DØK studiemøde 29/10-1993

1. Ordstyrer: Borup '92
Referent: Flemming '92

2. Valg Hvad skal der stilles op til ?
Til dette punkt var Lisa Bjergbakke (CM/DSR) til stede, og fortalte den beskedne forsamling, at der var valg til Konsistorium, Rektorposten, Dekanposterne, Styrelsesrådet, Fakultetsrådene & Studienævn.

Af hensyn til de 6 fraggler (hvor var resten ????), kastede Vejrum '90 sig ud i en kort redegørelse, for de forskellige råd og nævns forhold til DØK. Denne lejlighed udnyttede Lohse '90 så til at fortælle, at vi også besidder 3 obseratørpladser i henholdsvis DASY, IOA og IIØ.

Da der kun er en kandidat til rektor og dekanposten, skal der ikke gøres eller siges noget om disse, udover at Finn Junge-jensen fortsætter som rektor og Gert Bechlund (DASY) bliver ny dekan for økonomisk fakultet.

Hvor skal vi stille op ?
Christian '92 mente, at det var moralsk forkert, at DØK stiller op på DSR's liste.
Til dette svarede Lohse '90 & Flemming '92 samstemmende at dette ikke drejer sig om moral, men primært om at få størst mulig indflydelse på skolen. Efter dette mente TT '93 også at man burde glemme moralen, og satse på magten. Punktet blev lukket efter Lohse '90 mindede forsamlingen om, at det har været diskuteret før, og Gert '92 påmindede, at StudieMøder teknisk set hører under DSR.

Hvordan skal vi opstille kandidater ?
Til dette var der et par muligheder :
1. Hver årgang opstiller og vælger selv repræsentanter til studienævn (SN).
2. Hver årgang opstiller og alle stemmer.
3. eller ...

Til II blev bemærket, at man havde haft en uheldig situation det forløbne år.

Det blev besluttet, som skrevet under punkt I, helst inden valgmødet den følgende mandag.

Koordineringsudvalget

Det tidligere udvalg fungerede desværre ikke helt efter hensigten, så det blev besluttet at danne et nyt udvalg. Til dette blev følgende valgt : TT '93, Christian A. '92, Poul '92, Borup '92, NoName'91 & 'Mad dog' Sofus '90.

3. Eksamen
Stopprøver på 1. år :
Der er en underskriftsindsamling i gang mod stopprøver. Der var ingen af de forsamlede, der ytrede ønske om at støtte denne. Det blev, derimod, diskuteret, hvor vidt man eventuelt skulle sende et brev til UM for at udtrykke sin tilfredshed med stopprøvernes indførelse. Tanken blev dog efter nogen diskussion opgivet.

Ny opdeling af mellemuddannelsen :
Med indførelsen af den ny universitetslov, indføres tillige en ny opdeling af mellemuddannelsen. Dette sker i forbindelse med de før omtalte stopprøver, og betyder, at man modsat tidligere, ikke kan gå et enkelt år om. i stedet, betragtes første år som første del af uddannelsen, og skal bestås inden man slippes videre til anden halvdel. Bestås denne ikke ryger man ud, og kan aldrig mere søge optagelse på pågældende studie. Når man er sluppet gennem første del, står man (overraskende nok) foran anden del, der nu består af både 2. og 3. år.

Der skal nu formuleres krav til stopprøven for 2. del: Disse krav for beståelse kan enten være enkelt fag, der skal bestås, eller uddannelseselementer, der er en gruppe af fag. Ved enkelt fag skal faget bestås med min. 6, for uddannelseselementer skal gennemsnittet være min. 6.

Diskussionen gik. At have enkelte fag som krav, betød, at man kunne tage faget igen, hvis man dumpede, hvor i mod man ikke kunne tage et del-element igen, hvis elementet som helhed var bestået.

Borup '92 foreslog, at man nedsatte et udvalg. Med i dette kom TT '93, og resten samles på næste studiemøde.

Samlet vs. mundtlig beståelse
På 1. år er stopprøve-kravet (bl.a.) at det mundtlige snit skal være mindst 6. Forsamlingen blev spurgt om dette skal gøres generelt, dvs. også på 2. og 3. år.

Ann '90 syntes det var en god ide. Gert '92 mente nogle har svært ved mundtlige eksamener, og ikke burde straffes for det.

Punktet forsvandt i en diskussion om hvad dem på DIKU syntes om DØK.

Gruppedannelse
Den enkeltes ansvar eller fællesansvar. Genåbning af diskussionen om grupedannelser. Der er allerede tidligere blevet udarbejdet et løsningsforslag, som gentrykkes i dette nummer af SMiler, hvorefter diskussionen kan starte på næste studiemøde.

Forberedelses til eksamen
Det blev diskuteret om der skulle indføres forberedelse generelt til mundtlige eksamen. Essensen af debatten var følgende: Hvis der indføres forberedelse, må man forvente forøgede krav til eksaminanden. Spørgsmålene vil derfor dreje sig om forståelse fremfor udenadslære.

Nogle eksamener er bedst uden forberedelse (fx. 1. år datalogi). Økonomifagene ville være bedre med forberedelse (fx. finansiering). Man må sikre, at spørgsmålene bliver tilpasset en eksamensform med forberedelse.

Eksamen vs. forelæsninger
Institut for finansiering vil holde flere forelæsninger, og som eksamen indføre 4-timers skriftlig prøve, i lighed med den der kendes på HA.

- Gert '92 mente ikke man burde spilde flere penge på forlæsninger.
- Michael B. '92 mente gruppeprojekter lærer en mere.
- TT '93 udtrykte jubel over der ikke var 4-timers skriftlig prøve.
- Christian '92 mente, at det eneste formål ville være at checke, at man kan lære uden ad.

4. SL
SL har det forløbne år indført antikvariat og prisgaranti på lærebøger, og ville gerne vide om man skulle fortsætte med dette.
Kun få havde bemærket det, men man syntes, at det var en fornuftig ide.

Punkt 5, 6 og som alle var om valg blev udskudt til næste møde.

8. DØK arrangementer.
Ann '90 havde bemærket, at der var kommet flere "årgangsarrangementer" i stedet for de fælles arrangementer, man havde "i de gode gamle dage".

Christina '92 bemærkede, at man havde aktivitetsudvalg, Festudvalg, samt flere andre udvalg, der skaber arrangementer på tværs af årgangene, så det burde næppe være noget problem. (Husk at deltage i julefrokosten !)

9. Statistik
Gruppen fra sidste år kom ingen vegne. Flere undrede sig over hvad faget skal bruges til.

Alle var enige om, at faget skal drejes mere over mod DØK, så det ikke bare er et redskabsfag.

Mødet sluttede efter 4½ time.

For referatet Flemming'92.