enkelte økonomi-fag.

Referatet fra det for nyligt afholdte studiereform-seminar er endnu ikke klar, men meget kort fortalt var der et stort fremmøde, livlig diskussion og et godt udbytte af mødet uanset hvad resultatet af studiereform-arbejdet bliver.

Studiereform-gruppen er nu igang med at bearbejde udbyttet fra studiereform-seminaret og udarbejde et beslutningsoplæg til studienævnsmødet den 8. april, hvor der skal træffes beslutning om den kommende studiestruktur for DØK-mellemuddannelsen. Inden da vil det oprindelige oplæg, udbyttet fra studiereform-seminaret og beslutningsoplægget blive præsenteret og diskuteret på STUDIEMØDET TIRSDAG den 5. APRIL kl. 11.00.

FAG-UDBUD PÅ OVERBYGNINGEN
For de studerende er det ønskeligt at kende fag-udbuddet et par år frem af hensyn til sin studie-planlægning, og dette har man forsøgt de seneste par år. Det har dog vist sig kun at være delvist muligt/hensigtsmæssigt, som følge af udskiftninger blandt underviserne og blokering for udbud af nye fag/studiekredse. Der er derfor indført nye regler for udbud, tilmelding og oprettelse af DØK-overbygningsfag: De etablerede kerne-fag planlægges fortsat to år frem i tiden, men derudover kan institutterne frit tilbyde nye studiekredse udfra deres interesser/ressourcer (de skal dog naturligvis være relevante for DØK-studiet for at studienævnet vil betale for dem).

Der kan dermed udbydes flere fag/studiekredse end studienævnet har råd til at oprette. Hvad der oprettes vil blive bestemt af de studerendes fag-tilmeldinger, hvor man per semester kan tilmelde sig 800t fag, som man er meget interesseret i (1. prioritet), og yderligere 400t fag, som man også er interesseret i (2. prioritet). Derudover kan man (som nu) frit vælge ligeså mange fag man har lyst til, men disse tæller blot ikke med i 'afstemningen' om hvilke fag/studiekredse der oprettes. 'Afstemningen' er dog kun vejledende, således at studienævnet kan oprette bestemte fag/studiekredse, hvis der er særlige forhold der taler for dette.

BETALING FOR STUDIEMATERIALER
I forbindelse med fag-tilmeldinger til overbygningsfag er det meget utilfredsstillende for institutterne at brænde inde med alt for mange kopier af eventuelle studiematerialer, som følge af at mange studerende tilmelder sig 'for mange' fag for at 'snuse' til dem. Det er derfor blevet foreslået at man skal betale for studiematerialer ved fag-tilmeldingen. Administrativt vil dette dog være besværligt med tilbagebetaling når ikke alle udbudte fag/studiekredse oprettes. Desuden vil det (studenter)politisk/principielt være meget utilfredsstillende, da det vil fungere som en slags betaling for valgfrihed. Det blev i stedet for besluttet at institutterne kan fastsætte en sidste frist for studiemateriale bestilling/betaling. Efter denne frist må de studerende selv sørge for at få kopieret sine studiematerialer.

NÆSTE MØDE
Det næste studienævnsmøde afholdes lige efter påske den 8. april kl. 11.00-13.00 i 'Klubben' på JTP, hvor gæster som sædvanlig vil være velkomne. Vi holder sikkert også et formøde, hvor du også er meget velkommen til at deltage (kontakt en af studienævnsrepræsentanterne for at høre hvornår vi mødes). På studienævnsmødet skal der træffes en vigtig beslutning om mellemuddannelsens fremtidige struktur. Du bør derfor møde op til studiemødet , hvilket først vil blive diskuteret på et studiemøde den 5. april kl 11.00.

Disse referater i SMiler er iøvrigt ikke de 'autoriserede' studienævnsreferater, men kun min egen opsummering/fortolkning (som dog forhåbentligt stemmer overens med 'virkeligheden').

Vejrum'90