DØK studiemmøde den 28/1-1992

1) Valg til styrende organer.
Der skulle vælges en række medlemmer til Handelshøjskolens styrende organer. I Styrelsesrådet har DØK én plads, som dog kun er en 7. prioritet. Til denne plads meldte Thomas '91 sig. I Konsistoriet har DSR 3 pladser, og der skulle bruges en person til en 4. prioritet. Her meldte Anders '88 sig. I Fakultetsrådet har DSR også 3 pladser her skulle bruges en 2. prioritet, dette blev Jesper M. '91.

I Studienævnet har DØK 4 pladser (hvoraf en er næstformand). Traditionelt har der været en repræsentant fra hver årgang og en fra overbygningen. Det blev foreslået, at valget i stedet skulle foregå på tværs af årgange, for at få så mange kompetente folk ind som muligt. Dette var der imidlertid ikke opbakning for, så alt blev ved det gamle.

Fra 1. år var der to opstillede Ulrik '92 og Gert '92. Dette førte til at der for første gang i 4 år var kampvalg. Ulrik blev valgt med 23 stemmer mod Gerts 14, Gert bliver i stedet suppleant. Fra 2. år var der ligeledes to opstillede Kenn '91 og Lars '91, men Lars trak sig og bliver suppleant. Fra 3. år var der hele tre opstillede: Vejrum '90, Lohse '90 og Kasper '90, her blev Vejrum valgt med 28 stemmer, mod Kaspers 6 og Lohses 3. Fra overbygningen var Inge '89 den eneste opstillede.

2) Valg til fælleskollegiet
Hvert studie har i princippet 2 pladser i fælleskollegiet, som er DSR's styrende organ. Efter at Anders '88 havde forklaret hvad fælleskollegiet laver, var der to som meldte sig, H.C. '90 og Flemming '92.

3) Valg af økonomisk ansvarlig
Efter DSR har ændret deres måde at fordele deres penge på, skal hvert studie stille med en økonomisk ansvarlig. Det blev foreslået at lægge ansvaret over på DØK-foreningens kasserer, for at gøre det lettere at søge om penge. Men efter en længere diskussion blev det med overvældende flertal vedtaget at lægge ansvaret hos studiemødet. Vejrum `90 meldte sig til jobbet.

4) Forslag om årgangsrepræsentant
Baggrunden for forslaget er, at kommunikationen mellem administrationen og de studerende er for dårlig. Tanken er, at årgangsrepræsentanten skal stå for en del af kommunikationen, som herved burde blive bedre, idet begge sider har én person at henvende sig til. Forslaget vant bred tilslutning. Sofie, Christina og Sofus meldte sig fra 1. år, Sofie valgtes med 10 stemmer mod 6 og 2. Fra 2. år valgtes Helle med 14 stemmer mod Lenes 5. På 3. år var Havemann den eneste som meldte sig.

5) Eksamens tilmelding
Der var et forslag om, at man selv skal melde sig til eksamenerne, for at undgå problemet med at få folk i sin gruppe, som i realiteten ikke går på studiet længere. Det blev foreslået at der skulle gælde samme regler for dette, som der gør for SU. Det besluttedes at fortsætte diskussionen under Gruppe gruppen.

6) Aktive mellemtimer, skal vi have dem?
Dette spørgsmål gav anledning til en længere diskussion. Udover mellemtimernes undervisningmessige værdi, blev værdien af det sociale aspekt, især på 1. år, fremhævet. På den anden side blev de aktive mellemtimer sammenlignet med den tvungne middagslur i børnehaven. Det blev også fremført, at mellemtimerne var skyld i fravær fra øvelsestimerne, fordi der er mange som ikke gider at sidde og vente.

Alt i alt var den generelle holdning at noget skulle ændres. Der blev derfor nedsat en gruppe som skal udforme et forslag vedr. mellemtimernes beståen og brug. Gruppen består af Christian '92, Johnny '92, Kristine '91, Josefine '91 og Jacob '91.

7) Uddeling af undervisningspriser
HHK uddeler hvert år 10 priser af 10.000 kr. til forskellige lærere. Vi studerende har mulighed for at indstille de lærere, vi synes skal have en pris. Efter en længere diskussion blev det vedtaget, at hver årgang skulle finde ud af hvem der skal indstilles. De begrundede indstillinger skal være Ann '90 i hænde senest den 10. februar.

8) Nationaløkonomi-eksamen
Begrundelsen for dette punkt var, at der af økonomiske grunde formentligt vil blive stillet forslag om at benytte statistik-lærerne som censorer ved nationaløkonomi-eksamenerne. Der blev udtrykt bekymring for, om statistik-lærerne var kvalificerede. Men det blev fremhævet, at alle statistik-lærerne i praksis er cand.polit eller tilsvarende.

Det egentlige problem var altså, at sandsynligheden for at komme op i statistik, ved den mundtlige eksamen muligvis ville blive større, hvilket de fleste på første år ikke ville være begejstrede for. Konklusionen blev, at der ikke kunne tages stilling til spørgsmålet nu og her. Det vil altså blive behandlet på et senere studiemøde når og hvis forslaget ér stillet.

9) Vejleder-gruppen
Denne gruppe skulle udarbejde et forslag til, hvordan vejlederne skal bruges. For at undgå, at dårlige vejledere bliver brugt igen, blev et tidligere udformet evalueringsskema hevet frem. Desuden skal det nævnes at der før studiemødet blev vedtaget nye retningslinier for vejledere ved afsætnings-opgaven.

10) Gruppe-gruppen
Denne gruppe dannedes for at lave et forslag til en løsning af gruppedannelses-problematikken. Dette forslag er omtalt et andet sted i bladet. Forslaget vil blive diskuteret på næste studiemøde. Derfor er det særligt vigtigt at møde op på næste møde.

11) Økonomi-gruppen
Økonomi-gruppens opgave var at overveje mulighederne for ændringer ved økonomidelen af mellemuddannelsen. Problemerne er, at næsten ingen får noget ud af statistik, niveauet for regnskabslære/økonomistyring er for lavt i forhold til kravene på overbygningen, og arbejdsbyrden på 3. semester er for stor.

Økonomi gruppens ideer er som følger. Erstat statistik på 1. semester med f.eks. erhvervsret/edb-ret og lad de relevante dele af statistikpensumet indgå i finansiering. Lad en del af regskabslære (EFG/HH stoffet) blive selvstudie på 1. semester (eventuelt med øvelsestimer) og øg niveauet på regnskabslære på 2. semester. Udvid mængden af regnskabslære på 2. semester (fra 24 til 36 timer). Flyt en del af pensum fra finansiering til de øvrige økonomifag.

Specielt for finansiering er ideen at begrænse eksamenspensum til Levy & Sarnat, for til gengæld at indføre 5 tvungne afleveringsopgaver i det stof, som nu er en del af eksamens pensum, disse opgaver skal så "godkendes" af instruktorerne.

Økonomigruppen understreger, at dette kun er ideer, og det er endnu ikke undersøgt, om de er økonomisk gennemførlige.

Borup '92