Studienævnsmøde

Den 18/8 afholdt DØK-studienævnet sit 7. møde i år, og her er der et referat af punkter på mødet som kan være af interesse for dig.

Meddelelser
Studerendes adgang til at klage over studienævns, studielederes og studieadministrationers afgørelser: Som følge af den nye universitetslov og HHK's nye statut kan studerende ikke længere klage over faglige vurderinger og skøn til fakultetsstudienævnet (da det ikke eksisterer mere). På dette område er studienævnet/studielederen således højeste instans. Studerende kan dog klage til dekanen over forkert eller mangelfuld behandling i forhold til de gældende regler.

Næste års RUS-tur er aftalt til uge 34, så du kan godt allerede nu sætte kryds i kalenderen til besøgsaftenen onsdag den 24. august 1994!

Adgangskvotienterne for optagelse på studiet blev i år 8,4 i forhold til 8,2 i 1992, og DØK var det eneste HA-studie på HHK med stigende adgangskvotient. Det kunne tyde på at DØK er blevet mere attraktivt og kendt, således at der er flere og bedre kvalificerede ansøgere. Det kan vi vel kun være tilfredse med, så tillykke med optagelsen til de nye fraggler.

Udover den nye universitetslov og HHK's nye statut er der også kommet en ny HA-bekendtgørelse, som også gælder for DØK. Der er sket nogle ændringer, der nødvendiggør tilpasninger af vores studieordning, hvilket vil blive taget op på næste studienævnsmøde.

En studerende havde været udsat for at eksaminator/censor var kommet for sent til sin eksamination og studienævnet blev gjort opmærksom på dette, men medmindre det gentager sig vil der ikke blive gjort yderligere.

DASY mener at det havde fungeret godt med interne censorer til datalogi-eksamen på 2. år, og at man ønskede at fortsætte med dette til næste år.

Finansiering - 2. år
Der har traditionelt været strid mellem DØK-studiet og Institut for finansiering omkring fagets omfang, indhold og eksamensform, men de sidste par år har man fundet frem til en tilfredsstillende ordning med Jens Lunde. Nu er der dog kommet en ny fagansvarlig på instituttet (Leif Hasager) samt en ny underviser (Jan Jakobsen), og i den forbindelse er instituttet endnu en gang kommet med et udspil om at finansieringsundervisningen på DØK skal være identisk med HA's (stort pensum, mange forelæsninger og 4-timers skriftlig eksamen). Det mener vi (studerende såvel som VIP'ere i studienævnet) ikke er hensigtsmæssigt og efter en række forhandlinger med instituttet fandt vi en tilfredsstillende ordning (vi fik det nøjagtig som vi vile have det!). Eksamensformen fastholdes som en grupperapport med individuelt forsvar af rapporten og mundtlig eksamination i pensum. Timetallet fastholdes som hidtil. Pensummet tilpasses timetallet og DØK-studiet hvilket vil sige at en af de perifære, store bøger (450 sider) udgår og erstattes med mere relevant og mindre omfattende litteratur.

Datalogi - 1. år
I forbindelse med undervisningensplanen for foråret 94 blev der fra studievejlederens og de studerendes side udtrykt bekymring over at der kun er et meget kort undervisningsforløb i Pascal før Pascal-godkendelsesopgaven, da erfaringen viser at denne individuelle opgave er meget belastende for mange studerende. Underviseren (Lars Frank) blev gjort opmærksom på dette og forsøger at tilpasse undervisningsforløbet efter det. Derudover vil man understrege overfor de studerende at selv om det er en individuel opgave må man meget gerne snakke sammen. Endelig bevilgede studienævnet 10 instruktortimer til en times daglig vejledning i edb-lokalerne i opgaveperioden, således at de studerende har mulighed for at få lidt hjælp, hvis de er gået helt i stå.

Næste møde
Det næste studienævnsmøde er aftalt til fredag den 15/10 klokken 13.00 i "klubben" på 1. sal på JTP, og vi studerende holder formøde samme dag klokken 11.00 i DØK/møk. Begge møder er som sædvanlig åbne og du er velkommen til at deltage som "aktiv" i formødet og "gæst" i studienævnsmødet, så mød op hvis du har tid og lyst.

Vejrum'90