Studienævnsmøde

Den 15/10 afholdt DØK-studienævnet sit 8. møde i år, og her er der et referat af punkter på mødet som kan være af interesse for dig.

Meddelelser
Børge Lind har meddelt at han ikke længere har tid til at undervise i faget erhvervsøkonomi på 2. semester. Instituttet er derfor i gang med at finde en anden lærer.

Studievejlederen står overfor at skulle have barselsorlov i 3 måneder, og der skal derfor findes en vikar. Det er i skrivende stund endnu ikke sket, så hvis du mener det er noget for dig kan du jo prøve at kontakte Malene eller Lise på DØK-sekretariatet.

Derudover blev studienævnet orienteret om kommende seminarer på Juridisk Institut, underviseres og studerendes kommentarer fra fagkoordinationsdagen, forbruget af undervisningsressourcer på HA-dat. og cand.merc.-dat, undervisningslokaler i 93/94 (manglen på egnede lokaler bliver ikke mindre til næste år) samt lov om åben uddannelse.

Intro-evaluering
Intro-gruppen har fremlagt deres evaluering af årets Intro-arbejde, og de blev takket for igen i år at have afviklet et meget tilfredsstillende Intro-forløb. Et par praktiske forhold med nøgler og laser-udskrifter ordnes inden næste års Intro-arbejde går igang, og der vil fremover blive givet bevis for at have været Intro-vejleder.

Der har været nogen diskussion omkring de økonomiske rammer for Intro-forløbet, og dette tages op i studienævnet efter at have været behandlet blandt de studerende på et studiemøde samt på DØK-foreningens generalforsamling.

DØK-studieordning vs. HA-bekendtgørelse
I forbindelse med den nye HA-bekendtgørelse opstår der problemer i forhold til hvordan DØK-studiet hidtil har været opbygget, blandt andet i forbindelse med beståelse af 'år' og omgængere. Dette skal der tages højde for når den nye studieordning skal udarbejdes til foråret. (De studerende har på et studiemøde nedsat et udvalg der skal udarbejde et oplæg til revidering af dette).

SU-studieaktivitet
SU-styrelsen kræver et antal pejlepunkter til vurdering af om man er studieaktiv. For DØK blev der vedtaget følgende pejlepunkter: deltagelse i Nationaløkonomieksamen efter 1. semester; deltagelse i sommereksamen efter 4. semester; deltagelse i 2 eksamener i løbet af det første år på overbygningen.

Studieteknik-kursus
Det er blevet forslået at afholde studieteknik-kurser for DØK-studerende for eksempel i forbindelse med Intro-forløbet. Dette støttes af studienævnet og tages op i forbindelse med den kommende Intro-gruppe og DØK-foreningen.

Optagelsestal og kvotefordeling
Antallet af nyoptagne DØK'ere fastholdes på 90 i 1994 med 20 personer overbooking fordelt på 70% kvote I og 30% kvote II. I forbindelse med optagelsen af nye studerende er den hidtidige (meget marginale finprioriteringskriterium) positive kønsdiskriminering af kvinder blevet afvist, der søges dog om dispensation til dette i undervisningsministeriet.

Statistik
Traditionelt er der problemer med at lære og se relevansen af statistik på DØK. Dette er Erik Bentzen (Institut for Teoretisk Statistik) i gang med at vurdere for bedre at integrere statistik med andre fag. (Der er ligeledes på et studiemøde nedsat et udvalg blandt de studerende til at kigge nærmere på statistik).

Regnskabslære
Niveauet for faget regnskabslære på 2. semester blev vurderet for lavt. Underviseren Jens Aaris Thisted kontaktes for at komme med et oplæg til en anden lærebog i stedet for den nuværende HH-bog.

4. semester
Som en udløber af fagintegrationsdagen arbejder underviserne fortsat på at lave en slags integreret eksamensprojekt hvor der laves opgaver i fagene datalogi, afsætningsøkonomi og organisation udfra samme case-oplæg. DØK'92 årgangen er kommet lidt i klemme mellem omstruktureringen af datalogi-undervisningen, men Jan Pries-Heje/DASY bekræftede at de studerende vil blive undervist i databaser på 3-4. semester selvom det egentligt er flyttet til 1-2. semester.

Multimedier
I forbindelse med cand.merc.-dat. faget Multimedier mangler der maskinkapacitet, så dekanen/fakultet ansøges om penge til en ekstra maskine. Hvis det ikke lykkes bliver eksamen eventuelt fordelt på 2 perioder (fx. før og efter jul).

Fagkategorisering af Informationsøkonomi
Studerende fra studiekredsen Informationsøkonomi har ansøgt om at få ændret kategoriseringen fra øk-org til både-og. Dette blev godkendt for såvel den nuværende studiekreds som det kommende fag.

Videnskabsteori og metode
Efter en del uenighed mellem undervisere i faget fra henholdsvis DASY og IIØ om fagindholdet godkendte studienævnet en lettere revideret udgave af et kompromisforslag fra Niels Bjørn-Andersen. Planen omfatter modulerne videnskab og videnskabsteori; økonomisk videnskabsteori; den store videnskab og computeren; systemteori og systemudvikling; mennesker og maskiner; research methods in information systems.

Næste møde
Det næste studienævnsmøde er aftalt til torsdag den 25/11 kl. 11.00-14.00 i "klubben" på 1. sal på JTP, og vi studerende holder formøde onsdag den 24/11 kl. 12.00 i DØK/møk. Begge møder er som sædvanlig åbne og du er velkommen til at deltage som "aktiv" i formødet og "gæst" i studienævnsmødet, så mød op hvis du har tid og lyst.

Vejrum'90