Studienævnsmøde

Så er vi jo godt igang med et nyt år, og dermed også med et nyt studienævn, som havde sit forste mode den 25. januar med Niels Bjørn-Andersen, Jan Pries-Heje, Lise Hansen, Nana'93, Gert'92, Vejrum'90, Sanne'90 (og Astrid'2013?), Helle'91 og Flemming'92 som deltagere. Børge Lind, Finn Borum og Kenn'91 var fraværende.

Det nye studienævn konstituerede sig selv med Niels Bjørn-Andersen (informatik) som studieleder, Finn Borum (organisation) som stedfortræder, Vejrum'90 som næstformand, Børge Lind (økonomi) og Nana'93 i dispensationsudvalget, Jan Pries-Heje (datalogi) og Gert'92 i ansættelsesudvalget, samt Kenn'91. Palle'93, Flemming'92, Christian'92, Helle'91 og Kasper'90 er suppleanter.

UDGIVELSE AF SPECIALER/HOVEDOPGAVER
Firmaet PLS Consult udgiver årligt 3 særligt fremragende opgaver og søger også egnede opgaver fra DØK. Henvendelsen har dog været længe undervejs i systemet således at tidsfristen er overskredet. Snakken gik i stedet for over til at vi selv burde udgive de bedste DØK hovedopgaver. DASY og IIØ vil forsøge at finde penge til dette.

STUDIEEGNETHEDSPRØVEN
Reglerne omkring studieegnethedsprøven er fra undervisningsministeriet ændret således at man nu har 3 forsøg: senest ved udgangen af 2. semester, for starten på 3. semester, samt ved udgangen af 3. semester. Selvom man eventuelt ikke består i de første 2 førsog, kan man midlertidigt fortsætte på 3. semester. Egentlig fortsættelse på studiet forudsætter dog at man består studieegnethedsprøven i sidste forsøg ved udgangen af 3. semester.

ÅBENT HUS 1994
Handelshøjskolen holder sit årlige Åbent Hus arrangement for potentielle nye studerende den 2. marts kl 13.30-17.00 på Dalgas Have. Her kan man få mere at vide om Handelshøjskolens forskellige studier, så sig det til familie og venner, som skal igang med en videregående uddannelse.

NYT INSTITUT
Det hidtige SPRØK-center, som har stået for forskning og undervisning i forbindelse med SPRØK-studiet, bliver nu ændret til et egentligt institut med navnet Institut for Interkulturel Kommunikation og Virksomhedsledelse.

LEDELSESPULJEN
Den politiske flerårsaftale om de højere uddannelsesinstitutioner giver igen i 1994 en såkaldt ledelsespulje (med 6,3 mio. kr. til HHK) til iværksættelse af særlige initiativer og projekter til forbedring af kvaliteten. Sidste år resulterede det blandt andet i penge til DØK-studienævnet til en fagintegrationsdag. I år vil studienævnet søge om penge til etablering af et edb-laboratorium hvor DØK'ere blandt andet kan eksperimentere med lokalnetværk i praksis.

BUDGET
Studienævnet har foreløbigt godkendt et studie-budget med omkring kr. 2.350.000 til mellemuddannelsen og kr. 900.000 til overbygningen selvom budgettet overskrider HHK's budgetramme med godt kr. 80.000. Studielederen ansøger dekanen om en øget bevilling.

FAGEVALUERING
Fagevalueringerne viser at de studerende er utilfredse med udbyttet af datalogi på 1. og 3. semester med for dårlige lærebøger og manglende udbytte af forelæsningerne. Jan Pries-Heje (fagansvarlig for datalogi) retter op på dette.

Ligeledes er der utilfredshed med udbyttet af statistik på grund af for dårlige lærebøger. Der arbejdes på at finde andre lærebøger.

Som noget nyt er de studerende godt tilfreds med faget finansiering (hvem af de ældre DØK'ere havde troet det nogensinde skulle ske?). Dog er der problemer med at se relationerne til andre fag.

Udover disse kritikpunkter er der tilfredshed med organisation, informationsbehandling og SVIR på mellemuddannelsen, samt edb-ret, multimedier, og software engineering på overbygningen.

De fortrolige lærer og instruktor evalueringer behandles af studielederen og næstformanden, samt de fagansvarlige og faglærerne.

STUDIEREFORM
Det er nogen tid siden at der sidst er sket en egentlig revision af mellemuddannelsen. Studienævnet har derfor nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde oplæg til problemkatalog og løsning af problemerne, specielt med henblik på økonomi og metode undervisningen. Arbejdsgruppen består af Morten Vendelø (gammel DØK'er) som koordinator, samt Gert'92 og Vejrum'90. Har du lyst til at være med til dette eller har du ideer til en studiereform må du meget gerne kontakte gruppen.

GAMLE OPGAVER
Hidtil har en del studerende lånt gamle eksamensopgaver fra DØK-sekretariatet som inspiration til deres egne opgaver, men nu er der forsvundet nogle opgaver. Studiet har opbevaringspligt af opgaverne, og da det er besværligt for et overbelastet DØK-sekretariat at drive bibliotek, vil man ikke længere kunne låne gamle eksamensopgaver her. Fremover må man derfor låne opgaver direkte fra de ældre DØK'ere. Dette skulle dog heller ikke være noget problem. Hiv bare fat i DØK adresselisten og kontakt nogle af de ældre studerende (også selvom du måske ikke kender dem).

STUDIESTART
Undervisningen starter igen efter sommerferien den 15. august med Intro for de ny fraggler og den 29. august for 2. og 3. års studerende.

VIDENSKABSTEORI OG METODE
Der indførtes som noget nyt karaktergivning i forbindelse med VTM eksamen sidste år. Undervisere, samt kommende og forhenværende VTM studerende synes det er en god ordning, så den fortsætter, selvom en del af de nuværende VTM studerende helst ville være fri for karaktererne (de kunne dog alligevel slippe for karaktererne da de hører ind under den gamle beslutning, og den nye beslutning først får indflydelse på den kommende årgang overbygningsstuderende.

NÆSTE MØDE
Det næste studienævnsmøde vil finde sted onsdag den 16. februar kl. 11.30-13.00 i 'Klubben' på JTP 1. sal., og du er som sædvanlig velkommen til at møde op. Der er endnu ikke fastsat noget tidspunkt for formøde, så kontakt en af os hvis du vil deltage i dette.

Vejrum'90

(Vejrum! Vi hader Amiga-ø'er, red.)