Studienævnsmøde

Den 25/11 afholdt DØK-studienævnet sit 9. møde i år, og her er der et referat af punkter på mødet som kan være af interesse for dig.

Kandidatafhandling
For mange overbygningsstuderende er der et problem med at blive færdige med deres kandidatafhandlinger. Det er også et problem for Handelshøjskolen og derfor ansatte man i 1992 en kandidatafhandlingskonsulent til at løse dette problem. Han har nu færdiggjort sin første rapport hvor han beskriver baggrunden for problemerne og initiativer til at løse dem. Problemet findes primært på den almindelige cand. merc. og aktiviteterne er også primært rettet mod dem, men de kan i høj grad også være relevante for DØK'ere. Så hvis du har/får problemer med kandidatafhandlingen kan du eventuelt prøve: personlig henvendelse til kandidatafhandlingskonsulent Jens Tofteskov som er tilknyttet studievejledningen; deltagelse i skrivegruppe; deltagelse i skrivekursus; kandidatafhandling-manualen, som er en vejledning i hvordan man kan skrive kandidatafhandling; kandidatafhandling-pjecen, som beskriver mange faldgruber i forbindelse med hovedopgave skrivningen.

Meritoverførsel
Det kan være en glimrende ide at tage fag på andre uddannelsesinstitutioner i udlandet (eller Danmark) og få dem meritoverført til din cand.merc.-dat., men pas på. Det er dit ansvar at fagbeskrivelserne, som studienævnet godkender din meritoverførsel udfra, er tidssvarende og fyldestgørende. Så check lige en ekstra gang, at der ikke er sket afgørende ændringer af fagene/uddannelsesinstitutionen siden fagbeskrivelserne blev udarbejdet.

FDC/YC undersøgelse
Foreningen af Danske Civiløkonomer / Yngre Civiløkonomer har offentliggjort en rapport over handelshøjskolernes uddannelser, hvor DØK får den klart bedste evaluering. Blandt meget andet kan nævnes: det faglige niveau og indhold svarer godt til kravene i det 'rigtige liv'; størst tilfredshed med administrationen; og størst tilfredshed med uddannelsen til at vælge den igen.

Semesterhylde
Biblioteket indretter semesterhylder for alle studier hvor man skulle kunne finde alle pensumbøgerne der anvendes på de forskellige semestre

Datamatiker meritoverførsel
En del datamatikere (en kort videregående uddannelse) ønsker at supplere deres uddannelse med en bachelorgrad som for eksempel HA-dat. uden at skulle gennemføre en hel ny uddanelse. Ligesom de øvrige datalogiske uddannelser har studienævnet generelt taget stilling til meritoverførsel fra datamatikeruddannelsen. Af hensyn til studiemiljøet og studieressourcerne skal datamatikere som udgangspunkt følge hele uddannelsen, men kan dog få meritoverført fagmoduler fra datamatikeruddannelsen svarende til datalogi-undervisningen på de første tre semestre.

Pensumlister
Forårssemesterets pensumlister er blevet godkendt, hvor specielt erhvervsøkonomi og afsætningsøkonomi er blevet ændrede (sikkert til stor forståelse blandt mange af os der har været igennem de gamle bøger). Endelig er Bjarke Fog ude af Handelshøjskolen og dermed også hans 'klassiske' erhversøkonomibog "Prispolitik" til fordel for "Managerial Economics in a Global Economi" af Dominick Salvatore. Ligeledes er det farvel til Kotler's "Marketing Management", som erstattes med Lancaster's bog af samme titel (sikke en fantasi disse 'kreative' afsætningsfolk har når de skal navngive deres bøger). Derudover er der også sket en del ændringer i Metode og Datalogi som følge af flytningen af database-undervisningen fra andet til første år.

Integreret eksamensopgave
Som en udløber af DØK-fagintegrationsdagen vil der til foråret komme en integreret eksamensopgave i fagene organisation, afsætningsøkonomi og datalogi. I stedet for at have tre separate eksamensopgaver lige efter hinanden, og dermed et utroligt hårdt forløb over halvanden måned med tre gange afleveringsstress, vil alle tre fag nu tage udgangspunkt i den samme case-problemstilling. Der skal afleveres én samlet rapport som man har 6-7 uger til at udarbejde. Fagene bedømmes dog stadigvæk hver for sig idet der skal afleveres en delrapport for hvert fag, og der er ligeledes mundtlig eksamen i afsætningsøkonomi og datalogi.

DØK-Intro regnskab
Intro-gruppens regnskab blev fremlagt for studienævnet og godkendt. Det samlede regnskab for DØK-Intro beløb sig til kr. 97594 fordelt på kr. 19045 til introplanlægningen, kr. 8231 til introdagene, kr. 52425 til RUS-turen samt et bruttooverskud til DØK-foreningen på kr. 17892 (minus kr. 3080 som DØK-foreningen gav i tilskud til Intro).

Undervisningsevaluering
Som bekendt er der evaluering af fag, undervisere og instruktorer ved afslutningen af hvert undervisningsforløb. Undervisere og instruktorer på datalogi 3. semester har imidlertid ønsket at lave mere omfattende og hyppigere evaluering for løbende at kunne forbedre undervisningen, og har derfor desuden anvendt nogle 'hjemmelavede' evalueringsskemaer. For stadig at sikre en ensartet evaluering blev det besluttet at revidere de 'autoriserede' evalueringsskemaerne således at de bliver mere sigende og at der bliver mulighed for udbygning med mere fag-specifikke spørgsmål. Man vil i samme forbindelse opfordre til at underviserne foretager en løbende evaluering i alle fag, således at kritik ikke kun kommer de efterfølgende årgange til gavn. Nana'93 og Vejrum'90 er sat til at revidere evalueringsskemaerne og vil gerne høre fra dig, hvis du har nogle gode ideer.

Næste møde
Det næste studienævnsmøde er aftalt til tirsdag den 21/12 kl. 0930 i "klubben" på 1. sal på JTP, og vi studerende holder formøde mandag den 20/12 kl. 1200 i DØK/møk. Begge møder er som sædvanlig åbne og du er velkommen til at deltage som "aktiv" i formødet og "gæst" i studienævnsmødet, så mød op hvis du har tid og lyst.

Vejrum'90