Studievejlederen

Med studieårets første studievejleder indlæg til DØK-smiler vil jeg selvfølgelig benytte lejligheden til at hilse samtlige 1. års DØK'ere velkommen på studiet.

1.årsprøven
Først og fremmest vil jeg henlede opmærksomheden på 1. årsprøven som alle på DØK 1. år sikkert har hørt mere eller mindre gruopvækkende historier om.

DØK-studienævnet valgte at tilføje et par krav til de allerede eksisterende. Følgende 3 kriterier skal således være opfyldt for, at du kan bestå 1. år på DØK (se iøvrigt § 11 stk. 6 i studieordningen).

1. Ingen delkarakterer må være 0.

2. Gennemsnittet af årets endelige karakterer skal være minimum 6,0 - summen skal være 24 - hvor hver karakter vægtes efter gældende regler (§ 11 stk. 2).

Hvis du f.eks. har opnået karakteren 6,0 i nationaløkonomi, 8,0 i erhvervsøkonomi og 7,0 i datalogi, vil regnestykket se ud som følgende: (6 + 8 + 7 + 7) /4 = 7.

3. Gennemsnittet af årets mundtlige karakterer (forsvar og pensum) skal være minimum 6,0 - summen skal være 36 - hvor hver karakter vægtes lige meget.

Her kigges der således kun på dine mundtlige præstationer, hvilket vil sige, at har du fået 6 i forsvar og 03 i pensum i nationaløkonomi, 7 i forsvar og 7 i pensum i erhversøkonomi og 9 i forsvar og 6 pensum i datalogi vil regnestykke se således ud:

(6 + 03 + 7 + 7 + 9 + 6) /6 = 6,3.

Det nye er således primært, at du skal læse godt på pensum op til eksamen og ikke kun fokusere på projektet.

Reglen, der vækker mest opsigt og som I på 1. år skal være meget opmærksomme på, er, at der kun gives 2 forsøg til hver eksamen mod tidligere 3 forsøg. Det betyder, at det ikke er muligt at gå 1. år om!

Hvis en eventuel reeksamen i august 1994 ikke beståes er det ikke muligt at forsætte på DØK-studiet.

Med baggrund i dette vil det være en god idé, hvis du eksempelsvis er inde i en sygdomsperiode eller står med problemer af anden art, at du holder dig i kontakt med studievejledningen.

SU og studieaktivitet
Udbetalingen af SU afhænger af, om du som studerende er aktiv eller ej. Denne aktivitet vil SU have større kontrol med og har derfor fremsat ønske om dokumentation gennem diverse målepunkter.

Der bliver tre målepunkter henholdsvis på 1. år inden for de første 6 måneder, dernæst på 2.år og endelig på 1.år af cand.merc.-dat.

SN skal på møde den 17. oktober endelig tage stilling til målepunkterne. De nedenfor nævnte for henholdsvis 1. og 2. år er der store chancer for, bliver de endelige.

1. Du skal have deltaget i nationaløkonomieksamen på 1. år i januar måned. En udeblivelse vil blive tolket som ikke studieaktiv og dermed ikke mere SU.

2. Du skal have deltaget i finansieringseksamen på 2. år i januar måned. Konsekvensen er den samme som ved nationaløkonomi.

Det skal bemærkes at målepunkterne kun har indflydelse på din SU, det har ikke noget at gøre med din generelle tilmelding til DØK-studiet.

Depositum på 500 kr.
Til årgang 90 kan jeg meddele, at det indbetalte depositum på 500 kr. ved studiestart i september 1990 tilbagebetales i oktober måned.

Orlov
Det har indtil idag været muligt at få orlov efter 1. semester. Dette er efter al sandsynlighed ved at blive ændret til, at det først kan ske efter 1. år. Reglen er endnu ikke nedfældet på skrift og derfor ikke endelig gyldig. Men vær dog opmærksom på det og hold øje med fremtidige indlæg, opslag og hvad der ellers kan forekomme.

Tilmelding til eksamen
Cand.merc.-dat studerende skal være opmærksomme på, at I i år skal tilmelde jer eksaminerne i de fag I ønsker at følge. Det gælder både cand.merc.-dat og almene cand.merc. fag. Fristen er den 12. november. Tilmeldninger for både cand.merc.-dat og cand.merc. fag afleveres hos Lise i DØK-sekretariatet (gerne i postkassen).

M.v.h.

Sanne'90