DØK-foreningens generalforsamling 1992

BESTYRELSENS BERETNING

1 - Indledning
Kære DØK'ere, kære dimittender - og dermed kære medlemmer af DØK-foreningen af 1986. Bemærk det ... Prøv at smage lidt på ordene: DØK-foreningen af 1986. Det er altså seks år siden, en lille gruppe DØK'ere satte sig sammen med en vision om et fællesskab, en vision om en forening og en vision om en fremtid.

For seks år siden gik mange af dem, der er tilstede i dag, i folkeskolen, på gynmasiet eller gik og ventede på at blive optaget her på skolen. Det fælles for alle os, der stadig studerer på DØK, er, at vi vil forlade Handelshøjskolen i løbet af 90'erne - nogle i løbet af kort tid - andre i løbet af 95, 96 eller 97 - måske endnu senere.

Til den tid vil der være over tusinde personer, der er blevet optaget på vores studium .... og adskillige hundreder, der har forladt det igen - dimitterede som enten HA.dat eller cand.merc.-dat. DØK er altså ikke længere et lille-put studium, vi vil i fremtiden udgøre en faktor i erhvervslivet, i det offentlige system og ikke mindst i forskningen.

DØK-foreningen vil derfor i fremtiden få en ny fordeling af medlemmerne - mellem de der stadig læser på Handelshøjskolen og de, der er derude et sted. På et tidspunkt vil billedet vende, og de studerende vil være i mindretal. DØK-foreningen vil da ikke længere være en ung forening, men en forening med en medlemsskare, der danner et vidt forgrenet netværk.

Allerede idag, når vi ser på dem der er dimitteret fra DØK, ser vi en blanding af erhvervsfolk, offentligt ansatte, forskere og undervisere. Vi ser stillingsbetegnelser som konsulenter, projektledere, afdelingschefer, produktchefer og snart også lic.merc.-dat'ere.

Det netværk, vi har mulighed for at danne i fremtiden, skal ikke dannes i fremtiden ... nej, det skal vedligeholdes i nutiden. Det er derfor vores ansvar, at DØK ikke bare bliver det sted, man nu engang opholder sig for at blive klogere i et par år, og derefter blot forlader uden følelsen af det mindste fællesskab. DØK er mere end bare en linie, mere end bare et studium. DØK er en mulighed - en udfordring.

Dette er den oplevelse, vi har i bestyrelsen - derfor vil der senere komme ændringsforslag til DØK-foreningens vedtægter.

Men DØK-foreningens bestyrelse har selvfølgeligt også foretaget sig andet end blot at tænke på fremtiden.

2 - Aktiviteter
En af DØK-foreningens væsentligste roller er at være den økonomiske paraply på studiet. Udfra de principper, der er skitseret i foreningens vedtægter, giver vi økonomisk støtte, med udgangspunkt i de midler, vi modtager fra RUS-kurset, manuduktioner og andre overskudsgivende aktiviteter.

De aktiviteter foreningen har været involveret i, i løbet af i år er følgende:

Manuduktioner - primært rettet mod de studerende på første og andet år i de eksamenstunge fag. d.v.s. datalogi, erhvervsøkonomi og finansiering. I fremtiden vil bestræbe os på, at også nationaløkonomi kan komme ind under manuduktionerne.

Seminarer - rettet mod de lidt ældre studerende og dimittender. De seminarer, vi har afholdt omhandlede bl.a. Strategisk anvendelse af informationsteknologi, EDI, projektstyring, UIMS (User Interface Management System). Derudover har vi haft en række seminarer på tapetet, som vi vil anbefale, at DØK-foreningen i en eller anden form senere vil gemmenføre. Der har bl.a. været tale om: Seminar om NeXT-computere, præsentation af virksomheden Andersen Consulting, CASE-værktøjer og endeligt anvendelse af Multimedier, interaktive medier og computerbaseret uddannelsessystemer.

DØK-SMiler - udsendes i samarbejde mellem DSR og DØK-foreningen. Det er selvfølgeligt ikke DØK-foreningens bestyrelse, der rent faktisk laver DØK-SMiler - det er en gruppe, vis arbejde, bestyrelsen har stor respekt for. Bestyrelsen har dog bestræbt sig på, at bidrage med orienterende indlæg om aktiviteter og muligheder. DØK-SMiler vil altid være en af de aktiviteter, som DØK-foreningen vil give sin fulde støtte til.

Blå Bog - har DØK-foreningen udgivet en enkelt gang. Den Blå Bog omhandler dimittender fra DØK, d.v.s hvor er de henne i verdenen, hvad laver de, hvad er deres intentioner. Det har været bestyrelsens mål at udgive en revideret udgave af den blå bog ca. 2 gange årligt. Det skal bemærkes at den Blå Bog naturligvis kun omhandler dimittender fra DØK, der er medlemmer af DØK-foreningen.

Økonomisk støtte er vi blevet anmodet om fra mange kanter. Og det er jo netop en af de ting, DØK-foreningen specielt skal varetage. Jeg tror personligt, at mange sidder med den helt klare opfattelse af, at DØK-foreningen holder for meget på tegnedrengen. Det gør vi ikke - vi holder på principperne. Det er vores opfattelse - og jeg håber ligeledes, at det vil være den efterfølgende bestyrelses opfattelse - at de midler, foreningen nu engang råder over, skal gives godt ud. Derfor har vi ikke støttet arrangementer, der på forhånd har tilgodeset en mindre gruppe DØK'ere eller tilgodeset personer uden relationer til DØK. Ligeledes har vi stillet krav om økonomisk styring af arrangementer - ved f.eks. fester accepterer vi ikke, at der budgetteres med underskud.

Bestyrelsen har med meget stor tilfredshed og med stor glæde konstateret, at der nu er personer med initiativ, som har pustet liv i nogle af de gamle DØK-grupper f.eks. PR-udvalget og aktivitetsudvalget. Bestyrelsen tager sådanne grupper meget seriøst - og vil derfor være villige til at bidrage med støtte, da grupperne falder 100% ind under hvad foreningen kan give støtte til. Der gives støtte til aktiveteter, der er til glæde for alle DØK'ere d.v.s. enten arrangementer, højning af kvaliteten på studiet eller forbedret afsætningsmuligheder af dimitterede DØK'ere.

3 - En ny tid
Som nævnt i indledningen er det snart en ny tid, vi alle tager hul på. Det bliver en ny bestyrelse der skal overtage ledelsen af foreningen - og jeg håber, at det bliver en bestyrelse med visioner, en bestyrelse, der ikke bare stopper, hvor alle de andre synes, at nu er det godt nok, men går skridtet videre og bryder de grænser, ingen andre tør bryde. Kun på den måde vil DØK kunne fryde sig over sin forening - foreningen for dem der går forrest, forrest ind i fremtiden.

Henrik Engelund Christensen