Referat af studienævnsmøde nr. 3/92

Ved du heller ikke, hvad du skal få tiden til at med? Ja, jeg kan kun sige, at problemet er mig totalt ubekendt, men mit forslag er, at du bruger nogle få minutter på at læse nedenstående, som skal forestille at være et kort sammendrag af de vigtigste punkter på forrige studienævnsmøde:

Der blev oplyst, at efterårsferien fremover vil ligge fast i uge 42 i stedet for, som hidtil, i ugen med den tredje tirsdag i oktober.

At båndoptagelser af mundtlige eksamensforløb IKKE kan bruges som bevismateriale ved anke- eller klagesager, hvis den studerende ikke på forhånd har indhentet tilladelse fra eksaminator(er) og censor. Disse har lov til at nægte. Jeg skal i denne forbindelse gøre opmærksom på, at vi her på skolen har en observatør-ordning, således at du kan få en ældre studerende med til eksamen, hvis du har mistanke om, at du ikke vil få en objektiv vurdering. Emnet er behandlet nærmere på side 30 i din studievejledning.

Det blev besluttet, at der fortsættes med to hold i organisation på 3. semester, men at femte semester fremover kører som ét hold, da vi ikke har råd til at have to hold.

Introgruppen kunne oplyse, at de havde reserveret en hytte i Jægerspris. Det blev herefter vedtaget, at studiestarten for de nye 1. års studerende vil blive den 13. august med hytteturen fra den 24 - 28. august.

Budgettet for mellemuddannelsen var en smule trængt som følge af de nye normer og indførelsen af en godkendelsesopgave i erhvervsøkonomi på 1. år. Det blev vedtaget at skære i censorudgifterne på datalogi-eksamen på 1. år som et forsøg. Således vil censor kun læse 50% af rapporterne og heraf vil 25 % blive tilfældigt udvalgt og de resterende 25% blive udvalgt af faglærene. Herefter blev budgettet godkendt.

P.g.a. tidsnød blev den nye studieordning ikke færdigbehandlet, men behandles i udvalg bestående af formand, næstformand, studievejleder og sekretær. Det blev besluttet, at der fremover til informationsbehandlingsprojektet på 3. år, vil blive ansat et antal færdige cand.merc.dat'ere fra erhvervslivet som vejledere på projektet. De studerende vil således blive eksamineret af en af underviserne i faget og deres vejleder. Censor droppes. For overbygningen blev det besluttet, at de studerende, der har fulgt faget VTM i efteråret 1991 eller tidligere, senest skal have afleveret deres godkendelsesopgaver d. 31 december, da videnskabsteori fremover vil blive udbudt som et 400 timers fag - eventuelt med en anden eksamensform.

Mødet sluttede med en opsamling på høringen og en diskussion af den nye struktur på overbygningen. Jeg har forsøgt at strukturere det lidt, så det bliver nemmere at forstå. Det skal bemærkes, at studieordningen IKKE er endeligt vedtaget, men det som du kan læse her, kan du være rimelig sikker på, kommer til at gælde. Det er ikke nogen udtrømmende beskrivelse af, hvad overbygningen er for noget, da vores studievejleder på et tidspunkt vil give jer en introduktion til dette.

Den nye struktur for overbygningen:

Den nye overbygning er normeret til 3200 AT (arbejdstimer) som skal sammensættes således:

Antallet af eksamener stilles frit, idet ovenstående sammensætning dog skal følges.

Hver studerende har ret til at skrive én afløsningsopgave i en gruppe på min. to studerende og opgaven skal afløse to fag.

Der bliver mulighed for flere typer eksamener end tidligere: f.eks. en projekteksamen, eller et antal godkendelsesopgaver kombineret med en mundtlig eksamen, eller en synopsis-eksamen. Blot må eksamen inkl. evt. godkendelsesopgaver ikke koste mere end 3 timer pr. studerende.

Faglæreren indstiller hvilke(n) eksamensform(er), der skal gælde for pågældende fag. Dette godkendes af studienævnet. Hvis der vælges en gruppe-eksamen, skal der samtidig angives en mulighed for at gå til individuel eksamen. Hvis faglæreren mener, at særlige hensyn til faget går i mod dette, skal der argumenteres herfor. De i fagbeskrivelsen anførte eksamener kan ikke fraviges - dog undtaget hvis man vælger at kombinere faget med et andet fag i en afløsningsopgave.

De studerende vælger fag udfra fagbeskrivelser i midten af juni. Endelig og bindende tilmelding til fagene skal derefter være sekretariatet i hænde senest efter tredje uge i september. Der bliver altså mulighed for at "shoppe rundt" i de første tre uger inden man melder sig bindende til et fag. Hvis den endelige tilslutning til et fag er for lav, kan studienævnet i samråd med den pågældende faglærer beslutte at køre faget videre som studiekreds.

Studievejlederen forsøger i samarbejdet med de pågældende faglærere at arrangere nogle korte introduktionsforelæsninger, hvor de studerende kan komme og høre lidt om de udbudte fag.

Der bliver mulighed for som overbygningsstuderende at overgå til den nye struktur, men den nærmere form er ikke besluttet endnu. Dette vil blive behandlet på følgende møde. Fagudbuddet for de følgende to år på overbygningen bliver som følger:

Efterår 1992:
400 timers fag: Case og 4GL (CAS) og Kunstig intelligens (KI);
200 timers fag: Informationsteknologi og medarbejderkvalificering (ITM).

Forår 1993:
400 timers fag: Videnskabsteori og metode (VTM), Distribuerede systemer og mainframes (DSM) og Menneske-maskin-interface og kognition (MIK);
200 timers fag: Styring af virksomhedens informationsressourcer 1 (SVI1).

Efterår 1993:
400 timers fag: Software engineering (SE) og Kunstig intelligens (KI);
200 timers fag: Der vil blive udbudt et fag, men det er endnu ikke belsuttet hvilket. Det vil afhænge af dels udseendet af MOTlinien på cand.merc., dels af succesen med de udbudte studiekredse.

Forår 1994:
400 timers fag: Som foråret 1993;
200 timers fag : Styring af virksomhedens informationsressourcer 1 (SVI1) og Styring af virksomhedens informationsressourcer 2 (SVI2) - dette fag vil bygge på SVI1.

Derudover vil der blive udbudt følgende studiekredse fra IIØ og DASY:

Efterår 1992:
200 timers fag : Neurale net, Objekt Orienteret Systemudvikling (OOS) samt Systemanalyse.

Forår 1993:
200 timers fag: Beslutningsstøttesystemer (BSS) og System udvikling.

Efterår 1993:
200 timers fag: Computer Supported Coorperative Work (CSCW) og Videregående datalogi;
400 timers fag: EDB-jura.

Hvis du har et emne til et fag, som er relevant for DØK, og som ikke er repræsenteret i ovenstående udbud, kan du selv få oprettet en studiekreds. Dette kræver, at en faglærer påtager sig at stå for undervisningen og garantere indholdet. En studiekreds/-program kan svare til enten 400 eller 200 timer og skal godkendes af studienævnet. Er du interesseret, kan jeg anbefale, at du læser afsnittet og studiekredse og studieprogrammer i din studievejledning (s.63).

Det var så de (efter min mening) vigtigste punkter fra det 3. studienævnsmøde i år. Hvis du vil vide mere, findes både referat og tilhørende papirer i de sorte mapper i DØK/MØK-centeret.

Næste studienævnsmøde er den tirsdag d. 28. april kl. 8.30 i "Klubben" på 1. sal, JTP. Du er velkommen til at møde op.

Karen '88