Referat af studiemødet d. 14/2-1992

Ad 1, Opstilling til diverse bestyrelser
Kantinen: Vi deler plads med MØK'erne. De opstiller i år. Derfor er der ingen plads til DØK'erne.

Bogladen: Sidste år var DØK repræsenteret ved H.C.('90). Da H.C. ikke var til mødet, stillede Lohse '90 og Nick '90 ham op igen, men lovede at de selv ville deltage i møderne, hvis HC ikke var interesseret.

Ad 2, DSR
Af fællesrådene afholdes en landsdækkene kongres i april. Anders '88 vil gerne med, og han har hermed tilladelse fra studiemødet.

DSR's fælleskollegie: Der findes under DSR et økonomiudvalg, som tidligere har bestået af én studerende fra hvert studie på HHK. Udvalget deler penge ud til de enkelte studier. DØK får herfra blandt andet tilskud til DØK-SMiler. Udvalget ønskes reduceret til 3-4 personer ved sager på beløb under 3.000 kr. Det sagde studiemødet god for.

Ad 3, Fagbeskrivelser
Dette flyttes ind under punkt 6.

Ad 4, Intro '92
Den gamle introgruppe samles fredag d. 6/3-1992 kl. 900.

Rune og Morten fra 3.år arbejder på at genleje den hytte, vi havde sidste år i Frederiksværk. Der var forslag oppe om, hvorvidt man kunne prøve at leje en af de mange hytter, som DTH normalt bruger. Der arbejdes fortsat på sagen.

Ad 5, Seminar om mellemuddannelsen
Flyttes således, at det bliver sidst på dagsordenen.

Ad 6, Nyt om overbygningen
Ann '90 fremlagde de foreløbige planer for overbygningen, som hun sammen med Jan Pries-Heje har lavet til godkendelse i studienævnet.

Vi diskuterede de nye eksamensformer, som er foreslået for cand.merc. Her var der foreslag oppe, om flere eksamensformer, hvor der skal indgå godkendelsesopgaver i løbet af semesteret. Dette var en del imod. Men på baggrund af studiemødet før jul, hvor vi diskuterede det samme problem, og hvor holdningen mest var, at så længe vi i sidste instans stadig skulle godkende de enkelte fagbeskrivelser, ville det ikke blive noget problem. Nogle af de studerende påpegede, at når eksamensformerne med godkendelsesopgaver er billigere end en synopsis + mundtlig eksamen, vil der selvfølgelig være flere forelæsere, der vælger denne udprøvningsform.

Der er ikke længere vejledning til afløsningsopgaver på HHK. Studienævnet skal senere beslutte, hvordan vi vil gøre på DØK. Antallet af afløsningsopgaver er samtidig reduceret til én opgave, der skal afløse 2 fag og laves af mindst 2 studerende.

For at højne standarden på cand.merc.-fagene har man foretaget en forøgelse af katedertimerne til : 60 timer for et 400 timers fag (tidligere 50 timer) og 30 katedertimer for et 200 timers fag (tidligere 25 timer).

Flere ønskede, at der blev foretaget en beregning på, om man kunne udvide antallet af afløsningsopgaver pr. person ved at rykke antallet af katedertimer tilbage til det tidligere niveau. Hertil ville man, for at nå dette mål, også gå med til en nedskæring i antallet af vejledertimer på opgaven. Der blev nedsat en gruppe til at få afklaret problematikken. Denne består af: Susan '90, Erik '90, Ann '90, Søren V '90, Jette '89 og Eva '89.

På baggrund af diskusionen, vil der tirsdag d. 24/3 blive afholdt en høring om cand.merc, hvor alle selvfølgelig er velkomne, og hvor både studerende og lærerrepræsentanter vil være til stede. Yderligere information vil være at finde i DØK/MØK-centeret.

Ad 7, Eventuelt
Der vil efter endt debat om cand.merc blive afholdt et seminar om evaluering af DØK-mellemuddannelsen. Der vil til den tid blive gjort opmærksom på det.

Susanne '90